ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Дейност

  Научно-приложният център по военна епидемиология и хигиена (НПЦВЕХ) разполага с модерна апаратура и богати диагностични възможности. Това позволява от и в звеното да се извършват тези и още редица дейности по контрол, анализ и превенция:

  • Етиологична диагноза на бактериални, вирусни и паразитни заболявания. Лабораторен контрол на микробиологични показатели на питейна вода, въздух, храни
  • Лабораторен контрол на дезинфекционните и стерилизационни дейности. Измервания за физични фактори на работната среда.
  • Проверки на обекти, подлежащи на радиационен контрол
  • Контрол по събирането,съхранението и извозването на болничните отпадъци
  • Целенасочени планови и извънредни ДДД мероприятия

  Центърът притежава съвременна модерна апаратура за изпълнение на поставените задачи, в това число:

  • Спектрофотометър
  • Газхроматограф
  • Инфрачервен спектрофотометър за определяне на химични агенти във въздуха
  • Шумомер – вибромер
  • Гамаспектрален анализатор
  • Измерител на ниски активности.
  • Полуавтоматична система заидентификация на микроорганизми Crystal.