Актуално за COVID-19

Психиатри

  Старша медицинска сестра Нина Недева - завършва ПМИ – Плевен през 1993 г., като от 2017 год. насам е магистър по „Управление на здравните грижи“. Сертифицирана от обучения по „Психофармакотерапия“, „Здравни грижи при пациенти с алкохолна зависимости делир. Мотивационно интервю“ и „Интоксикации с психоактивни вещества и дизайнерски дроги“. (тел.: 02/922 58 98)

  Отделение “Остри психози” 

  Д-р Живко Въндев е завършил висше медицинско образование през 1983 г. във ВМИ гр. Варна. От 1992 г. има призната специалност по психиатрия. Завършил е курс по „Здравен мениджмънт“.

  Преминал е  и множество обучителни курсове  по психиатрия и психотерапия – съдебна психиатрия, позитивна психотерапия, клинична супервизия в психиатричната практика,  обучение по когнитивно-поведенческа психотерапия и др.

  Работил е като  лекар в медицински пункт на КТА "Мадара" - гр. Шумен,  лекар- преподавател - ВВУАПВО - гр. Шумен, началник на Психофизиологична научноизследователска  лаборатория към ВВУАПВО - гр. Шумен - научен сътрудник ІІ степен. От 1994 г. е на работа в Клиника «Психиатрия» на ВМА а от 1998 г. е началник на отделение „Остри психози“. Консултант е  в АГПСМП ”Психея” и е един от водещите съдебнопсихиатрични експерти към Военния съд и прокуратура.

  Има интереси в областта на клиничната и съдебна психиатрия с богат опит в овладяването на остри и хронични психични разстройства и съдебнопсихиатричната експертиза. (тел.: 02/922 53 17).

  Д-р Златка Стоева-Гогова завършва медицина в МВИ – гр. Пловдив през 1982 г. Записва специализация по психиатрия, а в последствие и клинична ординатура в ВНЦПЗ – гр. Москва, Русия, като от 1987 г. насам е с призната специалност. С дългогодишен интерес в областта на суицидологията, като печели 3-то място на постер за суицидните опити в БА на 5-тия Балкански конгрес по военна медицина. (тел.: 02/922 52 16).

  Отделение “Гранични състояния” 

  Д-р Мариан Силяновски завършва медицина през 1996 г. в МУ София. През 2004 г. придобива специалност по психиатрия.

  От 1997 г. досега заема длъжност като психиатър в Авиационна поликлиника – ТБ, Суходол, ВМА, програми за лечение на зависими към опиати. От 2001 до 2007 г. работи във психиатрична клиника на ВМА в отделение по зависимости. От 2007 сертифициран за ръководител на лечение с агонист и агонист-антагонисти на опиоидно зависими. От 2018 г. заема позиция началник отделение „Гранични състояния“ към психиатрична клиника на ВМА.

  Отделение “Зависимости”

  Д-р Лазар Узунов завършва медицина в София през 1987 г., започва да специализира неврология във ВМА и работи като авиационен лекар в Бургас до 1991 г. През 1992 г. създава и ръководи отделение по психопрофилактика при ВМБ Варна. През 1994 г. активно участва в създаването на отделение за лечение на зависимости към психиатрична клиника на ВМА, а от 2004 г. досега е негов началник. (тел.: 02/922 50 58).

  Асистент

  Д-р Галина Сергеева-Димитрова завършва медицина през 2018 г. в СУ „Св. Климент Охридски“. От 2019 г. заема длъжността „Асистент – висше училище“ към Психиатрична клиника – ВМА, като участва в обучението на студенти на български и английски език. Основните й интереси са насочени в областта на приложението на транскраниална електромагнитна стимулация за лечение на епизоди на умерена и тежка депресия, смесено тревожно-депресивно разстройство и форми на шизофрения с изразена негативна симптоматика. (тел.: 02/922 51 19)

  Отделение "Консултативна лиазон терапия"

  Д-р Александър Добрев Петров завършва медицина през 1992 г., като през 1999 г. придобива специалност по психиатрия. Утвърден е за вещо лице /експерт по психиатрия от комисията по 111 ПМС и фигурира в списъка за вещи лица издание 2000 г. 

  Дипломиран е като психодрама-терапевт през 2003 г. от Фондация “Психотерапия 2000” член на Европейска Асоциация на Психодрама-тренинг организациите (FEPTO). През 2012 - 2013 г. преминава обучение по Клинична интервизия/супервизия в рамките на проект на IRCT, Head of the Brussels Liaison Office. Има магистърска степен по  „Здравен мениджмънт“ към УНСС със защитена дипломна работа на тема „Предоставяне на психично-здравни грижи в общността на специфични контингенти – бежанци, жертви на изтезание и насилие. 2015 г.

  Пълноправен член е на Асоциация „Българско пространство за психоанализа” (АБПП), практикуващ психоанализа и психоаналитична психотерапия. Работил е в ДПБ “Св. Ив. Рилски”, ЦПЗ “Н. Шипковенски”, УСБАЛНП “Св. Наум” и от 2008 работи в клиника по психиатрия на ВМА. От 2014 заема длъжността началник отделение „Консултативна и лиезон психиатрия“.

  Основните интереси са в областта на клиничната психиатрия, психотерапията и психоанализата, както и супервизията на случаи и екипи. Участвал е в екипи супервизиращи в областта си на компетентност държавни агенции, както и, като експерт от българска страна в международен екип по изготвяне на медицински, в частност - психиатрични стандарти.  Продължава своето формиране като психоаналитик член на АБПП с обучаващи и супервизиращи психоаналитици от “Espase Analytique - Paris”. (тел. 02/922 51 18).

  Специализанти

  Д-р Йоанна Маринова завършва медицина в МУ София през 2019г. От тогава заема длъжността „лекар-специализант“ в клиника по Психиатрия на ВМА. Има интерес в областта на острите психози, афективните разстройства и транскраниалната магнитна стимулация. (02/922 51 96).

  Към клиниката работи и клиничен психологкапитан д-р Милена Стоянова, д.п.

  Завършва СУ „Св.Климент Охридски”- магистърска програма по „Клинична и консултативна психология”. Има придобита педагогическа правоспособност за преподавателска дейност към същия университет. Придобива медицинска специалност по „Клинична психология” към Медицински университет в София през 2006 г.

  Капитан Стоянова е участвала в екипи за българска стандартизация на методики за оценка на когнитивен апарат и личностови разстройства.

  Защитава дисертация по научна специалност „психология” през 2012 г. към Военномедицинска академия.

  Издала е самостоятелна монография, има над 50 статии като автор и съавтор в български и международни издания; участва в конгреси и конференции в страната и чужбина.

  Доктор Стоянова провежда обучителни курсове за психолози от Българската армия, супервизира клинични стажове на студенти по „Психология”от НБУ. Завършила е курс по „Здравен мениджмънт” през 2017 г.

  Капитан Стоянова е с професионална компетентност в областта на военната и съдебно-психологична ескпертиза, както и психодиагностичната работа. Извършва консултативна и психотерапевтична дейност на лица с психични разстройства, личностни, адаптационни кризи и др. Практикува когнитивно-поведенческа психотерапия. (тел.: 02/922 52 27).