ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Архив (по години)

  Конкурси  ОНС "Доктор"


  АД "Асистент"


  по научната специалност "Ортопедия и травматология"


  по научната специалност „Организация и тактика на медицинската служба”


  по научната специалност „Кардиология”


  по научната специалност „Психиатрия”


  по научната специалност „Обща хирургия”


  по научната специалност „Нефрология”


  по научната специалност "Дерматология и венерология"


  по научната специалност „Инфекциозни болести”


  по научната специалност "Онкология”


  по научната специалност "Генетика”


  Ендоскопска, ендокринна хирургия и колопроктология


  по научната специалност „Гинекология”


  по научната специалност "Военна токсикология"


  по научната специалност "Токсикология"


  по научната специалност "Радиобиология"


  по научната специалност "Медико-санитарна защита"


  по научната специалност "Анестезиология и интензивно лечение"


  по научната специалност "Хематология, медицинска онкология, радиационна защита, радиобиология и нуклеарна медицина"


  по научната специалност "Вирусология"


  по научната специалност "Съдова хирургия"


  по научната специалност "Медицина на бедствените ситуации"


  по научната специалност "Неврология"


  по научната специалнoст "Оториноларингология"


  по научната специалност "Вътрешни болести"


  по научната специалност „Урология”


  по научната специалност "Гастроентерология"


  АД "Главен асистент"


  по научната специалност „Урология”


  по научната специалност „Ендокринология”


  по научната специалност „Гастроентерология”


  по научната специалност „Офталмология”


  по научната специалност „Ото-рино-ларингология”


  по научната специалност „Организация и тактика на медицинската служба”


  по научната специалност „Токсикология”


  по научната специалност „Обща хирургия”


  по научната специалност „Белодробни болести”


  по научната специалност „Дерматология и венерология”


  по научната специалност „Радиобиология”


  по научната специалност „Имунология”


  по научната специалност „Хематология и преливане на кръв”


  по научната специалност „Ортопедия и Травматология”


  по научната специалност "Медико-санитарна защита"


  по научната специалност „Психиатрия”


  по научната специалност "Гръдна хирургия"


  по научната специалност "Инфекциозни болести"


  по научната специалност "Военна токсикология"


  по научната специалност "Кардиология"


  АД "Доцент"


  по научната специалност „Ортопедия и травматология”


  по научната специалност „Кардиология”


  по научната специалност „Медицинска радиология и рентгенология”


  по научната специалност „Хематология и преливане на кръв”


  по научната специалност „Микробиология”


  по научната специалност „Обща хирургия”


  по научната специалност „Гастроентерология”


  по научната специалност "Медико-санитарна защита"


  по научната специалност "Анестезиология и реаниматология"


  по научната специалност "Организация и тактика на медицинската служба"


  по научната специалност „Гръдна хирургия”


  по научната специалност „Инфекциозни болести”


  по научната специалност "Неврология"


  по научната специалност „Оториноларингология”


  по научната специалност "Радиобиология"


  по научната специалност "Имунология"


  по научната специалност "Белодробни болести"


  по научната специалност "Неврохирургия"


  по научната специалност "Физиотерапия, курортология и рехабилитация"


  по научната специалност „Вирусология”


  По научната специалност "Токсикология"


  По научната специалност "Офталмология"


  АД "Професор"


  по научната специалност " Дерматология и венерология"


  по научната специалност „Обща хирургия”


  по научната специалност „Физиотерапия, курортология и рехабилитация”


  по научната специалност „Инфекциозни болести”


  по научната специалност „Ортопедия и травматология”


  по научната специалност „Анестезиология и реаниматология”


  по научната специалност "Ендокринология"


  по научната специалност „Гастроентерология”


  по научната специалност "Урология"


  по научната специалност "Гръдна хирургия"


  по научната специалност "Белодробни болести"


  по научната специалност "Неврохирургия"


  по научната специалност "Радиобиология"


  по научната специалност "Военна токсикология"


  по научната специалност "Очни болести”


  по научната специалност "Медицинска радиология и рентгенология”


  по научната специалност "Организация и тактика на медицинската служба"


  по научната специалност "Вирусология"


  по научната специалност "Оториноларингология"


  по научната специалност „Хематология и преливане на кръв”


  по научната специалност "Авиационна медицина"


  по научната специалност "Неврология"


  по научната специалност "Хематология"


  по научната специалност "Анестезиология и интензивно лечение"


  по научната специалност „Кардиология”


  по научната специалност "Гинекология"