ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Дейност

  Научно-приложния център по военномедицинска експертиза, авиационна и морска медицина се фокусира в няколко отновни дейности.

  • Извършва медицинско освидетелстване на:

  1. К​андидати за първоначално приемане на военна служба
  2. Военнослужещи
  3. Кандидати за обучение във висшите военни училища като курсанти
  4. Курсанти
  5. Кандидати за служба в доброволния резерв
  6. Резервисти
  7. Кандидати, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба) за последващо приемане на военна служба
  8. Военнослужещи и резервисти на летателна и плавателна длъжност
  9. Военнослужещи и резервисти, назначени на длъжности, свързани с управление на безпилотни летателни апарати
  10. Кандидати за курс за начална и/или специална военна подготовка по чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България
  11. Военнослужещи, участвали в операции и мисии извън територията на страната
  12. Запасни и български граждани със задължения по военния отчет
  • Извършва медицинска експертиза относно:

  1. Характера и степента на увреждане (телесна повреда) на военнослужещи и резервисти на активна служба, причинено при или по повод изпълнение на военната служба
  2. Годността за военна служба на военнослужещи при промяна на здравословното им състояние извън медицинските стандарти за годност. При необходимост определя вида и срока на ограниченията за изпълнение на военната служба в съответствие с конкретната длъжност на освидетелствания
  3. Временна или трайно намалена работоспособност на курсантите, военнослужещите и на резервистите на активна служба (по Наредба за медицинската експертиза, приета с ПМС № 87 от 2010 г. – ДВ, бр. 36 от 2010 г.) – обща ТЕЛК за военнослужещи
  • Извършва практическо обучение на летателен и плавателен състав с наличните хипобарни и хипербарни комплекси във ВМА

  • Обучава медицински и немедицински специалисти за медицинско осигуряване и превенция на специфични за морската и авиационната дейност заболявания

  • Подготовя лекари по специалността „Авиационна медицина”

  • Подготвя и поддържа в готовност медицински персонал за авиомедицинска евакуация в страната и извън територията на страната

  • Разработва и предлага на началника на ВМА проекти на актове и други документи във връзка с военномедицинската експертиза

  • Извършва научноизследователска и преподавателска дейност в областите на военномедицинската експертиза и обученито на летателен и плавателен състав

  • Извършва научноизследователска дейност по въпроси, свързани с човешкия фактор в авиацията и други специфични области на военната дейност