ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

В помощ на докторанта

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА ЗА ДОКТОРАНТУРА

За докторанти във ВМА могат да кандидатстват:

1. Военнослужещи и цивилни служители, които:

  • притежават образователно-квалификационна степен "магистър" (образователна и научна степен "доктор" за научната степен "доктор на науките";
  • имат разрешение от министъра на отбраната за кандидатстване за обучение;
  • имат положително становеще на съответния началник за необходимостта от придобиване на научна степен;
  • притежават сертификат за владеене на английски, френски или немски език по стандарта на НАТО STANAG-6001 (само за военнослужещи).

2. Граждани извън системата на МО,СППМО (структури на пряко подчинение на Министерство на отбраната) и Българската армия, които:

  • притежават образователно-квалификационна степен "магистър" (образователна и научна степен "доктор" за научната степен "доктор на науките"

Докторантурата във ВМА е редовна, задочна и чрез самостоятелна подготовка.

Докторантурите в редовна и самостоятелна форма на обучение са с продължителност до 3 (три) години от датата на зачисляване, а в задочна - до 4 (четири) години.

По изключения, срокът на обучение може да бъде удължаван, но за не повече от една година.