ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Граждански специалности

ГРАЖДАНСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ

І. Следдипломно обучение на лица с професионална квалификация "лекар" по следните специалностите:

 1. Акушерство и гинекология
 2. Анестезиология и интензивно лечение
 3. Вътрешни болести
 4. Гастроентерология
 5. Гръдна хирургия
 6. Ендокринология и болести на обмяната
 7. Епидемиология на инфекциозните болести
 8. Инфекциозни болести
 9. Кардиология
 10. Клинична алергология
 11. Клинична вирусология
 12. Клинична имунология
 13. Клинична лаборатория
 14. Клинична микробиология
 15. Клинична токсикология
 16. Клинична хематология
 17. Кожни и венерически болести
 18. Медицинска генетика
 19. Медицинска онкология
 20. Медицинска паразитология
 21. Медицина на бедствените ситуации (на катастрофите) 
 22. Неврохирургия
 23. Нервни болести
 24. Нефрология
 25. Образна диагностика
 26. Обща и клинична патология
 27. Ортопедия и травматология
 28. Очни болести
 29. Пластично-възстановителна и естетична хирургия
 30. Пневмология и фтизиатрия
 31. Психиатрия
 32. Радиобиология 
 33. Ревматология
 34. Спешна медицина
 35. Съдебна медицина и деонтология
 36. Съдова хирургия
 37. Токсикология
 38. Трансфузионна хематология
 39. Трудова медицина
 40. Урология
 41. Ушно-носно-гърлени болести
 42. Физикална и рехабилитационна медицина
 43. Хирургия
 44. Хранене и диететика

ІI. Следдипломно обучение на лица с професионална квалификация "лекар по дентална медицина" по специалността "Орална хирургия".

III. Следдипломно обучение на лица с професионална квалификация "магистър - фармацевт" по специалността "Клинична фармация".

IV. Следдипломно обучение на лица с професионална квалификация по медицинска професия от професионално направление „Здравни грижи” по следните специалности:

 1. Анестезиология и интензивни грижи (за медицински сестри и акушерки);
 2. Операционна и превързочна техника (за медицински сестри и акушерки).

IV. Следдипломно обучение на лица с висше немедицинско образование по следните специалности:

 1. Лабораторна вирусология (за лица с квалификация в областта на биологическите науки и биотехнологиите)
 2. Лабораторна имунология (за биолози, биохимици, молекулярни биолози, биотехнолози)
 3. Лабораторна микробиология (за лица с квалификация в областта на биологическите науки и биотехнологиите)
 4. Клинична психология (за психолози)