Актуално за COVID-19

Подп. доц. д-р Данчо Дилков, д.м.,

  Подполковник доц. д-р Данчо Дилков е роден на 20.03.1970 г. в село Добролево, област Враца. Завършва висше образование в периода 1990-1996 г. във ВМИ-Плевен  - „Магистър по медицина”.

  Професионалната му дейност стартира като началник на СЗУ - последователно в селата Вардим и Ореш в област Велико Търново. Психиатричният му стаж е с начало 1998 г. в ДПБ гара Карлуково, област Ловеч, а от 2001 г. до 2003 г. в ДПБ „Св.Иван Рилски”, град Нови искър. От 2004г. има призната специалност по „психиатрия”. От 2003 г. до 2005 г. работи в Психиатрична клиника на Военномедицинска академия. От 2005 г. постъпва във ВМОБР на ВМА – София като старши лейтенант в „Медицинско модулно отделение за осигуряване на мисии и учения”. През 2013 г. печели конкурс за „асистент” в Клиника „Психиатрия” на ВМА, а през 2015 г. защитава дисертационен труд. През 2016 г. печели конкурс за „главен асистент”, а от 2020 г. е „доцент” и ръководител на същата клиника.

   

  Професионална квалификация:

  Завършва следните специализирани курсове и обучения:

  През 2001 г. придобива квалификация „мениджър” по специалността „здравен мениджмънт”, в Стопанска академия „Д. А. Ценов”, гр. Свищов.

  Специализация и обучение за работа с метода за репетитивна Транскраниална магнитна стимулация в лечението на психичните разстройства в Кралски университет в Кингстън, Онтарио, Канада /2007 г./; Завършен курс „Масова травма и съвременни травма системи” във ВМА София /2008 г./; Завършен седеммесечен курс по „Военна медицина за офицери”, организиран от Медицинския департамент на Армията на САЩ в Авиобаза Лакланд и Форт Сам Хюстън – гр. Сан Антонио, Тексас, Съединени Американски Щати. /2008 г./;

  Сертификация от “Emergency Management Institute” – FEMA, USA за работа в екипи за медицинска помощ по време на кризисни ситуации -“Introduction to Incident Command System, I-100 for Health Care/Hospitals”, “Applying ICS to Healthcare Organizations, I-200 for Health Care/Hospitals”. /2008 г./ ; Завършен специализиран курс за обучение на „Ръководители на програми за лечение с опиеви агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди” в Национален център по наркомании-София. /2013 г./;

  Завършено обучение по „Медиация” и медиатор към Професионалната асоциация на медиаторите в България /2017 г./

  Учебно-преподавателска дейност:

  От 2012 г. ръководи и участва в програма за обучение по ВСД „Репетитивна транскраниална магнитна стимулация”. През 2013 г. работи като асистент в клиника „Психиатрия” на ВМА. Участва в провежданите ежегодно в клиника „Психиатрия” курсове за следдипломно теоретично и практическо обучение на лекари, психолози, професионалисти по здравни грижи и специализанти по психиатрия. Учебно-преподавателската дейност е фокусирана върху изнасяне на лекции и провеждане на практически занятия по психиатрия към подразделенията на МО в София и страната и пред цивилни лица.

  Като главен асистент подп. доц. Дилков разработва програми и преподава в обучителни курсове на специализанти по „Психиатрия”, както и на лекари и медицински сестри от бази на ВМА и поделения на БА, парамедици, лекарски асистенти, санитарни инструктори и  медицински сестри. Води практически упражнения и представя лекции върху различни направления на медицинска специалност „психиатрия”.

  Научната дейност включва придобиване на образователна и научна степен „ доктор” по специалността „психиатрия” /2015 г./ след защитен дисертационен труд на тема: „Разпространение на тревожните симптоми в армейската среда и приложение на репетитивната транскраниална магнитна стимулация в терапевтичната схема за генерализирано тревожно разстройство и обсесивно-компулсивно разстройство”.

  Научната продукция съдържа над 40 труда в областта на репетитивната транскраниална магнитна стимулация, тревожните разстройства сред цивилни и военни, организация на психиатричната и психологична помощ при бедствия, аварии и катастрофи.

  Автор е на монографията „Репетитивна транскраниална магнитна стимулация в психиатрията” /2019 г./.

  Основни научни направления:

  Немедикаментозни методи за диагностика и лечение на неврологични и психични болести и разстройства. Организация на медицинското осигуряване и психиатричната помощ при бедствени ситуации, аварии, катастрофи и защита от оръжия за масово унищожение.

  Военна психиатрия и психология.

  Превенция, диагностика и лечение на тревожни състояния, стрес, агресия, качество на живот след трансплантация на органи и др.

  Научни изследвания:

  Научните изследвания обхващат  работа с метода на транскраниалната магнитна стимулация и разработка и участие в международни проекти:

  Effect of High frequency repetitive Transcranial Magnetic Stimulation over Right Dorsolateral Prefrontal Cortex on Clinical outcome in Generalized Anxiety Disorder-A double blind, randomized, controlled multicentre study. Effect of High frequency repetitive Transcranial Magnetic Stimulation over Right Dorsolateral Prefrontal Cortex on Clinical outcome in Posttraumatic Stress Disorder-A double blind, randomized, controlled multicentre study. Does slow repetitive Transcranial Magnetic Stimulation over Supplementary Motor Area applied bilaterally and simultaneously affect clinical outcome in Obsessive Compulsive Disorder- A double blind, randomized, controlled multicentre study.

  Награди:

  Грамота от Министъра на отбраната

  Грамота за постигнати високи резултати при изпълнението на служебните задължения

  Членства, участия в бордове и редакционни колегии:

  Член на БЛС Член на Българска психиатрична асоциация Член на Колегиум частна психиатрия Член на Българското научно дружество по военна медицина

  Допълнителни умения и интереси:

  Подп. д-р Дилков владее английски /STANAG 6001/ и руски език.