ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Конкурси за заемане на академични длъжности

ВМА разполага с академичен състав както следва: професори -37 , доценти -52 , главни асистенти -29 , асистенти -26 , само с образователна и научна степен доктор –36

През последните 2 години научната продукция на академичния състав на ВМА възлиза на над 800 публикации в български и чуждестранни издания и над 400 участия в международни научни форуми и др.

Всички научноизследователски кадри от ВМА членуват в български, европейски и световни научни организации и редколегии на научни издания.