ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Катедрата

  Катедра „Авиационна и морска медицина” е създадена на 01.07.2020 г. като приемник на Научн- приложен център по военномедицинска експертиза, авиационна и морска медицина.

  Мисията й е да бъде водеща образователна и научна институция с утвърдена идентичност в европейското и световно образователно пространство, ориентирана към осигуряване на висококачествено обучение, провеждане на значими научни изследвания, въвеждане на иновации и модерни технологии за подобряване на здравето на военнослужещите, цивилните служители на министерство на отбраната и гражданското население в партньорство с български и международни учебно-научни заведения.

   

  Акцентите по пътя към изпълнението на тази мисия са в следните направления:

  • Учебна дейност
  • Научно-изследователска дейност
  • Институционално развитие
  • Развитие на партньорските взаимоотношения и международното сътрудничество

  Дейността на катедрата е пряко свързана с Центъра по авиационна, морска физиология и евакуация, с който са част от департамент „Военномедицинска подготовка и осигуряване”.

  В Центъра по авиационна, морска физиология и евакуация се извършва подготовка и сертифициране на летателен състав от ВВС на РБ по отношение въздействието на авиационната околна среда върху организма на човека и начините за преодоляването им (авиомедицинска подготовка на летателен състав в съответствие със стандартизационно споразумение на НАТО STANAG 3114).

  Катедра „Авиационна и морска медицина” работи съвместно с Централната военномедицинска комисия по авиомедицинското освидетелстване годността на летателния състав.

  Важно звено в Центъра е Централната военномедицинска комисия (ЦВМК). В нейния състав влизат:

  1. Отделение за военномедицинска експертиза на резервисти, което разполага с 8 кабинета във военните окръжия
  2. Отдел по военномедицинска експертиза за работа на вода, базиран в МБАЛ-Варна.

  Обособен е и Отдел "Авиационна медицина и авиомедицинска евакуация"