Начало / Военна медицина и мисии / Специализирани звена / Военномедицински отряд за бързо реагиране

Военномедицински отряд за бързо реагиране

Началник на Военномедицински отряд за бързо реагиране

Полк. доц. Александър Парашкевов, дм - Началник на ВМОБР

Началник на ВМОБР


Повече за Полк. доц. Александър Парашкевов, дм - Началник на ВМОБР

За Военномедицински отряд за бързо реагиране

 • За отряда:

  Организацията и управлението на медицинската помощ при масово постъпване на ранени, поразени и болни в резултат на бедствени ситуации, предизвикани от природни катаклизми, технологични аварии, терористични актове със или без използване на ядрени, химични и биологични агенти, локални конфликти със или без потоци на бежанци и др., представляват комплекс от  трудни за решаване задачи.

  Някои от основните черти, характеризиращи бедствената ситуация са:  внезапно нарушаване на социалната инфраструктура, често съпроводено с контаминиране на околната среда, въздействие върху гражданското население, съпроводено с едномоментна поява на огромен брой пострадали при недостиг на медицински сили и средства с изразена диспропорция между броя и възможностите на медицинските кадри от една страна и моментната необходимост от тяхната адекватна на ситуацията намеса от друга.  

  Направените изводи от обсъждането на големия брой природни бедствия и технологични аварии през втората половина на ХХ-ти век и възникналата необходимост от своевременни адекватни действия на медицински сили, се явяват основната причина за създаването на Военномедицински отряд за бързо реагиране като една основна обособена структура на Военномедицинска академия.

  ВМОБР е създаден на основание МЗ №0291/ 27.08.1992г. първоначално като звено на функционален принцип към ВМА за оказване на помощ на гражданското население при бедствени ситуации, възникнали в резултат от природни катаклизми и/или технологични аварии. Първоначалната концепция за реагиране е разработена от експертна група, създадена по заповед на началника на ВМА, съставена от главните специалисти на БА и се основава на обсъждания, направени след проведени полеви занятия с разкриване на полева подвижна хирургична болница. Основният извод е, че е необходим принципно нов подход и  трябва да се създаде мобилна, модулна, автономна структура, а личния състав да бъде подготвен да прилага основните принципи на военната медицина при ситуации с голям брой пострадали.

 • Основни дейности:

  Съгласно разработените основополагащи ръководни документи, на ВМОБР са възложени за изпълнение задачи както за самостоятелно, така и за съвместно участие със силите и средствата на гражданското здравеопазване при бедствени ситуации чрез изпълнение на  следните дейности:

  • -Поддържане на постоянна готовност за бързо активиране на модулите, изнасяне и развръщане на временни полеви медицински формирования при необходимост в зоната на бедствието;
  • -Медицинско съдействие на екипите за търсене и спасяване;
  • -Провеждане на квалифицирана сортировка на поразените;
  • -Оказване на неотложна медицинска помощ (включително и хирургични интервенции по жизнени показания) на нуждаещите се в огнището на поражение;
  • -Стабилизиране и поддържане на жизнените функции на временно нетранспортабилни пациенти;
  • -Подготовка за евакуация на всички пациенти, нуждаещи се от дефинитивно лечение в специализирани болнични заведения, включително и ВМА;
  • -Провеждане на мероприятия по превенция на общественото здраве.
  Съгласно сега действащата концепция за реагиране, ВМОБР се привежда в действие от дежурния по ВМА по заповед на Началника на ВМА, след получаване на сигнал “Бедствие” от Военен команден център (ВКЦ), оперативния дежурен на ГД “ Пожарна безопасност и защита на населението”-МВР, дежурния по Министерство на здравеопазването, дежурен на ЦСМП, дежурен на СДВР (РДВР) или директно от огнището на поражение, след верифициране на обаждането.

 • Персонал:

  Персоналът на ВМОБР на този етап включва 143 души медицински специалисти и немедицински персонал, разпределени в четири болници, които са част от ВМА: МБАЛ-София, МБАЛ-Пловдив, МБАЛ-Варна и МБАЛ-Плевен. Всички лекари, сестри, лаборанти и помощен персонал на ВМОБР за периодите, когато не са ангажирани с участие в мисии зад граница или с ликвидирането на последствията от бедствия, аварии и катастрофи, работят в диагностично-лечебните звена на ВМА в съответствие със своите клинични специалности.

  Филиалите на ВМОБР в Пловдив,  Варна и Плевен са съставени от лекари и сестри със следните специалности: хирургия, анестезиология и реанимация, травматология и вътрешни болести. Те ползват реанимобили от съответната МБАЛ, оборудвани с апаратура и медикаменти за оказване на първа лекарска помощ по жизнени показания, което съответства на Роля 1 съгласно стандартите на НАТО. Основната част на ВМОБР разположена в София, освен гореспоменатите специалисти включва още: токсиколози, радиобиолози, епидемиолози, инфекционисти, педиатри, гинеколози, рентгенолози и др.

  Основното звено на ВМОБР в МБАЛ-София е в състояние да разкрие в полеви условия  подвижен диагностично-лечебен комплекс (ПДЛК) съответстващ на Роля 2 съгласно стандартите на НАТО, който включва следните основни елементи:

  -ПРИЕМНО-СОРТИРОВЪЧНО ОТДЕЛЕНИЕ;
  -ОТДЕЛЕНИЕ ЗА  ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ;
  -АВТООПЕРАЦИОННА;
  -ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ПОСТОПЕРАТИВНИ ГРИЖИ;
  -ТЕРАПЕВТИЧЕН КАБИНЕТ;
  -ПЕДИАТРИЧЕН КАБИНЕТ;
  -ГИНЕКОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ;
  -РЕНТГЕНОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ;
  -КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ;
  -АПТЕКА;
  -САНИТАРЕН АВТОБУС;
  -ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА ЕВАКУАЦИЯ.

  За окомплектоването на отделните елементи на ПДЛК са използвани стандартни войскови подвижни операционни, разположени върху автомобили с повишена проходимост. В полеви условия автооперационните могат да увеличават трикратно своя обем и при необходимост свободно да бъдат разположени от 6 до 10 легла. Платформите могат да бъдат съединени с топли връзки и по този начин да се получи закрит лечебен комплекс. Диагностичните кабинети са разположени в метални контейнери върху автомобили с повишена проходимост. Всеки автомобил е екипиран със собствен електрически генератор, контейнер за вода със съответната инсталация, климатик и кислородоразпределителна система. Това е направено с цел при необходимост всеки отделен кабинет да може да работи самостоятелно. Кабинетите се нуждаят от 10-15 мин. в зависимост от сезона за да започнат работа в полеви условия. Автооперационните и другите модули, които са оборудвани на тяхна основа се нуждаят от 30-50 мин. за пълно разкриване в зависимост от сезона. За временно лечение на нетранспортабилни пациенти се използват автооперационни опразнени от хирургично имущество. При пълно разкриване на ПДЛК в полеви условия в него може да се оказва  обем на медицинска помощ, съответстваща на Роля 2 – лек, маневрен вариант по стандартите на НАТО. Пациентите, които се нуждаят от продължително, специализирано, дефинитивно лечение могат да бъдат евакуирани по земя или въздух в болничните бази на ВМА, които напълно покриват изискванията за Роля 3 и Роля 4 по стандартите на НАТО.

  В случаите на масово постъпване на поразени, ранени и болни в МБАЛ-София на ВМА са изготвени  планове за разкриване на:

  • -временен център за лечение на лъчево поразени;
  • -временен токсикологичен център;
  • -временен травма център.
  ВМОБР има запаси за интензивна дейност от три до пет денонощия без допълнително зареждане. Този период е достатъчен за оказване на помощ в зоната на бедствие и всички нуждаещи се да бъдат изведени от шоково състояние и да бъдат подготвени за по-нататъшна евакуация.
  В случаи, когато се налага оказването на медицинска помощ на гражданско население в пострадал от бедствие регион с трайно нарушена инфраструктура или да бъдат осигурявани големи войскови контингенти, участващи в мироналагащи, мироопазващи и мироподдържащи операции за месеци или години е необходимо да се разкрие автономна модулна полева болница – контейнерно-палатъчен тип, която напълно да покрива изискванията за Роля 2-усилен вариант и да има възможност да бъде специализирана с персонал и екипировка, съответстващи на Роля 3 съгласно натовските стандарти. Такава  полева болница  е включена в състава на ВМОБР от средата на юни 2005 г. и вече е взела участие в полеви международни учения на територията на Република България.

  Основните диагностично-лечебни отделение и кабинети са разположени в контейнери, а отделенията за лежащо болни са в палатки с импрегнирани стени и изолиращ под. Болницата разполага с операционен контейнер с две операционни маси и апаратура за ендотрахеална наркоза, отделение за интензивно лечение с 4 легла, отделение за постоперативни грижи с 4 легла и стационар с 42 легла с потенциал за увеличаване при необходимост. Целият комплекс се захранва от система за подаване на обезпрашен и темпериран въздух в зависимост от метеорологичните условия.

 • Досегашен опит на ВМОБР:

  Личният състав е преминал обучение в следните национални и международни учения:

  • “ЗАЩИТА”- 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001,2003, 2004, 2006, 2010,2012, 2014;
  • “СТРУМА” – 2008;
  • “PARTNERSHIP - 96” – България;
  • “COOPERATIVE BEAR 99” – Полша;
  • “COOPERATIVE KEY” - 2000 – Румъния, 2001 - България, 2002 - Франция,  2003 –България, 2004 – Грузия, 2005 – България;
  • “SEVEN STARS” - 2000, 2001, 2002, 2003 - България.
  • Модули на ВМОБР към ВМА са взели активно участие в медицинското осигуряване при бедствени ситуации в страната:
  • -София  (Казичене) 1992 – ЖП катастрофа ;
  • -Пловдив  (“Ален мак”) 1992 - пожар с токсикологична авария ;
  • -Пловдив (с. Кръстевич) 1993 –пожар с  токсикологична авария ;
  • -Гълъбово  1994 – авария в ТЕЦ ;
  • -София 2004 – срутване на сграда;
  • -Курило 2005 - наводнение;
  • -Родопи 2012 - полево учение с реални пациенти;
  • -Елхово 2013 – Център за приемане на бежанци;
  • -Мизия 2014 – наводнение.
  Модули на ВМОБР към ВМА са взели активно участие в медицинското осигуряване при бедствени ситуации в чужбина:
  • -Радуша, Македония  1999 – бежански лагер;
  • -Адапазаръ, Турция 1999 – земетресение;
  • -Хаити 2010 – земетресение;
  Участие на медицински екипи от ВМОБР към ВМА в мисии и операции на НАТО и ЕС в чужбина:
  • -В Ирак – от 2003 до 2005г. - 8 медицински екипа, формиращи Роля 1.
  • -В Афганистан от 2002г. до сега  - 39 медицински екипа, формиращи Роля 1 за осигуряване на българските войскови контингенти в Кабул и Кандахар.
  • -В Афганистан от 2002г. до 2014  - 95 хирургични екипа в състав: лекар-хирург, лекар-травматолог, лекар-анестезиолог, медицинска сестра-хирургична, медицинска сестра - анестезиологична за работа в полевите болници Роля 2 в Херат, Кабул и Кандахар.
  • -В Босна от 1996г.  и в Косово от 2000г. – медицински екипи, формиращи Роля 1 за осигуряване на нашите войскови контингенти и участие на български военни лекари като медицински съветници в състава на коалиционните сили.
  • -В Мали от 2013г. до сега 7 екипа в състав: 2 лекари и 1 медицинска сестра и 1 санитарен инструктор за медицинско осигуряване в операция на ЕС за обучение на силите за сигурност.
  Общо от 1992 г. до началото на 2015г. 912 мeдицински специалисти от ВMA (ВМОБР) са участвали в мисии и операции зад граница съвместно с представители на други страни-членки на НАТО. Това е голям по своя обем опит, както в диагностично-лечебен така и в организационно-административен план, който дава достатъчно основание за изводи и предложения относно по-нататъшното развитие на концепцията за реагиране при екстремни ситуации.

 • Учебно-преподавателска дейност:

  Във ВМОБР редовно се провеждат следните курсове:

  • -“Основни аспекти на медицинското осигуряване при ситуации с голям брой пострадали (MASSCAL) в страната и чужбина”;        
  • -"Въвеждащ курс на медицински екип за участие в мисия зад граница в Мали”;
  • -"Въвеждащ курс на медицински екип за участие в мисия зад граница в Афганистан”;
  • -„Начална военномедицинска подготовка на новоназначени медицински сестри в Българската армия”;
  • -“Начална военномедицинска подготовка за бойни санитари”;
  • -"Медицинска подготовка на екип военни съветници за операцията на Международните сили за поддържане на сигурността в Афганистан - Кандахар”;
  • -“Военномедицинска подготовка за новоназначени служители от “Военна полиция”.
  За периода 2007-20012г. във ВМОБР са защитени пет дисертационни труда по проблемите на медицинското осигуряване.

 • ГАЛЕРИЯ  Повече снимки