Начало / Военна медицина и мисии / Специализирани звена / Научно-приложен център по военна епидемиология и хигиена / Основни проблеми, които решава

Основни проблеми, които решава

Епидемиологичен надзор, епидемиологичен контрол и епидемиологичен анализ. Здравен контрол Трудова медицина.

-преди постъпване на работа за установяване на медицински противопоказания при заемане на дадена длъжност /задълбочаване на налични заболявания, повишена чувствителност спрямо действието на някои вредни фактори, както и заболявания, които представляват опасност за другите служители/;
-периодично, по време на работа, за откриване на ранни неблагоприятни промени в здравословното състояние, вследствие на извършената работа, данни за повишена експозиция, както и наличие на противопоказания за конкретния вид работа;
-след продължително отсъствие, поради заболяване /над 30 дни/ с оглед да се прецени възможното неблагоприятно въздействие на работата върху променения организъм;
-изготвяне и поддържане на здравните досиета;
-при прекратяване  на трудовите правоотношения, с оглед да се даде заключение за здравословното състояние на напусналия служител.

-резултатите от извършените профилактични прегледи и изследвания;
-честотата и тежестта на професионалните заболявания и свързаните с труда заболявания;
-показателите на трудовия травматизъм.

-разработва и участва в програми за обучение на ръководния персонал, на работниците и служителите и техни представители по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа и спазването на хигиенните норми и изисквания на работната среда и трудовия процес;
-организира и провежда обучение на служители по правилата за първа помощ и взаимопомощ;
-осигурява информация на служителите за здравните рискове, свързани с работата им и за резултатите от профилактичните прегледи и изследвания.
-дава индивидуални здравни съвети на служителите във връзка с тяхната работа.