Начало / Военна медицина и мисии / Специализирани звена / Научно-приложен център по военна епидемиология и хигиена

Научно-приложен център по военна епидемиология и хигиена

Началник на Научно-приложен център по военна епидемиология и хигиена

Полк. доц. Андрей Рангелов Галев, д.м. - началник на НПЦВЕХ от 2003 г.

Началник на НПЦВЕХ


Повече за Полк. доц. Андрей Рангелов Галев, д.м. - началник на НПЦВЕХ от 2003 г.

За Научно-приложен център по военна епидемиология и хигиена

 • Информация за структурата:

  http://prevantivnamedicina.com/

  Първата военносанитарна служба в България е създадена с указ № 20 през 1899 г. със задача при поява на чума в някои райони на Княжеството да се организират подвижни санитарни отряди.
  По време на Балканската война са се организирали медицински учреждения в двете зони – бойна и етапна зона, като към етапната зона освен етапни болници се разкриват и епидемиологични /инфекциозни/ болници и санитарни станции.
  По време на Втората световна война се създават походни бактериологични лаборатории. Те са първите специализирани медицински структури за борба с инфекциозните болести сред войските.
  Първите профилактични учреждения в системата на отбраната са предвидени в организационно-щатната структура на обединенията в края на 1950 г., а започват да функционират от следващата година като санитарно-хигиенни лаборатории с бактериологично и хигиенно отделение. През 1954 г. към санитарно-хигиенните лаборатории се придават дезинфекционни групи.
  През 1956 г. санитарно-хигиенните лаборатории се обединяват в отделна организационно-щатна структура – „санитарно-епидемиологичен отряд” на медицинската служба на БНА с отделения в София, Сливен, Пловдив и Варна.

  От 1957 г. отделенията се преименуват на санитарно-епидемиологични отряди, като самостоятелни учреждения, подчинени на медицинските служби на обединенията. През 1958 г. към тях щатно се създават вирусологични лаборатории, а през 1962 г. и лаборатории по радиационна хигиена.
  През 1972 г. се създава хигиенно-токсикологична лаборатория към медицинско управление на ГЩ с основна задача обследване на факторите на работната среда и контрол на здравното състояние на работещите при вредни за здравето условия. През 1978 г. лабораторията е преструктурирана в централна хигиенно-противоепидемична лаборатория, като в обема на дейност се включват противоепидемичния и военно-санитарен контрол.
  През 1990 г. ЦХПЛ и съществуващите санитарно-епидемиологични отряди се преименуват съответно в Централна военна хигиенно-епидемиологична инспекция и военни хигиенно-епидемиологични инспекции. Със създаването на ВХЕИ армейските противоепидемични структури в максимална степен се доближават до аналогичните звена на Министерство на Здравеопазването.

  От 2000 г. ВХЕИ в Пловдив, Сливен и Варна влизат в състава на Центъра по военна епидемиология и хигиена, а през 2003 г. във връзка с извършваната реформа в медицинската служба на БА, ВХЕИ Сливен, Пловдив и Варна бяха трансформирани в отделения „Превантивна медицина” към ЦВЕХ.
  През 2006 г. заедно със съществуващата служба по трудова медицина в Плевен, се разкрива ново отделение по превантивна медицина в състава на ЦВЕХ. С него ОПМ към ЦВЕХ стават 4.

  От 2009 г. ЦВЕХ се превръща в специализирано военномедицинско учреждение - Научноприложен център по военна епидемиология и хигиена в специализираните звена на Военномедицинска академия:

  • • НПЦВЕХ – ВМА е ведомствен орган за здравен контрол на Министерство на отбраната, който реализира държавната политика за контрол на общественото здраве в Министерство на отбраната. Той осъществява здравен контрол в специализирани обекти в структурите на Министерството на отбраната по чл. 77, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Националната разузнавателна служба, Националната служба за охрана и на служителите на Държавна агенция "Национална сигурност.
  • • Методичният контрол се осъществява от главния здравен инспектор на Република България и заместник-началника на Военномедицинската академия по диагностично-лечебната дейност.
  Структура и персонал  •  В звеното работят лекари специалисти, от които епидемиолози, хигиенисти, микробиолози, вирусолози, паразитолози и специалисти по трудова медицина и превантивна военна медицина.
  •  Работят и специалисти с немедицинска специалност, от които физици, химици, биолози, дезинфектори, шофьори.
  •  От работещите четирима са с научна степен.

 • Диагностични възможности:

  Специфични - лабораторни изследвания:

  • 1.Етиологична диагноза на бактериални, вирусни и паразитни заболявания.
  • лабораторен контрол на микробиологични показатели на питейна вода, въздух, храни.
  • 2.Лабораторен контрол на дезинфекционните и стерилизационни дейности.
  • измервания за физични фактори на работната среда.
  • 3.Извършване на проверки на обекти подлежащи на радиационен контрол,  по степен на сложност и радиационни характеристика на работната среда.
  - извършване на тематични проверки по проблеми на радиационната защита.
  - извършване на контрол на всички видове дейности, свързани с йонизиращи лъчения, включително и такива за медицински цели.
  - извършване на контрол на защитата на източника на йонизиращи лъчения и работните места и на радиационните параметри на работната и жизнена среда
  - извършване на контрол върху радиационните фактори на жизнената среда, влияещи непосредствено върху човека.
  - създаване и поддържане на картотека с досиета на обектите ползващи радиоактивни вещества и ИИЛ / източници на йонизиращи лъчения/.
  - изследвания на химични фактори на работната среда.
  - изследване за химични агенти и прахови частици във въздуха на работната среда.
  • 4.Участване в набирането на проби и извършва контролни лабораторни анализи и изследвания на продукти и стоки със значение за здравето на личния състав от ба и фактори на работната среда.
  - органолептичен и химичен анализ на хранителни продукти.
  - съкратен и пълен химичен анализ на води.
  • 5.Извършване на изследвания, свързани с провеждане на мерки за ограничаване, намаляване и ликвидиране на негативните ефекти от въздействието на факторите на средата от екологични произшествия, аварии и бедствия върху здравето на личния състав от ба.
  • 6.Контрол по събирането, съхранението и извозването на болничните отпадъци.
  • 7.Целенасочени планови и извънредни ДДД мероприятия.
  • 8.Регистрация на обекти по Закона за храните;
  • 9.Контрол на индивидуални и групови практики за доболнична първична и специализирана помощ.
  • 10.Изготвяне на карти на работните места.
  • 11.Изготвяне на оценка на риска за здравето на работещите.
  • 12.Подготовка на здравни досиета за работещите.
  • 13.Изготвяне на препоръки за оздравяване на работната среда.
  • 14.Осигурява качество на данните и измерванията от аналитичната дейност.
  • 15.Изготвяне на документация във връзка с процедурите по акредитирането и преакредитирането на лабораториите.
  • 16.Участване в поддържането на база данни с резултатите от лаборатория контрол, извършва периодичен анализ и оценка на данните.
  • 17.Поддържа лабораторна документация съгласно законодателството.
  • 18.Извършва анализи и изпитвания по искане на физически и или юридически лица.

 • Основни проблеми, които решава:

  Епидемиологичен надзор, епидемиологичен контрол и епидемиологичен анализ.

  • 1.Организиране на дейностите по ранно оповестяване и организиране на отговор в случай на възникване на заразни болести, епидемични взривове и/или епидемии в поделенията от обслужвания район на БА.
  • 2.Извършване на епидемиологични проучвания на болни от заразни и паразитни болести, епидемични взривове и епидемии, вътреболнични инфекции и взривове от тях; подпомага и методично ръководи лечебните заведения и мед.служби  от БА в обслужвания район, при разработването и провеждането на мерки за ограничаване епидемичните взривове и тяхната превенция.
  • 3.Извършва етиологична диагностика на спорадични и епидемични взривове на заразни болести сред войсковите колективи.
  • 4.Осъществява взаимодействие с звената на съответните РЗИ по места.
  • 5.Контрол на вътреболничните инфекции.
  • 6.Имунизационна дейност.
  Здравен контрол
  • 1.Извършва систематичен и здравен контрол по спазване на здравните изисквания в обектите с общовойсково предназначение; на продукти и стоки със значение за здравето на личния състав и на фактори на жизнената среда;
  • 2.Контролира спазването на здравните изисквания към лицата, работещи във войсковите хранителни блокове, заведенията за обществено хранене и такива работещи в банно пералното обслужване и водоснабдяването на личния състав.
  • 3.Контрол по хигиенното състояние на хранителни обекти.
  • 4.Контрол за качеството на питейната вода.
  • 5.Лабораторен контрол на годността на питейна вода и води от плувни басейни:
  • 6.Лабораторен контрол на годността на хранителните продукти.
  • 7.Извършва контрол по спазването на други здравни и хигиенни изисквания, предвидени в закон.
  • 8.ДДД мероприятия.
  Трудова медицина.
  • 1.Разработва мерки за прилагане на нормативните актове по здравословни и безопасни условия на труд, хигиенните норми, правила и изисквания.
  • 2.Участва в разработване на правила, норми и инструкции в предприятията за осигуряване на здраве и безопасност при работа в съответните обекти.
  • 3.Извършва здравно наблюдение на служителите с цел установяване на взаимовръзката ”фактори на средата-реакция на човека / работна среда и трудов процес-здраве/ както следва:

  -преди постъпване на работа за установяване на медицински противопоказания при заемане на дадена длъжност /задълбочаване на налични заболявания, повишена чувствителност спрямо действието на някои вредни фактори, както и заболявания, които представляват опасност за другите служители/;
  -периодично, по време на работа, за откриване на ранни неблагоприятни промени в здравословното състояние, вследствие на извършената работа, данни за повишена експозиция, както и наличие на противопоказания за конкретния вид работа;
  -след продължително отсъствие, поради заболяване /над 30 дни/ с оглед да се прецени възможното неблагоприятно въздействие на работата върху променения организъм;
  -изготвяне и поддържане на здравните досиета;
  -при прекратяване  на трудовите правоотношения, с оглед да се даде заключение за здравословното състояние на напусналия служител.

  • 4.Службата по трудова медицина анализира здравословното състояние на служителите на основата на:

  -резултатите от извършените профилактични прегледи и изследвания;
  -честотата и тежестта на професионалните заболявания и свързаните с труда заболявания;
  -показателите на трудовия травматизъм.

  • 5.Службата по трудова медицина участва в разследване на професионални заболявания съгласно изискванията на Наредба за съобщаването, регистрирането и отчитането на професионалните заболявания /ДВ, бр.  33 от 2001г./.
  • 6.Службата по трудова медицина:

  -разработва и участва в програми за обучение на ръководния персонал, на работниците и служителите и техни представители по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа и спазването на хигиенните норми и изисквания на работната среда и трудовия процес;
  -организира и провежда обучение на служители по правилата за първа помощ и взаимопомощ;
  -осигурява информация на служителите за здравните рискове, свързани с работата им и за резултатите от профилактичните прегледи и изследвания.
  -дава индивидуални здравни съвети на служителите във връзка с тяхната работа.

  • 7.Разработва в реализирането на програми за промоция на здравето на служителите на работното място, ограничаване на рисковите фактори на начина на живот, увеличаване на трудоспособността и преодоляване стреса при работа.
  • 8.Извършва анализ на заболяемостта в структурите на МО и БА.

 • Основни задачи:

  ОРГАНИЗАЦИОННО-АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ:

  • 1. Адаптиране и съгласуване на предложения относно приемането на стандартизационни споразумения със страните – членки на НАТО, както и осъществяване на дейности като попечител на изпълнението на стандартизационни споразумения.
  • 2.Организиране, планиране и провеждане на изпълнението на приети от Република България цели и задачи по линия на НАТО.
  • 3.Разработване на съвременни документи по отчета и събирането на информация за инфекциозната заболяемост и хигиенното състояние на обектите в МО и БА.
  • 4.Разработване и въвеждане на програми за комуникации, командване и контрол в реално време, свързващи отделните звена на НПЦВЕХ и структуро-определящите части и съединения.
  • 5.Повишаване и задълбочаване на съвместимостта на Научноприложния Център със сродни военни и цивилни структури.
  • 6.Разширяване и усъвършенстване на мероприятията по хигиенно-противоепидемично осигуряване на войските.
  • 7.Извършване на медицинско разузнаване в зоните на развръщане и районите за обучение на войските.
  • 8.Натрупване, обобщаване и анализ на данните и изработване на прогнози за висшестоящите органи.
  • 9.Лабораторно осигуряване на дейността на войските като цяло и на Центъра в частност.
  • 10.Провеждане на научно-изследователска и научно-приложна дейност в областта на превенцията и контрола върху разпространението на инфекциозните заболявания.
  ДИАГНОСТИЧНО-ЛЕЧЕБНА И ПРОФИЛАКТИЧНА  ДЕЙНОСТ:
  • 1.Разглеждане, обработване, адаптиране и прилагане документи на цивилната медицинска мрежа за нуждите на армията, както и разработване и предлагане съвременни документи по ХПЕО на войските.
  • 2.Планиране, организиране, провеждане и анализиране на опитни постановки по контрола и надзора на инфекциозните заболявания.
  • 3.Планиране и организиране на  здравно-просветни мероприятия сред военнослужещите за промоция на здравословен начин на живот.
  • 4.Контролиране на резултатите от проведените мероприятия и коригиране на съдържанието, схемата и начина на провеждането им при изчерпване на възможностите.
  • 5.Планиране, организиране и осъществяване на ХПЕО на военнослужащи   при кризи от невоенен характер в Р.България.
  • 6.Създаване на лабораторен комплекс, оборудван по европейски стандарт, акредитиран със световен сертификат за качество на дейността, за определяне на химически и физически параметри на околна среда, работна среда, хранителни продукти и води, работещ с външни лица, включително и чужди фирми.
  УЧЕБНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКА И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ:
  • 1.Планиране, организиране, провеждане и участие в провеждането на конгреси, симпозиуми, научни сбирки, практически семинари и други.
  • 2.Планиране, организиране и провеждане на курсове и семинари по особеностите и практическите аспекти на  хигиенно-противоепидемичното осигуряване и ДДД дейността във войсковите колективи.
  УЧАСТИЕ В МЕДИЦИНСКОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА И ИЗВЪН ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА:
  • 1.Планиране, организиране и провеждане на медицинско разузнаване в районите за провеждане на учебно-тренировъчна и полева дейност и в зоните на развръщане на войските.
  • 2.Обобщаване и анализиране на данните от проведеното разузнаване и оценяване на възможния риск за здравето на военнослужещите.
  • 3.Осигуряване на информирмация за висшестоящите органи относно начините, средствата и пътищата за отстраняване и / или елиминиране на възможния здравен риск и предлагане на конкретни мероприятия.
  • 4.Планиране, организиране и провеждане на хигиенно – профилактични мероприятия сред военнослужещите, участващи в мисии зад граница.
  • 5.Военизиране на част на състава на НПЦВЕХ и създаване на модулни екипи, които имат еднакво обучение, екипировка и възможности, които при нужда се аташират към контингентите за участие в мисии зад граница като отделение за превантивна медицина.

 • Апаратура :

  НПЦВЕХ притежава съвременна модерна апаратура за изпълнение на поставените функции и задачи, в това число:

  • 1.Спектрофотометър
  • 2.Газхроматограф
  • 3.Инфрачервен спектрофотометър за определяне на химични агенти във въздуха
  • 4.Шумомер – вибромер
  • 5.Гамаспектрален анализатор
  • 6.Измерител на ниски активности.
  • 7.Полуавтоматична система заидентификация на микроорганизми Crystal.
  • 8.Real time PCR

 • Учебно-преподавателска дейност:

  • 1.НПЦВЕХ е база за обучение по специалностите паразитология и трудова медицина. По тях са спциализирали двама лекари и множество специалисти по здравни грижи.
  • 2.Начланикът на НПЦВЕХ организира и провежда тематични курсове по профилактика на вътреболничните инфекции, промоция на сексуалното здраве, кърлежовопреносими заболявания и паразитози.
  • 3.Началникът и специалисти от НПЦВЕХ участват в провеждането на семинари и курсове по безопасни условия на труд за работещите в БА и МО.
  • 4.Началникът и специалисти от НПЦВЕХ организират и участват конференцията по превантивна медицина. Взимат участие и в конференциите на дружествата по микробиология, инфекциозни болести и др., както и в множество мероприятия с тематика нозокомиални инфекции, профилактика на грип, ваксинопрофилактика.
  • 5.През последните 2 години началникът на НПЦВЕХ е взел участие в 2 проекта с европейско финансиране.

 • Контакти с други лечебни звена и други здравни заведения:

  МЗ, БАБХ, РЗИ, НЦЗПБ, НЦОЗА, АЯР, НСО, ХЕИ на МВР

 • ГАЛЕРИЯ  Повече снимки