ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Граждански специалности

ГРАЖДАНСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ

І. За лица с образователно-квалификационна степен „магистър” по специалностите:

 1. Акушерство и гинекология
 2. Ангиология
 3. Анестезиология и интензивно лечение
 4. Вирусология (за „магистри” по медицина, биолози и микробиолози)
 5. Вътрешни болести
 6. Гастроентерология
 7. Гръдна хирургия
 8. Ендокринология и болести на обмяната
 9. Инфекциозни болести
 10. Кардиология
 11. Клинична имунология
 12. Клинична лаборатория
 13. Клинична токсикология
 14. Клинична хематология
 15. Кожни и венерически болести
 16. Медицинска онкология
 17. Медицинска паразитология
 18. Медицина на бедствените ситуации (на катастрофите) – неклинична специалност
 19. Микробиология
 20. Неврохирургия
 21. Нервни болести
 22. Нефрология
 23. Нуклеарна медицина
 24. Образна диагностика
 25. Обща и клинична патология
 26. Ортопедия и травматология
 27. Орална хирургия
 28. Очни болести
 29. Пластично-възстановителна и естетична хирургия
 30. Пневмология и фтизиатрия
 31. Психиатрия
 32. Радиобиология - неклинична специалност
 33. Ревматология
 34. Спешна медицина
 35. Съдова хирургия
 36. Токсикология
 37. Трансфузионна хематология
 38. Урология
 39. Ушно-носно-гърлени болести
 40. Физикална и рехабилитационна медицина
 41. Хирургия

    За лица с немедицинско образование:

 1. Лабораторна имунология /за биолози, биохимици, молекулярни биолози, биотехнолози/
 2. Токсикология /за лица с образователно-квалификационна степен „магистър” по „фармация” или образователно-квалификационна степен „магистър” или „бакалавър” по „химия”, „биохимия”, „биология”, „молекулярна биология”, „биотехнологии”/
 3. Микробиология /за биолози/
 4. Клинична психология

ІІ. Специалности от професионално направление „Здравни грижи” (за медицински сестри и акушерки) от номенклатурата на Наредба № 1/ 22.01.2015г. на МЗ:

 1. Анестезиология и интензивни грижи;
 2. Операционна и превързочна техника.