Начало / Военна медицина и мисии / Научно-изследователски блок / НИЛ по радиационна защита / Основни дейности, които извършва

Основни дейности, които извършва

Лицензия серия ОМ № 02389 от 21.12.2007 г., издадена от Агенцията за Ядрено Регулиране, подновена със серия СО №04127/20.12.2012 г.

Квалификационната изпитна комисия (КИК) към ВМА извършва специализирано обучение, провежда квалификационни изпити и издава Удостоверения за правоспособност за дейности с източници на йонизиращи лъчения от 2007 г.

КИК към ВМА провежда специализирано обучение на медицински специалисти, работещи с източници на йонизиращи лъчения (ИЙЛ), както и на немедицински персонал, работещ в системата на здравеопазването, в структурите на МО и МВР, в държавните учреждения или във формирования с особен или специален режим, работещи в системата на националната сигурност.

С цел да улесним максимално колегите от здравните заведения в страната и работещите с ИЙЛ в други сфери, КИК към ВМА организира и провежда курсове по изнесено специализирано обучение за големи контингенти от специалисти в съответните заведения с използване на тяхната материална и учебна база.

КИК към ВМА ежемесечно провежда курсове на обучение за всички квалификационни нива – първоначално – стационарно и изнесено обучение и поддържащо обучение.

Първоначалното специализирано обучение е с продължителност пет дни.
Всеки специалист, преминал специализирано обучение и притежаващ валидно Удостоверение за правоспособност, следва да преминава периодично двудневни курсове на поддържащо обучение, в съответствие с изискванията, регламентирани от АЯР. Всеки специалист, преминал курс на поддържащо обучение получава Удостоверение за поддържащо обучение. То гарантира валидността на основното Удостоверение за правоспособност за периода, за който е издадено.

За информация и записване:
тел. 02/ 922 51 61; 922 50 44
E-mail: kikvma@abv.bg
адрес: гр. София 1606
ул. “Георги Софийски” №3
ВМА, централна сграда, етаж минус 1
Квалификационна изпитна комисия