ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Държавен изпит

  ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКА СПЕЦИАЛНОСТ

          До държавен изпит за придобиване на специалност се допускат специализантите, които са изпълнили съответната учебна програма и индивидуален учебен план в срок до 28 февруари за майска сесия и в срок до 30 септември за декемврийска. Преценката за това дали утвърдената от министъра на здравеопазването програма е изпълнена се извършва при условия и ред, определени от Началника на Военномедицинска академия.

           За допускане до държавен изпит, специализантите подават до Началника на ВМА заявление по образец към което прилагат оригиналите на следните документи:

  •  Книжка за специализация.
  •  Удостоверения за проведено практическо обучение.
  •  Удостоверения за проведено теоретично обучение.
  •  Атестат от ръководителя на специализанта за практическата дейност, реализирана по време на обучението и изпълнението на индивидуалния учебен план.

          Военномедицинска академия уведомява специализантите за допускането им до държавен изпит /дати, час и място на провеждане/ в срок до 15 април или до 15 ноември, както и за причините за недопускането им.