Начало / Военна медицина и мисии / Специализирани звена / Военномедицински отряд за бързо реагиране / За отряда

За отряда

Организацията и управлението на медицинската помощ при масово постъпване на ранени, поразени и болни в резултат на бедствени ситуации, предизвикани от природни катаклизми, технологични аварии, терористични актове със или без използване на ядрени, химични и биологични агенти, локални конфликти със или без потоци на бежанци и др., представляват комплекс от  трудни за решаване задачи.

Някои от основните черти, характеризиращи бедствената ситуация са:  внезапно нарушаване на социалната инфраструктура, често съпроводено с контаминиране на околната среда, въздействие върху гражданското население, съпроводено с едномоментна поява на огромен брой пострадали при недостиг на медицински сили и средства с изразена диспропорция между броя и възможностите на медицинските кадри от една страна и моментната необходимост от тяхната адекватна на ситуацията намеса от друга.  

Направените изводи от обсъждането на големия брой природни бедствия и технологични аварии през втората половина на ХХ-ти век и възникналата необходимост от своевременни адекватни действия на медицински сили, се явяват основната причина за създаването на Военномедицински отряд за бързо реагиране като една основна обособена структура на Военномедицинска академия.

ВМОБР е създаден на основание МЗ №0291/ 27.08.1992г. първоначално като звено на функционален принцип към ВМА за оказване на помощ на гражданското население при бедствени ситуации, възникнали в резултат от природни катаклизми и/или технологични аварии. Първоначалната концепция за реагиране е разработена от експертна група, създадена по заповед на началника на ВМА, съставена от главните специалисти на БА и се основава на обсъждания, направени след проведени полеви занятия с разкриване на полева подвижна хирургична болница. Основният извод е, че е необходим принципно нов подход и  трябва да се създаде мобилна, модулна, автономна структура, а личния състав да бъде подготвен да прилага основните принципи на военната медицина при ситуации с голям брой пострадали.