ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Катедрата

  Катедра „Авиационна и морска медицина” е създадена на 01.07.2020 г. като приемник на Научн- приложен център по военномедицинска експертиза, авиационна и морска медицина.

  Мисията й е да бъде водеща образователна и научна институция с утвърдена идентичност в европейското и световно образователно пространство, ориентирана към осигуряване на висококачествено обучение, провеждане на значими научни изследвания, въвеждане на иновации и модерни технологии за подобряване на здравето на военнослужещите, цивилните служители на министерство на отбраната и гражданското население в партньорство с български и международни учебно-научни заведения.

   

  Акцентите по пътя към изпълнението на тази мисия са в следните направления:

  • Учебна дейност
  • Научно-изследователска дейност
  • Институционално развитие
  • Развитие на партньорските взаимоотношения и международното сътрудничество

  Дейността на катедрата е пряко свързана с Центъра по авиационна, морска физиология и евакуация, с който са част от департамент „Военномедицинска подготовка и осигуряване”.

  В Центъра по авиационна, морска физиология и евакуация се извършва подготовка и сертифициране на летателен състав от ВВС на РБ по отношение въздействието на авиационната околна среда върху организма на човека и начините за преодоляването им (авиомедицинска подготовка на летателен състав в съответствие със стандартизационно споразумение на НАТО STANAG 3114). Тук се извършва теоретична и практическа подготовка на лекари-бордни, фелдшери-бордни, медицински сестри-бордни и санитари-бордни за оказване на първа медицинска помощ на пострадали и ранени и осигуряване на живото поддържащи дейности при авиомедицинска евакуация.  

  Катедра „Авиационна и морска медицина” работи съвместно с Централната военномедицинска комисия по авиомедицинското освидетелстване годността на летателния състав.