Начало / Военна медицина и мисии / Научно-изследователски блок / Централна лаборатория “Информационно осигуряване и техническа поддръжка”

Централна лаборатория “Информационно осигуряване и техническа поддръжка”

Началник на Централна лаборатория “Информационно осигуряване и техническа поддръжка”


Повече за клиниката

Военномедицински отряд за бързо реагиране

Визия
Централна лаборатория по “Информационно осигуряване и техническа поддръжка” (ЦЛИОТП) е тясно профилирано звено от структурата на ВМА с основно предназначение да осигурява комплексна информация, която да отразява многообразните връзки между гражданите и здравното заведение, както да следи, контролира и  поддържа в непрекъсната изправност наличната медицинска и компютърна техника.
При осъществяване на тези дейности ЦЛИОТП прилага действащите в страната закони, правилници, наредби и инструкции в областта на научната и учебна дейност и Правилника на ВМА. Изпълнява заповедите и разпорежданията на Министъра на отбраната, Началника на Щаба по отбраната и Началника на ВМА, както и решенията на Академичния и Научно-учебния съвет на ВМА.

История
При първоначалното си основаване на 17.03.1978 лабораторията е  била Изчислителен център, като самостоятелно звено и негов основател е  полк. проф. д-р Милан Петров дмн. Основните му задачи са били автоматизиране и пресмятане на заплатите на службите към ВВМИ, и изпълнениeто на текущите военни задачи.

Изчислителният център е имал следните отделения:

Отделение по софтуер (програмисти)
Отделение по хардуер (техническа поддръжка)
Отделение по подготовка на данни, деловодство и секретна секция в последствие.
През 1998 г. ЦЛИО се преименува в “Лаборатория Информационно осигуряване” (ЛИО) с началник к-н инж. Красимир Стоянов, а от 1999 г. началник на ЛИО става н.с. II ст. инж. Георги Янчев.
През 2009г. ЛИО се обединява с Центъра по медицинска техника и се преименува в Централна лаборатория по информационно осигуряване и техническа поддръжка (ЦЛИОТП) с началник главен асистент инж. Георги Янчев.