ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Документи за кандидатстване

  ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ СЕ ПРИЕМАТ:

  • чрез сайта на МУ-Варна – www.mu-varna.bg;
  • на място в МУ-Варна (гр. Варна, ул. „Марин Дринов" №55) и във ВВМУ (гр. Варна, ул. „Васил Друмев" №73).

  НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

  За специалност „Медицина":

  1. Комплект документи за кандидатстване (заявление, състезателен картон и декларация за лични данни) – получават се на място в МУ-Варна или се попълват в регистрационната форма за избралите онлайн кандидатстване.
  2. Оригинал (връща се веднага след приемането на документите) на лична карта на кандидат-студента. При онлайн кандидатстване не се изисква сканиран оригинал на личната карта. 
  3. Оригинал на диплома за завършено средно образование (връща се на кандидат-студента веднага след приемането на документите) и незаверено фотокопие от дипломата. При онлайн кандидатстване – сканиран оригинал на дипломата от двете страни.
  4. Декларация, че са информирани за заболяванията, при които обучението в МУ-Варна не е подходящо поради спецификата си (попълва се в комплекта документи или в регистрационната форма за избралите онлайн кандидатстване).
  5. Декларация по чл.91, ал.7, т.2 от Закона за висшето образование, че не са се обучавали и в момента не се обучават в същата или в по-висока образователно-квалификационна степен в друго висше учебно заведение или в МУ-Варна, на място, субсидирано от държавата (попълва се в комплекта документи или в регистрационната форма за избралите онлайн кандидатстване).
  6. Документ за платена такса за участие в конкурсните изпити по банковата сметка на МУ - Варна. При онлайн кандидатстване – сканиран документ за платена такса или директно заплащане на таксата след попълването на регистрационната форма чрез системата за електронни плащания.
  7. Документ от МОН – за лауреати на Национална или Международна олимпиада по биология и/или химия. При онлайн кандидатстване – сканиран оригинал на документа.
  8. Други документи (в случай че се изискват такива) – акт за раждане; удостоверение за наследници; смъртен акт; решение от ТЕЛК; документ за идентичност на имената и др. (оригинали и незаверени фотокопия или сканирани оригинали при онлайн кандидатстване).

  За специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво":

  1. Заявление до Началника на ВВМУ – по образец от ВВМУ;
  2. Копие от дипломата за средно образование (завършилите средно образование в чужбина представят копие от диплома за средно образование, легализирана от Министерството на образованието и науката) – 2 бр. (оригиналът се носи за сверка при подаване на документите);
  3. Копие на удостоверение за раждане;
  4. Автобиография в свободен текст – 2 броя;
  5. Удостоверение от областния Център за психично здраве за липса на психични заболявания – оригинал и копие;
  6. Свидетелство за съдимост, необходимо за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация по Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) – оригинал и копие;
  7. Служебна бележка от Националната следствена служба, удостоверяваща липсата на образувани предварителни производства за извършени умишлени престъпления от общ характер, необходима за проучване по Закона за защита на класифицираната информация;
  8. Декларация, че нямат друго гражданство освен българско – по образец от ВВМУ;
  9. Нотариално заверена декларация по чл.74, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс – оригинал и копие – по образец от ВВМУ;
  10.  Заявление до Началника на училището, което съдържа писменото съгласие на кандидата по чл. 43, ал. 2 от ЗЗКИ – по образец от ВВМУ;
  11.  Съгласие по чл. 43, ал. 2 от ЗЗКИ – по образец от ВВМУ;
  12.  Съгласие по чл. 62, ал. 9 от Закон за кредитните институции – по образец от ВВМУ;
  13.  Декларация по чл.91, ал.5, т.2 от ЗВО – по образец от ВВМУ;
  14.  Лична амбулаторна карта за здравословно състояние с отразена актуална етапна епикриза от личния лекар и документ, отразяващ кръвната група.

  Документите по образец от ВВМУ се получават в училището или се свалят от сайта на ВВМУ на адрес: www.naval-acad.bg на страница „Прием". Вижте информация за ранното записване за кандидатстване и за редовната кампания във ВВМУ. Документите се подават за всяка специалност поотделно, съответно в МУ-Варна и във ВВМУ.