ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Лабораторията

  Химико-токсикологичната лаборатория е част от Катедра "Токсикология" на ВМА. В лабораторията се извършват в пълен обем както класически, така и съвременни систематични химико-токсикологични изследвания за предварителен скрининг и потвърдителен анализ на лекарствени, наркотични и други токсични вещества в биологични проби, съгласно препоръките на международните сдружения в областта (TIAFT, SOFT). Използват се широк набор от методи като спектрофотометрични, имуноаналитични, биохимични и инструментални хроматографски и масспектрални техники за анализ.

  Лабораторията е водеща за страната в областта на съдебно-токсикологичната експертиза, осигуряваща изследванията за употреба на алкохол и наркотични вещества при шофьори (Наредба № 1/2017 г. на МЗ, МВР и МП), военнослужещи (Наредба № Н-5/2012 г. на МО), служители на МВР (Наредба № 8121з-941/2022 г. на МВР) химико-токсикологична експертиза на проби от починали лица, спешна токсикологична диагностика при случаи със съмнения за отравяне и др. (вкл. за редица лечебни заведения от цялата страна по договор), както и изследвания на служители на различни държавни ведомства и частни фирми за употреба на алкохол, наркотични вещества и психоактивни медикаменти.

  Химико-токсикологичната лаборатория разполага със съвременна аналитична хроматографска апаратура на водещи производители в тази област:

  • Газови хроматографи с пламъчно-йонизационен детектор с приставка за паро-фазен (“headspace”) анализ  (Agilent);
  • Газови хроматографи с масспектрален детектор (Agilent);
  • Газов хроматограф с азот-фосфорен детектор (Agilent);
  • Система за високо-ефективна течна хроматография, окомплектована с DAD и флуоресцентен детектор (Agilent);
  • UV-Vis спектрофотометри (Тhermo; Carl-Zeiss);
  • Специализирани прибори за пробоподготовка (системи за твърдофазна екстракция, вакуум-изпарител, тъканен хомогенизатор и др.).