Начало / Военна медицина и мисии / Научно-изследователски блок / НИЛ по военна токсикология

НИЛ по военна токсикология

Началник на НИЛ по военна токсикология

Полк. доцент Иван Съмналиев

Началник на НИЛ по Военна токсикология (НИЛВТ)


Повече за Полк. доцент Иван Съмналиев

За НИЛ по военна токсикология

 • НИЛ по военна токсикология:

  Научноизследователската лаборатория по военна токсикология (НИЛВТ) е създадена през 1950 г., в рамките на Централен научноизследователски военномедицински институт. Основател на НИЛВТ е полковник, професор Георги Котев, който е и неин ръководител до 1980 г. След проф. Котев дългогодишен ръководител на лабораторията е проф. Христофор Дишовски, дмн. През периода 2000 г. до 2003 г. лабораторията се оглавява от доцент Трифон Иванов. От 2003 г. до момента ръководител на НИЛВТ е доцент Иван Съмналиев. В момента НИЛВТ е в състава на катедра „Медицина на бедствените ситуации и токсикология” в МБАЛ-София на ВМА.

  НИЛВТ има съществен принос в областта на разработването и внедряването на защитни и антидотни средства, предназначени за целите на химическата защита на населението и БА. В НИЛВТ е разработена  за първи път концепцията за комплексните антидоти срещу интоксикации с БОВ както са и създадени и първите такива предназначени за употреба при отравяния с висотоксични ФОС. Разработени са оригинални методи и са синтезирани редица нови средства при отравяние с ФОВ, а именно реактиватори на холинестеразата. Внедрени са токсикохимични методи за оценка на лекарствени вещества и токсични агенти.

  НИЛВТ е единствената структура, в коята се синтезират и охарактеризират нови съединения, в качеството им на антидоти на високотоксични химически агенти (нервни агенти). Научните разработки, осъществявани в НИЛВТ, са ценени от сродни звена в Германия и Чехия.

  НИЛ по военна токсикология е акредитирана за срок от пет години като структурно звено, в рамките на катедра „Медицина на бедствените ситуации и токсикология”, за обучение и подготовка на специализанти по военномедицинскатата специалност „Военна токсикология” и провеждане на докторантури по същата.

 • Основни дейности:

  • 1. Синтезиране, физикохимично, токсикофармакологино и антидотно охарактеризиране на нови съединения за терапия на интоксикациите с високотоксични химически агенти (нервни агенти – табун, зарин, зоман, Vх-газове).
  • 2. Токсикологично охарактеризиране на нови химически агенти, потенциални БОВ или такива, предназначени за терористични актове.
  • 3. Оценка и подготовка на силите и средствата за медицинско третиране (профилактика и терапия) на интоксикациите, предизвикани от химическо оръжие или други химически агенти, използвани при терористичен акт, включително налични антидотни средства, подготовка на медицински кадри и лечебни заведения.
  • 4. Подготовка за оценка и идентификация на токсични агенти, използвани при терористичен акт или при тежки химически катастрофи.
  • 5. Оценка на възможностите на армията и страната и нейната подготовка за защита от химически агенти, използвани като средства за терор или отделени при химически катастрофи.
  • 6. Участие в обучението и тренировката на армията и контингенти, участващи в мисии извън страната, по медицинските аспекти на защитата от химически агенти.

 • Основни проблеми:

  • 1. Осъвременяване на антидотните средства, предназначени за защита на войските от високотоксични химически агенти.
  • 2. Осъвременяване на ИА и ИЗП за нуждите на армията.
  • 3. Оценка на възможностите на армията и страната и нейната подготовка за защита от химически агенти, използвани като средства за терор или отделени при химически катастрофи.
  • 4. Подготовка на медицински и немедицински персонал в областта на военната токсикология за нуждите на  химическата защита.
  • 5. Участие в аварийните планове на ВМА за действия при терористични актове или крупни химически аварии.
  • 6. Участие в работни и експертни групи на НАТО и ЕС по въпроси, касаещи медицински и други аспекти на защита на армията и населението от химически агенти.

 • Апаратура:

  • 1. Апаратура за химически синтез: вакуумизпарител, вакуум-помпа за дълбок вакуум, термостат-сушилня, рефрактометър, уред за определяне на точка на топене, рН-метър, електромагнитни бъркалки, контактни термометри.
  • 2. Специализирана аналитична апаратура: течен хроматограф, газ-хроматограф.
  • 3. Биохимична апаратура: биохимичен и хематологичен анализатори, хомогенизатор за тъкани (20 000 об./мин.), центруфуги, аналитични везни.
  • 4. Апаратура за фармакологични изследвания на модела на малки лабораторни животни.
  • 5. UV-VIS Спектрофотометър.
  • 6. Детектор за ранно откриване на токсични (нервни) агенти във въздух.

 • Контакти с други звена, извън ВМА:

  • 1. Институт по Физиология при БАН.
  • 2. Химически Факултет при СУ.
  • 3. Катедра “Фармакология” при ВМИ.
  • 4. Катедра “фармакология и токсикология”, Фармацевтичен институт
  • 5. Катедра “Промишлена токсикология”, НЦХМЕХ.
  • 6. Ветеринарен институт.

 • Медицински специалисти:

  Лекари – 2 бр.

  Хабилитирани:
  Доцент, доктор на медицинските науки – 1 бр.
  Доцент, доктор на науките – 1 бр.

  Висши немедици:
  Главен асистент, биолог – 1 бр.
  Химик –  3 бр.
  Главен специалист – 1 бр.
  Старши медицински лаборант
  Медицински лаборанти – 3 бр.

  Санитар – 1 бр.

 • Научно-изследователска дейност:

  • 1. Синтезиране, физикохимично, токсикофармакологино и антидотно охарактеризиране на нови съединения за терапия на интоксикациите с високотоксични химически агенти (нервни агенти – табун, зарин, зоман, Vх-газове).
  • 2. Проучване на възможностите за подобряване на медицинските средства за профилактика на интоксикациите с високотоксични агенти (нервни агенти).
  • 3. Изследване на лекарствени средства и тяхното прилагане в качеството им на антиконвулсанти при отравяния с нервни агенти с цел оптимизиране на състава на наличните антидотни средства.
  • 4. Токсикологично охарактеризиране на нови химически агенти, потенциални БОВ или такива, предназначени за терористични актове.
  • 5. Изследване и оценяване на нови биомаркери за интоксикации с нервни агенти.
  • 6. Изследване и оценяване на нови средства, предназначени за оптимизиране на дератизацията (родент контрола), за нуждите на населението и БА.
  • 7. Оценка на подтоговката и екипировката на участницита в първия отговор срещу ЯХБ тероризъм, в рамките на ЕС.
  • 8. Внедряване на нови методи на базата на нанотехнологии за оценка на естеразния статус при отравяне с ФОС.
  • 9. Участие в изследването на генома на изследвани пациенто за оценка на естеразния статус след интоксикации.
  • 10. Научноизследователски проекти: 1. “Естеразен статус за диагноза и прогноза на интоксикации с органофосфорни съединения”. Темата е разработвана по линия на NATO Science for Peace and Security Programme, SFPP 984082, за срок от две години; 2. Участие на служител от НИЛВТ  в IFREAKT (Improved first Responder Ensembles Against CBRN Terrorism), на Европейската комисия, включена в 7 Рамкова Конвенция.

 • Учебно-преподавателска дейност:

  • НИЛ по военна токсикология е единственато по рода си научна и учебна структураq в която се обучават лекари специализанти по военномедицинската специалност „Военна токсикология”. Учебният процес се основава на Програма по специалността, утвърдена от министъра на отбраната и министъра на здравеопазването. Срокът на обучението е четири години.
  • От 2007 г. досега 6 лекари са придобили специалнос по „Военна токсикология”, а други трима са на различни етапи от специализацията.
  • НИЛВТ има изградена традиция в подготовка на докторанти и към момента  е акредитирана  като база за провеждане на докторантури в областта на военната токсикология.