ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Новини

  ВМА започва прием на кандидати за обучение по професия "Парамедик"

  04.03.2022

  Центърът за професионално обучение към Военномедицинска академия обявява прием на кандидати за обучение по професия „Парамедик”, специалност: „Транспортиране на пострадали и болни хора, оказване на първа помощ и асистиране в спешни отделения”.

  Срок на обучение: от 01 април 2022 г. до 31 октомври 2022 г., в два учебни срока.

  Брой на обучаемите: 12 (дванадесет) човека.

  Форма на обучение: дневна.

  Такса за обучение: 650 (шестстотин и петдесет) лева за учебен срок. Общо 1300 (хиляда и триста) лева за периода на обучение, като сумата за обучение за всеки учебен срок се внася до два работни дни преди датата на започване на същото по сметка IBAN: BG43BNBG96613100150601, Банка: БНБ ЦУ.

  При невнесена такса за обучение, курсистът не се зачислява за обучение.

  Минимално входящо образователно равнище за лица, навършили 16 години: Средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование.

  Време за прием на документи за кандидатстване: от 10.03.2022 г. до 23.03.2022 г., включително.

  Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление за кандидатстване, съгласно приложеният образец;
  • Копие на диплом за завършено средно образование или служебна бележка, издадена от съответното училище, удостоверяваща, че кандидатът е придобил право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование;
  • Медицинско свидетелство, издадено от личния лекар със заключение, че обучението по професията „Парамедик” за кандидата не е противопоказно;
  • Служебна бележка, издадена от психодиспансера по местоживеене на кандидата;
  • Ксерокопие на свидетелство за управление на моторно превозно средство (МПС) категория „В”.
  • Актуални снимки, паспортен формат, 3,5 см. на 4,5 см – 2 (два) броя.

  Заявлението с приложените към него документи се депозира в стая № 18 – 1-ви етаж на ВМА, като при това кандидатът за обучение представя лична карта и оригинал на диплом за средно образование и оригинал на свидетелството за управление на МПС за сверка.

  В случай, че набраните кандидати за обучение са повече от 12 (дванадесет), класирането и приемът ще се извършат на базата на решаване на писмен изпитен тест, за датата на явяване на който кандидатите ще бъдат предварително уведомени.

  Телефон за информация: 02/ 92 25 865, Сашо Георгиев, e-mail:sashogeorgiev@vma.bg и 02/ 92 25 106, Мариета Якова, e-mail:yakova@vma.bg.