ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Полк. проф. д-р Владимир Василев, д.м.

  Полк. проф. д-р Владимир Василев, д.м. е заместник-началник на ВМА по диагностично-лечебната дейност и началник на катедра "Пластична хирургия и дерматология".

  Завършва медицина в София през 1989 г. Печели конкурс за академичната длъжност „асистент” към Клиниката по изгаряния на ВМА, базирана в института за спешна помощ „Пирогов“.

  Има придобити специалности по обща и по пластична хирургия, както и „Здравен мениджмънт”.

  В професионалната му визитка са записани редица ръководни длъжности: началник на Отделение по изгаряния, пластична и естетична хирургия към катедрата по Ортопедична травматология и реконструктивна хирургия на ВМА; ВРИД началник на Клиника по орална, челюстна, лицево-челюстна и пластична хирургия на ВМА; началник на Отделение по изгаряния, пластична и естетична хирургия; началник на Клиниката по пластична хирургия’’; началник на Катедра „Пластична хирургия и дерматология”.

  От 14 март 2018 г. е назначен за заместник-началник на ВМА по диагностично-лечебната дейност.

  Преминал е през редица курсове, специализации и стажове по пластична хирургия, лазерна хирургия  и лечение на изгаряния, в това число в Междуармейски център в Рошфор, Франция; Армейски център по Изгаряния “Перси” в Париж, Франция, Военна Болница “Кралица Астрид” в Брюксел, Белгия; болница „Assuta” в Тел Авив, Израел; Атина, Гърция. Има изкарана специализация по Mohs микрографска хирургия Клиника по Mohs хирургия.

  През 2013 г. придобива научна степен ”доктор”, а две години по-късно е избран за „доцент” към Катедра „Ортопедична травматология и реконструктивна хирургия”. От 2022 г. заема академична длъжност "професор".

  Преподавателската дейност на проф. Василев датира от 1992 г., участва в обучението на военни и цивилни лекари в областта на изгарянията и пластичната хирургия. Води лекции, упражнения и семинари. Извънаудиторната му заетост е като ръководител на индивидуално обучаеми и ръководител на курсове. Разработва учебни планове, програми и лекции. Изнася лекции пред курсисти към БЧК и медицински сестри, военни и цивилни лекари. Обучава специализанти по „Пластична хирургия”.

  Полк. проф. Владимир Василев е защититил дисертация на тема “Mohs микрографска хирургия при базоцелуларни карциноми, изискващи пластично възстановяване”. Автор и съавтор е в две монографии и един учебник. Има над 60 публикации в български и чужди медицински списания, както и редица участия в конгреси у нас и в чужбина.

  От 2000 г. е съосновател на Българската асоциация по пластична, реконструктивна и естетична хирургия, на която е активен член. През годините е бил трежърер и заместник-председател на Асоциацията.

  Член е на множество български и чуждестранни асоциации по пластична, естетична хирургия и изгаряния: Българското дружество по пластична хирургия и изгаряния; Българската асоциация по пластична, реконструктивна и естетична хирургия (BULAPRAS) и неин съосновател; Балканската асоциация по пластична, реконструктивна и естетична хирургия (BAPRAS); „Европейската асоциация по пластична, реконструктивна и естетична хирургия” (ЕPRAS); Международната конфедерация на асоциациитепо пластична хирургия (ICOPLAST); Световната асоциация по естетична хирургия (ISAPS); Европейската асоциация по естетична хирургия (EASAPS); Световната асоциация по изгаряния (IBA).

  Владее английски, френски и руски език.