Начало / Военна медицина и мисии / Специализирани звена / Научно-приложен център по военна епидемиология и хигиена / Диагностични възможности

Диагностични възможности

Специфични - лабораторни изследвания: - извършване на тематични проверки по проблеми на радиационната защита.
- извършване на контрол на всички видове дейности, свързани с йонизиращи лъчения, включително и такива за медицински цели.
- извършване на контрол на защитата на източника на йонизиращи лъчения и работните места и на радиационните параметри на работната и жизнена среда
- извършване на контрол върху радиационните фактори на жизнената среда, влияещи непосредствено върху човека.
- създаване и поддържане на картотека с досиета на обектите ползващи радиоактивни вещества и ИИЛ / източници на йонизиращи лъчения/.
- изследвания на химични фактори на работната среда.
- изследване за химични агенти и прахови частици във въздуха на работната среда. - органолептичен и химичен анализ на хранителни продукти.
- съкратен и пълен химичен анализ на води.