ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Научно-изследователска дейност на ВМА

Началник на сектор “Научна дейност”

Д-р Юлиян Дочев

Тел. 02/92 25309

E-mail:

 

Научната дейност във Военномедицинска академия се извършва в съответствие със Закона за развитие на академичния състав в РБ, Правилника за неговото прилагане и Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности във ВМА. Във Военномедицинска академия научноизследователската дейност е насочена към разработване на научна и научноприложна тематика и свързаното с нея израстване на млади научни работници, както и към развитието на международни контакти с водещи специалисти от други страни.

На основание открита от Националната агенция за оценяване и акредитация процедура за оценяване на обучението по докторски програми за придобиване на образователна и научна степен “доктор”, през 2014-2016 г за срок от 5 години. МБАЛ София – ВМА е акредитирана за 30 научни специалности, през 2019 г. за още една научна специалност. През 2019 г. са разработвани 44 научни теми за придобиване на ОНС "доктор", като са завършени процедури по защита пред научно жури на 12 дисертационни труда. Проведени са избори за следните АД: "Асистент" - 5, "Главен асистент" - 3, "Доцент" - 6, "Професор" - 2.

ВМА разполага с академичен състав както следва: професори -41 , доценти -60 , главни асистенти -31, асистенти -37 , само с образователна и научна степен доктор –34.

През последните 2 години научната продукция на академичния състав на ВМА възлиза на над 800 публикации в български и чуждестранни издания и над 400 участия в международни научни форуми и др.

Всички научноизследователски кадри от ВМА членуват в български, европейски и световни научни организации и редколегии на научни издания.

Периодично във ВМА се организират и провеждат научни форуми с международно участие по актуални проблеми на медицината. През 2019 г. се проведе Международният  моно-тематичен курс на тема: „Мултидисциплинарен подход при лечението на чернодробните метастази от колоректален карцином“. Курсът се организира от Военномедицинска академия, Българското хирургично дружество, Българската асоциация на хирурзи, гастроентеролози и онколози и сдружението „Българско научно дружество по военна медицина” БНДВМ.

Военномедицинска академия е инициатор за създаването на Балканския военномедицински комитет /БВМК/ през 1995 г. В него участват военномедицинските служби на Албания, България, Гърция, Румъния, Сърбия и Турция. Ежегодно в една от страните се провежда конгрес на БВМК. Досега са проведени двадесет и четри конгреса, като през 2020 г. домакин ще бъде България.

        АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

25-ят Конгрес на Балканския Военномедицински Комитет ще се проведе в периода в периода 23-26 септември 2020 г. в к.к. Албена, България.

Основни области за презентация: военна медицина, медицина на бедствените ситуаци, хирургия, вътрешни болести, психиатрия, експериментална медицина, образование.

Краен срок за резюмета: 31.01.2020 г. – в електронен и печатен вариант  на български и английски език: ОУНИД – ст. №3, д-р Стоева.

 

ИЗИКВАНИЯ КЪМ РЕЗЮМЕТАТА:

1. Тип- презентация или постер

2. Област на презентацията

3.Заглавие

4. Имена на авторите с военно и академично звание и подчертаване на презентиращия автор

5. Резюме до 250 думи

6. Адрес за кореспонденция

7.Име на файла-фамилия и първа дума от заглавието

ВМА съвместно с Българското научно дружество по военна медицина /създадено през… г./ имат печатно издание „Военна медицина”. Списанието излиза в 4 книжки годишно с по 15-17 публикации, представящи последните постижения и най-актуални проблеми във военната и съвременната медицина.