ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Учебна и научна дейност

  Катедрата по урология и нефрология е акредитирана за обучение на студенти, специализанти по урология и нефрология и медицински специалисти. В катедрата се провеждат ежегодно курсове за следдипломно обучение на лекари и медицински специалисти.

  Лекарите и медицинските специалисти, работещи в катедрата, са членове на национални и международни професионални организации, участват в написването на специализирани учебници и ръководства, публикуват научни статии в периодичния медицински печат у нас и в чужбина, участват с научни съобщения в национални и международни симпозиуми и конгреси.

  Катедрата поддържа професионални и научни контакти с научни асоциации в България и в чужбина, с клиниките и отделенията по урология в другите болници в състава на ВМА, като осъществява и методична помощ на същите, с университетските урологични и нефрологични клиники и урологичните и нефрологични отделения в страната.

  Цялата апаратура в операционният център на катедрата е интегрирана в единна система за управление, която позволява запаметяване, обработка пренасяне и съхранение на информация и изграждане на учебен център, който създава отлични съвременни условия за обучение и усъвършенстване на специалисти в различните области на урологичната и нефрологичната практика. Интегрираната система предоставя възможност за конферентна връзка между учебната зала и операционните зали и транслиране на видеоендоскопски образи от извършваните ендоскопски и лапароскопски операции в реално време на голям екран в учебната зала.

  Катедрата по урология и нефрология разполага с библиотека със специализирана литература и учебни пособия по специалност урология и лекции по нозологични единици, разработени от специалистите, осъществяващи обучението на студенти и/или специализанти. Клиниката разполага и с набор от CD и DVD дискове с урологични операции и интервенции и достъп до интернет, които са на разположение на студентите и специализантите.

  Лекарите от Kатедрата участват в редакционната колегия на научно списание “Ендоурология и минималноинвазивна хирургия”, което е периодично научно издание публикуващо научни обзори, оригинални статии, описание на хирургични техники и клинични случаи, коментари по актуални теми, резултати от клинични проучвания, рецензии на книги и монографии, писма на редактора, информация за предстоящи научни форуми, резюмета от научни форуми и др. Списанието има за цел да създаде условия за научен диалог, споделяне на идеи, знания и практически опит на медицински специалисти работещи във всички области на съвременнaта клинична медицина, които създават, внедряват, развиват и прилагат диагностични и лечебни методи в областта на ендоурологията, лапароскопията, робот-асистираната хирургия и всички минимално инвазивни техники основани на принципите на високо-технилогичната медицина.

  Катедрата по Урология и нефрология е домакин и организатор и на ежегодния международен симпозиум по „Ендоурология и минимално инвазивна хирургия”, посветен на съвременните тенденции в ендоурологията и минимално инвазивната хирургия при диагностиката и лечението на урологичните заболявания. Екипът на катедрата участва ежегодно е научно-практическата програма на симпозиума с лекции, представяне на клиничния опит на катедрата в постерната и видео сесия и в демонстрациите на живо на съвременни оперативни методи в областта на минимално инвазивната урология.