ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Отговорности и дейност

  Експертите от "Медицина на бедствени ситуации" работят в различни направления, за да изпълнят специфичните отговорности на катедрата. Основните задачи, върху които се фокусират, са:

  • Разработване на теоретичните основи на организацията на медицинската защита във военно време и на медицината на бедствените ситуации в мирно време
  • Изготвяне на учебни материали (учебници, лекции, учебни пособия и др.) за осъществяване на подготовката на военни и цивилни лекари по медицинската защита във военно време и мирновременната лекарска специалност “Медицина на бедствените ситуации”
  • Обучение на студенти по магистърска програма „Медицина” и студенти по бакалавърска програма „Ерготерапия и рехабилитация” и „Здравни грижи”
  • Провеждане на курсове с различна продължителност с български и чуждестранни военни и цивилни лекари. Провеждане на изпит за зачисляване и държавен изпит за придобиване на специалност “Медицина на бедствените ситуации”
  • Обучение на медицински офицери и лекари от гражданското здравеопазване за придобиване на основна или втора специалност “Медицина на бедствените ситуации”
  • Подготовка на цивилни и военни лекари, специализиращи в друга област, по проблемите на катастрофите
  • Разработване на теоретичните основи и практиката по медицинското осигуряване за нуждите на Българската армия и структурите на Министерство на здравеопазването (МЗ)
  • Оказване на учебно-методична и консултативна помощ на медицинските служби на видовете въоръжени сили и на структурите на МЗ

  Катедрата разполага с необходимите средства (апаратура) за провеждане на учебния процес на съвременно ниво.