ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Доболнична помощ

  МБАЛ-София към ВМА работи по договори с НЗОК за:

  СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

  От 2016 г. в кабинетите на Консултативно-приемно отделение се извършва дейност по договор с НЗОК и за доболнична помощ както следва:

   

  Специализирана извънболнична медицинска помощ с бл.№3 по специалности:

  „Акушерство и гинекология”                                                                                                                                                       „Гастроентерология”

  „Гръдна хирургия”                                                                                                                                                                        „Ендокринология и болести на обмяната”

  „Инфекциозни болести”                                                                                                                                                              „Кардиология”

  „Клинична алергология”                                                                                                                                                              „Клинична хематология”

  „Кожни и венерически болести”                                                                                                                                                 „Неврохирургия”

  „Нервни болести”                                                                                                                                                                         „Нефрология”

  „Ортопедия и травматология”                                                                                                                                                    „Очни болести”

  „Пневмология и фтизиатрия”                                                                                                                                                      „Психиатрия”

  „Ревматология”                                                                                                                                                                             „Съдова хирургия”

  „Урология”                                                                                                                                                                                     „Ушно-носно-гърлени болести”

  „Физикална и рехабилитационна медицина”

   

  Високоспециализирани медицински дейности с бл.№3А:

  • Електромиография (ЕМГ)
  • Доплерова сонография
  • Електроенцефалография (ЕЕГ)
  • Ехокардиография - базово/експертно ниво
  • Сърдечно-съдов тест с натоварване
  • Непрекъснат 24-часов електрокардиографски запис (ЕКГ Холтер мониториране)
  • Непрекъснат 24-часов запис на артериално налягяне (Холтер мониториране)
  • Криотерапия и/или лазертерапия на доброкачествени кожни тумори

   

  Медико-диагностични изследвания и високоспециализирани медико-диагностични изследвания с бл.№4:

  • „Вирусология"
  • „Клинична лаборатория"
  • „Клинична микробиология"
  • „Образна диагностика"
  • „Трансфузионна хематология"

  БОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО:

  226 клинични пътеки (КП), 39 амбулаторни процедури (АПр) и 3 клинични процедури (КПр) с направления бланка 7, 8 и 8А

  Вижте целия списък на КП, АПр и КПр.

  КОМПЛЕКСНО ДИСПАНСЕРНО (АМБУЛАТОРНО) НАБЛЮДЕНИЕ:

  • комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение (КДН) на лица с кожно-венерически заболявания - над 18-годишна възраст;
  • комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение на лица с психични заболявания - над 18-годишна възраст.