Начало / Военна медицина и мисии / Специализирани звена / Научно-приложен център по военномедицинска експертиза, авиационна и морска медицина

Научно-приложен център по военномедицинска експертиза, авиационна и морска медицина

Началник на Научно-приложен център по военномедицинска експертиза, авиационна и морска медицина

Полк. д-р Христо Илиев

Началник на Научно-приложен център по военномедицинска експертиза, авиационна и морска медицина


Повече за Полк. д-р Христо Илиев

За Научно-приложен център по военномедицинска експертиза, авиационна и морска медицина

 • НПЦВМЕАММ-ВМА:

  Визия:

  НПЦВМЕАММ извършва военномедицинска експертиза, медицинска подготовка на летателен и плавателен състав, подготовка на лекари по специалността „Авиационна медицина”. Изгражда и поддържа модул за авиомедицинска евакуация и извършва научно-приложна  дейност в тези области.

 • Основни дейности :

  1.Извършва медицинско освидетелстване на следните категории лица :

  1.1.кандидати за военна служба;
  1.2.военнослужещи;
  1.3.кандидати за обучение във висшите военни училища;
  1.4.курсанти;
  1.5.кандидати за служба в доброволния резерв;
  1.6.резервисти;
  1.7.запасни и български граждани със задължения по военния отчет;
  1.8.военнослужещи и резервисти на летателна и плавателна длъжност (ЛПД);
  1.9.екипажи на безпилотни летателни апарати;
  1.10.кандидати за курс за начална и/или специална военна подготовка по чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България;
  1.11.военнослужещи – участвали в операции и мисии извън територията на страната

  2.Извършва медицинска експертиза относно:

  2.1.характера и степента на увреждане (телесна повреда) на военнослужещи и резервисти на активна служба, причинено при или по повод изпълнение на военната служба;
  2.2.годността за военна служба на военнослужещи при промяна на здравословното им състояние извън медицинските стандарти за годност. При необходимост определя вида и срока на ограниченията за изпълнение на военната служба в съответствие с конкретната длъжност на освидетелствания;
  2.3.временна или трайно намалена работоспособност на курсантите, военнослужещите и на резервистите на активна служба (по Наредба за медицинската експертиза, приета с ПМС № 87 от 2010 г. – ДВ, бр. 36 от 2010 г.) – Обща ТЕЛК за военнослужещи.

  3.Разработва и предлага на началника на Военномедицинската академия проекти на актове и други документи във връзка с военномедицинската експертиза;

  4.Извършва обучение и тренировка на плавателния състав от Военноморските сили;

  5.Извършва авиомедицинско обучение и тренировка на летателния състав;

  6.Извършва подготовка на лекари по специалността "Авиационна медицина".

  7.Разработва проблемите по безопасност на полетите и ролята на човешкия фактор в авиационната дейност;

  8.Подготвя, сертифицира и подържа готовност на медицински екипи за авиомедицинска евакуация съвместно с ВВС.

  9.Извършва авиомедицинска евакуация.

 • Структура:

  НПЦВМЕАММ се състои от:

  -Ръководство;
  -Централна военномедицинска комисия (ЦВМК), включва: председател на ЦВМК и  отдел „Военномедицинска експертиза. В състава на отдела  са включени:
  1)„Отделение за военномедицинска експертиза на резервисти”, което разполага с 12 кабинета във военните окръжия;
  2)„Отделение по военномедицинска експертиза за работа на вода”, базирано в МБАЛ – Варна.
  -Отдел „Авиационна медицина”;
  -Сектор „Авиомедицинска евакуация”.

 • Медицински специалисти, които работят в звеното:

  НПЦВМЕАММ разполага с високоподготвени специалисти за изпълнение на основните задачи.
      
  Хабилитирани лица:

  Хабилитираните лица в центъра са общо 6 човека – доктор по медицина - 4 ;доктор по психология - 1 и доктор по икономика - 1.

  Лекари:

  В НПЦВМЕАММ работят 39 лекари (60 %) от личния състав на центъра.
  По-голяма част от лекарския състав, работещи в центъра са с призната специалност (37 човека), а една част от тях имат две и повече признати специалности (7 човека).

  Висшисти немедици -  8 човека.

 • Апаратура:

  1.Функционална диагностика на ссс

  2.Ехография на коремни органи

  3.r-ви изследвания и панорекс

  4.Диагностика на очния анализатор
  •изследване на цветоусещането – цветоразличителен тестер за изследване по метода на farnsworth ( falant- test)
  •изследване на светлоусещането – апарат за тестване на мезопично зрение и чувсвителност към ярка светлина

  5.Диагностика и изследване на слуховия анализатор
  •аудиометрия
  •тимпанометрия
  •изследване на отоакустични емисии

  6.Стол на барани - автоматично управляем
  •за изследване на вестибуло-вегетативната устойчивост на авиационния персонал и кандидаите за пилоти и парашутисти.

  7.Тестова система "вихрен"
  •тества оперативните възможности за справяне с комплексна ситуация под влияние на екстремни фактори на средата.

  8.Апарат за психофизиологични изследвания "плевен -87"
  •тества отделни важни психологически качества, необходими за летателната професия. използвал се е дълго и като психологически тренинг за космонавтите, пребиваващи в станция "мир".

  9."dr. schuhfried" – vienna test system
  •съдържа набор от тестове за изследване на оперативните и личностови качества на авиационния персонал в съгласие с европейските стандарти и нато.

  10.Апарат "пиорковски"
  • изследване на способността за бърза мобилизация и работа в наложен темп.

  11.Електрически тремометър
  •изследва способността за финна координация на движенията, самоконтрол и емоционална устойчивост.

  12.Хипобарна камера
  •изследване на устойчивостта към умерена степен хипоксия на височина 5000 м н.м.в.
  •изследване на барофункциията на средното ухо и лицевите кухини.
  •извършване на тренировъчни изпитания в условията на барометричнипромени и умерена степен на хипоксия.

 • Научно-изследователска дейност :

  Публикувани са статии в списание „Военна медицина” и има издадена една монография.

 • Учебно-преподавателска дейност :

  • НПЦВМЕАММ провежда следните курсове:
  • Основен курс по “Авиационна медицина“;
  • Първоначален курс по авиационна медицина за новоназначени лекари;
  • Оказване на първа помощ при водолазни заболявания;
  • Авиомедицинска евакуация на ранени, пострадали и болни;
  • Актуални проблеми на военномедицинската експертиза и лицензиране на експерти по отношение на летателната дейност, работа на вода и войскова служба;
  • Оператор на барокамерен комплекс;
  • Актуални проблеми на военномедицинската експертиза и лицензиране на експерти по отношение на летателната дейност, работа на вода и войскова служба;
  • Курс за инструктори в хипобарна камера.