Начало / Военна медицина и мисии / Научно-изследователски блок / Токсикохимична лаборатория / Специфични дейности

Специфични дейности

В Токсикохимична лаборатория се извършват в пълен обем както класически, така и съвременни систематични химико-токсикологични изследвания за предварителен скрининг и потвърдителен анализ на лекарствени и други токсични вещества в биологични проби, съгласно препоръките на TIAFT и SOFT.
В зависимост от целите и обекта на изследване се разработват и прилагат специфични подходи за пробоподготовка и анализ. Използват се широк набор от методи като спектрофотометрични, имуноаналитични и инструментални хроматографски-масспектрални техники за анализ.