Начало / Военна медицина и мисии / Научно-изследователски блок / НИЛ по токсикология / Визия

Визия

Научноизследователската лаборатория по военна токсикология (НИЛВТ) е създадена през 1950 г., в рамките на Централен научноизследователски военномедицински институт. Основател на НИЛВТ е полковник, професор Георги Котев, който е и неин ръководител до 1980 г. След проф. Котев дългогодишен ръководител на лабораторията е проф. Христофор Дишовски, дмн. През периода 2000 г. до 2003 г. лабораторията се оглавява от доцент Трифон Иванов. От 2003 г. до момента ръководител на НИЛВТ е доцент Иван Съмналиев. В момента НИЛВТ е в състава на катедра „Медицина на бедствените ситуации и токсикология” в МБАЛ-София на ВМА.

НИЛВТ има съществен принос в областта на разработването и внедряването на защитни и антидотни средства, предназначени за целите на химическата защита на населението и БА. В НИЛВТ е разработена  за първи път концепцията за комплексните антидоти срещу интоксикации с БОВ както са и създадени и първите такива предназначени за употреба при отравяния с висотоксични ФОС. Разработени са оригинални методи и са синтезирани редица нови средства при отравяние с ФОВ, а именно реактиватори на холинестеразата. Внедрени са токсикохимични методи за оценка на лекарствени вещества и токсични агенти.

НИЛВТ е единствената структура, в коята се синтезират и охарактеризират нови съединения, в качеството им на антидоти на високотоксични химически агенти (нервни агенти). Научните разработки, осъществявани в НИЛВТ, са ценени от сродни звена в Германия и Чехия.

НИЛ по военна токсикология е акредитирана за срок от пет години като структурно звено, в рамките на катедра „Медицина на бедствените ситуации и токсикология”, за обучение и подготовка на специализанти по военномедицинскатата специалност „Военна токсикология” и провеждане на докторантури по същата.