Начало / Военна медицина и мисии / Специализирани звена / Военномедицински отряд за бързо реагиране / Персонал

Персонал

Персоналът на ВМОБР на този етап включва 143 души медицински специалисти и немедицински персонал, разпределени в четири болници, които са част от ВМА: МБАЛ-София, МБАЛ-Пловдив, МБАЛ-Варна и МБАЛ-Плевен. Всички лекари, сестри, лаборанти и помощен персонал на ВМОБР за периодите, когато не са ангажирани с участие в мисии зад граница или с ликвидирането на последствията от бедствия, аварии и катастрофи, работят в диагностично-лечебните звена на ВМА в съответствие със своите клинични специалности.

Филиалите на ВМОБР в Пловдив,  Варна и Плевен са съставени от лекари и сестри със следните специалности: хирургия, анестезиология и реанимация, травматология и вътрешни болести. Те ползват реанимобили от съответната МБАЛ, оборудвани с апаратура и медикаменти за оказване на първа лекарска помощ по жизнени показания, което съответства на Роля 1 съгласно стандартите на НАТО. Основната част на ВМОБР разположена в София, освен гореспоменатите специалисти включва още: токсиколози, радиобиолози, епидемиолози, инфекционисти, педиатри, гинеколози, рентгенолози и др.

Основното звено на ВМОБР в МБАЛ-София е в състояние да разкрие в полеви условия  подвижен диагностично-лечебен комплекс (ПДЛК) съответстващ на Роля 2 съгласно стандартите на НАТО, който включва следните основни елементи:

-ПРИЕМНО-СОРТИРОВЪЧНО ОТДЕЛЕНИЕ;
-ОТДЕЛЕНИЕ ЗА  ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ;
-АВТООПЕРАЦИОННА;
-ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ПОСТОПЕРАТИВНИ ГРИЖИ;
-ТЕРАПЕВТИЧЕН КАБИНЕТ;
-ПЕДИАТРИЧЕН КАБИНЕТ;
-ГИНЕКОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ;
-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ;
-КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ;
-АПТЕКА;
-САНИТАРЕН АВТОБУС;
-ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА ЕВАКУАЦИЯ.

За окомплектоването на отделните елементи на ПДЛК са използвани стандартни войскови подвижни операционни, разположени върху автомобили с повишена проходимост. В полеви условия автооперационните могат да увеличават трикратно своя обем и при необходимост свободно да бъдат разположени от 6 до 10 легла. Платформите могат да бъдат съединени с топли връзки и по този начин да се получи закрит лечебен комплекс. Диагностичните кабинети са разположени в метални контейнери върху автомобили с повишена проходимост. Всеки автомобил е екипиран със собствен електрически генератор, контейнер за вода със съответната инсталация, климатик и кислородоразпределителна система. Това е направено с цел при необходимост всеки отделен кабинет да може да работи самостоятелно. Кабинетите се нуждаят от 10-15 мин. в зависимост от сезона за да започнат работа в полеви условия. Автооперационните и другите модули, които са оборудвани на тяхна основа се нуждаят от 30-50 мин. за пълно разкриване в зависимост от сезона. За временно лечение на нетранспортабилни пациенти се използват автооперационни опразнени от хирургично имущество. При пълно разкриване на ПДЛК в полеви условия в него може да се оказва  обем на медицинска помощ, съответстваща на Роля 2 – лек, маневрен вариант по стандартите на НАТО. Пациентите, които се нуждаят от продължително, специализирано, дефинитивно лечение могат да бъдат евакуирани по земя или въздух в болничните бази на ВМА, които напълно покриват изискванията за Роля 3 и Роля 4 по стандартите на НАТО.

В случаите на масово постъпване на поразени, ранени и болни в МБАЛ-София на ВМА са изготвени  планове за разкриване на: ВМОБР има запаси за интензивна дейност от три до пет денонощия без допълнително зареждане. Този период е достатъчен за оказване на помощ в зоната на бедствие и всички нуждаещи се да бъдат изведени от шоково състояние и да бъдат подготвени за по-нататъшна евакуация.
В случаи, когато се налага оказването на медицинска помощ на гражданско население в пострадал от бедствие регион с трайно нарушена инфраструктура или да бъдат осигурявани големи войскови контингенти, участващи в мироналагащи, мироопазващи и мироподдържащи операции за месеци или години е необходимо да се разкрие автономна модулна полева болница – контейнерно-палатъчен тип, която напълно да покрива изискванията за Роля 2-усилен вариант и да има възможност да бъде специализирана с персонал и екипировка, съответстващи на Роля 3 съгласно натовските стандарти. Такава  полева болница  е включена в състава на ВМОБР от средата на юни 2005 г. и вече е взела участие в полеви международни учения на територията на Република България.

Основните диагностично-лечебни отделение и кабинети са разположени в контейнери, а отделенията за лежащо болни са в палатки с импрегнирани стени и изолиращ под. Болницата разполага с операционен контейнер с две операционни маси и апаратура за ендотрахеална наркоза, отделение за интензивно лечение с 4 легла, отделение за постоперативни грижи с 4 легла и стационар с 42 легла с потенциал за увеличаване при необходимост. Целият комплекс се захранва от система за подаване на обезпрашен и темпериран въздух в зависимост от метеорологичните условия.