ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Спешна помощ

  В  МБАЛ-София към ВМА работи непрекъснато мултипрофилно спешно отделение с разкрити спешни хирургични и терапевтични кабинети, противошокова зала и операционен блок, осигурено с дежурни медицински екипи.

  Тук се оказва спешна медицинска помощ на всеки гражданин, който е транспортиран до ВМА от екип на Центъра за спешна медицинска помощ-София, или сам е потърсил медицинска помощ по спешност.

  Осигурен е удобен достъп през самостоятелен вход за линейки на Спешна помощ, както и за всички пациенти със собствен транспорт, трудно подвижни болни и други.

  При необходимост от хоспитализация след оказана медицинска помощ по спешност, пациентите се приемат незабавно в стационара на ВМА.

  На пациентите с непрекъснати здравноосигурителни права се издава талон - Направление за хоспитализация и те се приемат за лечение по реда на сключения договор с НЗОК за болнична помощ.

  Пациентите с прекъснати здравноосигурителни права се приемат срещу заплащане по ценоразписа на ВМА, а  в случай, че възстановят здравноосигурителните си права до края на хоспитализацията, лечението се поема от НЗОК.

  В Спешното отделение на ВМА на 24-часово разположение е дежурен екип за спешна медицинска помощ при повикване в дома на пациента или на местопроизшествието, за категориите лица от специфичния контингент на ВМА – военнослужещи и цивилни служители в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА, пенсионирани военнослужещи, ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали.