ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Защита на личните данни

  Данни за длъжностното лице по защита на данните:  

  Име: подп. Мирослав Памуков

  Телефон: 02/92 26 220 

  E-mail:

  Адрес: гр. София 1606, ул. "Георги Софийски" № 3

  Настоящото съобщение има за цел в съответствие с изискванията за информираност на Регламент (ЕС) 2016/679 да Ви информира за извършваните от Военномедицинска академия дейности по обработване на лични данни; целите, за които се обработват данните; мерките и гаранциите за защитата на обработваните данни; правата Ви и начина, по който може да ги упражните, в съответствие с изискванията на Регламента.

  ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА И ЗА КОНТАКТ С НЕГО

  ВМА e лечебно заведение за извънболнична и болнична помощ; юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в град София.

  ВМА е администратор на лични данни, които се обработват при или по повод осъществяване на възложените й от закона правомощия, като седалището и адресът на управление са: гр. София, 1606, бул. „Георги Софийски“ № 3 , на който адрес може да изпращате по пощата искания до болницата като администратор на данни или лично да подадете исканията си в деловодството на болницата.

  ДАННИ ЗА КОНТАКТ С ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

  С длъжностното лице по защита на данните на ВМА може да се свържете на телефон: 02/92 26 220 или на електронен адрес: , като в съобщението си следва да посочите Вашите имена и координати за обратна връзка.

  ЦЕЛИ И ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ, КАТЕГОРИИ ОБРАБОТВАНИ ДАННИ

  ВМА осъществява правомощията, предвидени в Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за здравното осигуряване, Национален рамков договор и други нормативни актове, съгласно които обработва лични данни.

  При упражняване на правомощията си, ВМА обработва лични данни на пациентите. В тези случаи обработваните данни са общи - свързани с физическата идентичност и чувствителни – свързани със здравословното състояние и се използват за целите, за които е предвидено в съответния закон или друг нормативен акт.

  За целите на администрирането на персонала (управление на човешките ресурси) и финансово-счетоводната отчетност, ВМА обработва лични данни на кандидати за работа, на работниците и служителите. Освен това, лични данни се обработват на физически лица, изпълнители по договори и представители на юридически лица – изпълнители по договори.

  Когато ВМА обработва данни въз основа на съгласие на субекта, личните данни се обработват само ако лицата свободно, конкретно, информирано и недвусмислено са изразили своето съгласие за обработването.

  Обработването на данни се извършва за конкретните и точно определени от закона цели, като данните се обработват законосъобразно и добросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

  ВМА не събира и не обработва лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения.

  КАТЕГОРИИ ПОЛУЧАТЕЛИ НА ДАННИ ИЗВЪН БОЛНИЦАТА

  ВМА предоставя лични данни, извън организацията на следните категории получатели на лични данни:

  • на публични органи, натоварени с функции, в рамките на техните правомощия (Министерство на отбраната, Министерство на здравеопазването,  НАП, НОИ, други органи на изпълнителната власт, органи на съдебната власт, органи на местно самоуправление, контролни и статистически институции, НЗОК, Регионални здравноосигурителни каси, Регионални здравни инспекции, и други ако е приложимо);
  • на обработващи лични данни (физическо или юридическо лице /контрагент/, което обработва лични данни от името на ВМА и по негово нареждане или възлагане);
  • на други администратори на лични данни в страни-членки на ЕС;
  • на трети страни или международни организации – приложимо само при наличие на договорни взаимоотношения.

  СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ

  Като администратор на данни, ВМА съхранява данни на хартиен/електронен носител за период с минимална продължителност съгласно целите за обработка и предвиденото в действащото законодателство в съответствие с принципа за ограничение на съхранението.

  ПРАВА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА - СУБЕКТИ НА ДАННИ

  Предприетите мерки за защита на личните данни са в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и са насочени към осигуряване правата на субектите, чиито лични данни се обработват, а именно:

  • Право на достъп до личните данни (чл.15 от Регламент (ЕС) 2016/679);
  • Право на коригиране на лични данни (ако данните са неточни)(чл.16 от Регламент (ЕС) 2016/679;
  • Право на изтриване (право „да бъдеш забравен”), ако са приложими условията на чл. 17 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679;
  • Право на ограничение на обработването от страна на администратора (чл.18 от Регламент (ЕС) 2016/679);
  • Право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679;
  • Право на възражение, спрямо обработването на вашите лични данни ( чл. 21 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679);
  • Право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен (чл.22 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679).

  В съответствие със Закона за защита на личните данни, посочените по-горе права могат да се упражнят, чрез лично подаване на писмено заявление в регистратурата за входяща информация на ВМА, на адрес: гр. София 1606, ул. "Георги Софийски" №3.

  За да получите повече информация или образец на заявление, следва да се обърнете към длъжностното лице по защита на личните данни във ВМА.

  При подаване на заявление от упълномощено лице към заявлението се прилага и съответното пълномощно.

  Право на жалба до Комисия за защита на личните данни

  Ако смятате че Вашите права във връзка с обработването на личните Ви данни са нарушени, можете да подадете жалба при нас.

  Имате право също да подадете жалба и пред Комисия за защита на личните данни, гр. София, 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2, тел: 02/ 9153 518, e-mail: .

  ВЪВЕДЕНИ ОТ ВМА МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

  С Инструкция за обработка на личните данни и защитата им във ВМА са въведени мерки за ефективна защита на обработваните данни.

  Допълнителна информация за мерките за защита на личните данни във ВМА може да получите от длъжностното лице по защита на данните.

  Настоящата информация за поверителност може да бъде актуализирана от нас при настъпване на промени в условията, при които обработваме личните Ви данни.