ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Научна и експертна дейност

    • Участие в експертни групи при разработване на документи, касаещи медицинското осигуряване на армията и населението
    • Идентифициране на опасностите за живота и здравето на  военнослужещите и медицинския персонал по време  на подготовката и изпълнението на мисии извън територията на България

    Специалистите от "Медицина на бедствените ситуации” участват активно във всички форуми (симпозиуми, конференции и конгреси) по въпросите на медицинското осигуряване при бедствия, аварии, катастрофи и проблемите на военната токсикология.

    Преподавателският състав следи световните постижения в предметната област и ги внедрява в теорията и практиката. Участва редовно в наши и чужди научни прояви, в научни разработки и публикации.