ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Учебна и научна дейност

    Научноприложният център по военна епидемиология и хигиена  е база за обучение по специалностите "Паразитология" и "Трудова медицина". През 2022 г. центърът e акредитиран по докторска програма по научна  специалност „Епидемиология“. Програмата е стартирала с няколко научни разработки и в момента има един зачислен докторант по тази научна специалност.

    Организира се провеждането на тематични курсове по профилактика на вътреболничните инфекции, промоция на сексуалното здраве, кърлежовопреносими заболявания и паразитози.

    Ръководството и специалисти от центъра участват в провеждането на семинари и обучение по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд за военнослужещите и цивилните служители в МО, СППМО и БА.

    Нашият екип организира и участва в конференции по превантивна медицина, микробиология, инфекциозни болести и др., както и в множество мероприятия с тематика нозокомиални инфекции, профилактика на грип, ваксинопрофилактика.