Начало / Военна медицина и мисии / Специализирани звена / Научно-приложен център по военна епидемиология и хигиена / Информация за структурата

Информация за структурата

http://prevantivnamedicina.com/

Първата военносанитарна служба в България е създадена с указ № 20 през 1899 г. със задача при поява на чума в някои райони на Княжеството да се организират подвижни санитарни отряди.
По време на Балканската война са се организирали медицински учреждения в двете зони – бойна и етапна зона, като към етапната зона освен етапни болници се разкриват и епидемиологични /инфекциозни/ болници и санитарни станции.
По време на Втората световна война се създават походни бактериологични лаборатории. Те са първите специализирани медицински структури за борба с инфекциозните болести сред войските.
Първите профилактични учреждения в системата на отбраната са предвидени в организационно-щатната структура на обединенията в края на 1950 г., а започват да функционират от следващата година като санитарно-хигиенни лаборатории с бактериологично и хигиенно отделение. През 1954 г. към санитарно-хигиенните лаборатории се придават дезинфекционни групи.
През 1956 г. санитарно-хигиенните лаборатории се обединяват в отделна организационно-щатна структура – „санитарно-епидемиологичен отряд” на медицинската служба на БНА с отделения в София, Сливен, Пловдив и Варна.

От 1957 г. отделенията се преименуват на санитарно-епидемиологични отряди, като самостоятелни учреждения, подчинени на медицинските служби на обединенията. През 1958 г. към тях щатно се създават вирусологични лаборатории, а през 1962 г. и лаборатории по радиационна хигиена.
През 1972 г. се създава хигиенно-токсикологична лаборатория към медицинско управление на ГЩ с основна задача обследване на факторите на работната среда и контрол на здравното състояние на работещите при вредни за здравето условия. През 1978 г. лабораторията е преструктурирана в централна хигиенно-противоепидемична лаборатория, като в обема на дейност се включват противоепидемичния и военно-санитарен контрол.
През 1990 г. ЦХПЛ и съществуващите санитарно-епидемиологични отряди се преименуват съответно в Централна военна хигиенно-епидемиологична инспекция и военни хигиенно-епидемиологични инспекции. Със създаването на ВХЕИ армейските противоепидемични структури в максимална степен се доближават до аналогичните звена на Министерство на Здравеопазването.

От 2000 г. ВХЕИ в Пловдив, Сливен и Варна влизат в състава на Центъра по военна епидемиология и хигиена, а през 2003 г. във връзка с извършваната реформа в медицинската служба на БА, ВХЕИ Сливен, Пловдив и Варна бяха трансформирани в отделения „Превантивна медицина” към ЦВЕХ.
През 2006 г. заедно със съществуващата служба по трудова медицина в Плевен, се разкрива ново отделение по превантивна медицина в състава на ЦВЕХ. С него ОПМ към ЦВЕХ стават 4.

От 2009 г. ЦВЕХ се превръща в специализирано военномедицинско учреждение - Научноприложен център по военна епидемиология и хигиена в специализираните звена на Военномедицинска академия:
Структура и персонал•  В звеното работят лекари специалисти, от които епидемиолози, хигиенисти, микробиолози, вирусолози, паразитолози и специалисти по трудова медицина и превантивна военна медицина.
•  Работят и специалисти с немедицинска специалност, от които физици, химици, биолози, дезинфектори, шофьори.
•  От работещите четирима са с научна степен.