Начало / Военна медицина и мисии / Специализирани звена / Център по психично здраве и превенция

Център по психично здраве и превенция

Началник на Център по психично здраве и превенция

Подп. д-р Йордан Йорданов

Началник на ЦПЗП


Повече за Подп. д-р Йордан Йорданов

За Център по психично здраве и превенция

 • Основни функции и задачи:

  Съгласно чл. 30 ал.1 от ПМС 168/02.07.2009 г. Центърът по психично здраве и превенция:

  • 1.Разработва методология и осъществява научноизследователска и практико-приложна дейност в областта на психичното здраве и психологичното осигуряване на военнослужещите и цивилните служители в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия;
  • 2.Изготвя и прилага методики за психологичен подбор на военнослужещите;
  • 3.Разработва програми за профилактика на рисково поведение и превенция на професионалния и бойния стрес;
  • 4.Разработва и провежда обучение за повишаване на психическата устойчивост за работа при екстремални условия, бедствия и други извънредни ситуации.
  Основни функции:
  • •Експертни;
  • •Консултативни;
  • •Обучителни;
  • •Терапевтични.
  Основни задачи:
  Центърът по психично здраве и превенция:
  • 1.Провежда обучение в психологични умения за практическа работа на различни категории командири/началници/ ръководители на структури;
  • 2.Подпомага разработването на специализирани приложни програми за обучение на курсантския и сержантския състав във висшите военни училища, професионалния сержантски и професионалния старшински колеж;
  • 3.Разработва, съгласувано с видовете въоръжени сили програми за повишаване психичната устойчивост на военнослужещите от военните формирования/структури;
  • 4.Разработва и прилага превантивни програми;
  • 5.Осъществява методическа помощ и координация на специализираните органи за психологично осигуряване ;
  • 6.Изготвя теоретични и научно-приложни разработки по психосоциални проблеми в Министерство на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и предлага практически подходи за тяхното решаване;
  • 7.Изследва рисковите фактори в армейската среда, които влияят върху организационната ефективност, личностното функциониране и психичната готовност на военнослужещите и предлага на командирите/началниците подходи за тяхното ограничаване;
  • 8.Изготвя периодични анализи по текущата дейност в областта на психологичното осигуряване;
  • 9.Провежда психологично консултиране, психотерапия и кризисни интервенции;
  • 10.Провежда консултиране на организационно ниво по водене на преговори, вземане на решения, работа в екип, разрешаване на проблеми;
  • 11.Участва в психологичното осигуряване на контингентите за операции или мисии извън територията на страната;
  • 12.Извършва оценка на психологичната пригодност на кандидати за приемане на военна служба, кандидати за служба в доброволния резерв, и скринингова оценка и оценка на психичните ресурси на военнослужещите и резервистите, определени за участие в операция или мисия извън територията на страната;
  • 13.Извършва оценка за психологична пригодност на военнослужещите от военните формирования /структури по чл. 162, т.3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ) и на резервистите по чл. 30, т. 9 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (ЗРВСРБ) във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 2 от ЗРВСРБ;
  • 14.Извършва специализирани психологични изследвания на военнослужещи, цивилни служители и резервисти по Закона за защита на класифицираната информация;
  • 15.Участва в изготвянето на оценка на степента на риска при участие в операции или мисии извън територията на страната;
  • 16.Участва в разработването, адаптирането и провеждането на дейности в Министерството на отбраната, свързани с изпълнение на национални промотивни и превантивни програми;
  • 17.Провежда изследване за определяне на психичните ресурси и психологичния потенциал на кандидати за заемане на национални или международни длъжности в щабове и/или органи на международни организации или на други международни инициативи и за обучение в чужбина.
  • 18.Осъществява контакти и взаимодействие със сходни структури в страната и чужбина;
  • 19.Участва при необходимост в психологичната подготовка на военнослужещите и населението за действие при бедствия, както и в оказване на психологична помощ при овладяването на последиците от тях.

 • Специалисти, които работят в центъра:

  В ЦПЗП работят 4 психиатри, от които 1 доцент и 15 психолози, които прилагат психосоциалния системен модел на работа на индивидуално, групово и организационно ниво.

 • Научно-изследователска и приложна дейност:

  • 1.Изследване на личностовите предиктори за развитие на посттравматична стресова симптоматика;
  • 2.Изследване на екипните процеси и функционирането на екипите в екстремални ситуации;
  • 3.Изследване на нагласите по отношение изпълнението на задачите в условията на военната служба;
  • 4.Изследване на стресовите фактори при участие м задгранични мисии;
  • 5.Адаптиране на психологични методики и въпросници за нуждите на армейската система.