Начало / Военна медицина и мисии / Научно-изследователски блок / НИЛ по радиобиология

НИЛ по радиобиология

Началник на НИЛ по радиобиология

Началник на НИЛ по радиобиология

Полк. доц. Пламен Петрунов, д.м.


Повече за Началник на НИЛ по радиобиология

За НИЛ по радиобиология

 • Основни дейности, които извършва:

  • 1.Изследва увреждащите ефекти на йонизиращите лъчения (радиацията) на ниво организъм:
  • Ефектите на равномерното външно облъчване с гама лъчи в широк диапазон от дози, включително летални.
  • Ефектите на неравномерното външно облъчване.
  • Ефектите на вътрешното облъчване от попаднали в организма радиоактивни вещества (радионуклиди).
  • 2.Проучва възможностите за редуциране на радиационните поражения, чрез профилактично или лечебно въвеждане в организма на различни химически и/или лекарствени средства, в това число радионуклидни декорпоратори.
  • 3.Извършва синтетична дейност на перспективни в радиобиологично и радиотоксикологично отношение химически вещества.
  • 4.Разработва компоненти на индивидуални защитни средства – ИА и ИЗП.
  • 5.Разработва средства, алгоритми и инструкции за комплексно лечение на радиационнопоразени в специализирани клинични условия.

 • Специфични услуги, които предлага:

  • Експериментални радиобиологични изследвания върху лабораторни животни (бозайници) позволяващи да се моделират всички видове радиационни поражения и повлияването им от различни профилактични и лечебни средства.
  • Различен диапазон от дози външно облъчване , позволяващи оценка на радиационните поражения върху критични органи и системи.
  • Различна мощност на дозите радиация.
  • Различни времеви интервали ( остро,еднократно равномерно и неравно-мерно облъчване ; протрахирано облъчване ; фракционирано облъчване ).
  • Моделни експерименти с най-важните техногенни радионуклиди (Цезий, Стронций, Йод и др.), позволяващи оценка на пораженията от вътрешно облъчване и оценка ефективността на декорпориращи средства.
  • Моделна оценка радиационните поражения на еритрона със специално разработена радионуклидна методика (Желязо 59 ).
  • Органичен синтез и биопрепаративни разработки.
  • Моделна оценка на имуносупресивното действие на радиацията и ефекта на профилактични и лечебни средства.
  • Моделна оценка на средства за декорпорация на тежки метали посредством радионуклидни методики.

 • Основни проблеми, които решава:

  • Повишаване качеството и ефективността на компонентите в индивидуални защитни средства.
  • Разработва нови профилактични и декорпориращи препарати.
  • Разработка на подобрени профилактично-лечебни схеми и инструкции за обработка на радиационнопоразени.
  • Разработка на подобрени профилактично-лечебни схеми и инструкции за изчерпваща декорпорация на техногенни радионуклиди и тежки метали при значими нива на съпътствуващо радиационно поражение.
  • Обезпечава основна и актуална база данни за медицинския мениджмънт на радиационнопоразени при аварийно планиране.

 • Апаратура, с която разполага:

  • Необходимата за широк кръг хематологични и биохимични изследвания, в това число хематологичен анализатор и течен сцинтилационен брояч /LKB/
  • Инфрачервен и УВ–ВИЗ спектрофотометри висок клас /Shimadzu,Perkin-Elmer/
  • Средства за краткосрочно и средносрочно клетъчно култивиране
  • Средства за провеждане на органичен синтез.
  • Изотопна лаборатория II клас.
  • Облъчвателна гама камера с голям обем – Кобалт 60.
  • Средства за биотехнологична развойна дейност.
  • ELISA- ридер и съпътствуващо оборудване.

 • Контакти с други звена (извън ВМА):

  • Националния център по радиобиология и радиационна защита
  • Химически факултет на Софийски университет “Кл.Охридски”

 • Медицински специалисти, които работят в звеното:

  Научни сътрудници:
  ст.н.с.II ст. - един
  н.с.III ст. – един
  докторант - един

  Други висшисти:
  химик – синтетик - един