ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Дейност

  Основните направления на Катедра "Военна медицина" са:

  • Да разработва теоретичните и методичните основи на организацията на медицинското осигуряване на войските в мирно време и при провеждане на операции
  • Да служи като база за обучение и провежда обучение за придобиване на специалност с медицинските офицери и лекари-цивилни служители от Въоръжените сили по следните военномедицински специалности: "Военномедицинско планиране”, “Военномедицинско снабдяване”, “Превантивна военна медицина”

  • Да разработва необходимите учебни материали (лекции, учебни пособия, медико-тактически задачи, учебни програми, тестове, учебници и други) за осъществяване на учебния процес и за подпомагане подготовката на обучаемите
  • Да провежда тематични курсове по линия на следдипломната квалификация по актуални проблеми на военната медицина с военни лекари, с медицински офицери и сержанти от резерва и с  медицински специалисти-цивилни служители от ВС на Република България

  • Да провежда обучение за повишаване квалификацията на определени категории военномедицински състав, както и на медицински специалисти от гражданското здравеопазване (лекари, стоматолози, фармацевти и медицински сестри) по здравен мениджмънт съгласно приетите учебни програми
  • Да участва в разработването на документ, регламентиращи дейността на медицинската служба на Въоръжените сили, на медицински комплекти, щатове, стъкмителни таблици и др.
  • Да участва в разработването на необходимите материали и в провеждането на учебно-мобилизационни сборове, командно-щабни и военномедицински учения
  • Да оказва учебно-методична и консултативна помощ на медицинските експерти от щабовете на видовете въоръжени сили, военните формирования и военните болници, по въпорсите на организацията на предоставяне на медицинска помощ

  • Да организира и провежда самостоятелна и съвместна научно-изследователска работа (разработване на дисертации, провеждане на научни проучвания, изготвяне на статии, доклади и съобщения) по актуални проблеми на медицинското осигуряване на войските в мирно и военно време в следните области на военномедицинската и медицинската науки: „Организация и тактика на медициската служба”, „Военномедицинско снабдяване”, „Превантивна военна медицина”, „Медицинска информатика и здравен мениджмънт”
  • Да участва в организирането и осъществяването на международно сътрудничество в областта на военномедицинската наука
  • Да участва в процеса на ратифициране и прилагане на военните стандарти на НАТО в областта на военната медицина, както и на военната терминология 

  Катедрата използва специализиран софтуер, свързан с обучението по „Организация и тактика на медицинската служба”:

  • Tactical English for Land Forces in Peace Support Operations - програмата обучава курсистите на използванта лексика при провеждане на мироопазащи военни операции, което е необходимо за добра комуникация при изпълнение на задачите
  • International Law for Conflicts, War and Crisis response Operations - софтуерът повишава познанията на курсистите в областта на международното хуманитарно право на въоръжените конфликти и операциите в отговор на кризи