ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Дейност

  Научноприложният център по военна епидемиология и хигиена разполага с модерна апаратура и богати диагностични възможности. Това позволява от и в звеното да се извършват редица дейности по контрол, анализ и превенция:

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6.  
  7.  
  8.  
  • Етиологична диагноза на бактериални, вирусни и паразитни заболявания. Лабораторен контрол на микробиологични показатели на питейна вода, въздух, храни
  • Лабораторни изследвания и измервания на физични фактори и химични агенти в работната среда
  • Ведомствен здравен контрол на радиационни параметри на работната среда
  • Вземане на проби от храни и извършване на анализи, изпитвания и диагностика за целите на контрола
  • Контрол по събирането, съхранението и извозването на болничните отпадъци
  • Провеждане на профилактични и огнищни дезинфекционни, дезинсекционни и дератизационни мероприятия
  • Изработване на процедури по пускане на обекти в експлоатация
  • Контрол върху разпространението на COVID-19 при военнослужещи и цивилни служители на МО - пробовземане за тестване по методиката PCR, бързи антигенни тестове, налагане/отмяна на карантина при доказани случаи, извеждане от експлоатация на обекти
  • PCR-диагностика в отделение ,,Превантивна медицина” (ОПМ)-Варна, ОПМ-Пловдив и ОПМСливен към НПЦВЕХ-ВМА;
  • Участие в научни проекти на национално и международно ниво по линия на епидемиологичният контрол
  • Публикуване на получените резултати в специализираните медицински издания

  Центърът притежава съвременна модерна апаратура за осъществяване на ведомствения здравен контрол, в това число:

  • Инфрачервен спектрофотометър за определяне на химични агенти;
  • Многоканален газоизмервателен апарат Drager X - am 7000;
  • Комплект за пробовзимане на прах;
  • Измерител на електромагнитни полета Narda Test Solutions - NBM-550;
  • Апарат за измерване и анализ на човешки вибраци;
  • Шумомер Bruel & Kjaer;
  • Полуавтоматична система за идентификация на микроорганизми Crystal.
  • Active counter - апарат за микробиологична изследване на въздух.