Начало / Военна медицина и мисии / Научно-изследователски блок / НИЛ по радиационна защита

НИЛ по радиационна защита

Началник на НИЛ по радиационна защита

Началник НИЛ по РЗ

ст.н.с. ІІ ст. Мит­­­ко Ге­­ор­­­ги­­ев Аля­­ков


Повече за Началник НИЛ по РЗ

За НИЛ по радиационна защита

 • Основни дейности, които извършва:

  • 1.Идентификация и количествено определяне активността на техногенни радионуклиди в човешкото тяло по метода на целотелесната гама-спектрометрия чрез полупроводникови детектори при стационарни и полеви условия.
  • 2.Гама-спектрометрично, радиометрично и дозиметрично изследване на Йод-131 в щитовидна жлеза.
  • 3.Идентификация и количествено определяне активността на техногенни и естествени радионуклиди в проби от храни, води, въздух и други продукти от околната среда чрез полупроводникова гама-спектроскопия.
  • 4.Идентификация, локализация и оценка на активността на “радиоактивни частици” в проби от околната среда, върху въздушни филтри, листа от растения и други повърхности чрез гама спектрометрия с полупроводникови детектори и чрез директна авторадиография върху фоточувствителни материали.
  • 5.Идентификация и количествено определяне на повърхностната активност на техногенни радионуклиди чрез директна гама-спектроскопия на терени, различни повърхности и работни помещения с полупроводников детектор.
  • 6.Радиационно разузнаване на обширни терени чрез сканиране по гама и бета емисии в движение от превозно средство.
  • 7.Общ дозиметричен контрол на обекти с рентгеново и гама лъчение.
  • 8.Индивидуален дозиметричен контрол на големи контингенти от лица при рутинна работа в среда с йонизиращи лъчения или при радиационна авария
  • 9.Определяне на локалните дълбочинни дози в зоните на някои органи и тъкани и на ефективните дози за пациенти и персонал при някои медицински процедури, извършвани под рентгенов контрол.
  • 10.Научно-изследователска и развойна дейност.
  • 11.Организира и провежда квалификационни курсове за работещи с йонизиращи лъчения.
  Лицензия серия ОМ № 02389 от 21.12.2007 г., издадена от Агенцията за Ядрено Регулиране, подновена със серия СО №04127/20.12.2012 г.

  Квалификационната изпитна комисия (КИК) към ВМА извършва специализирано обучение, провежда квалификационни изпити и издава Удостоверения за правоспособност за дейности с източници на йонизиращи лъчения от 2007 г.

  КИК към ВМА провежда специализирано обучение на медицински специалисти, работещи с източници на йонизиращи лъчения (ИЙЛ), както и на немедицински персонал, работещ в системата на здравеопазването, в структурите на МО и МВР, в държавните учреждения или във формирования с особен или специален режим, работещи в системата на националната сигурност.

  С цел да улесним максимално колегите от здравните заведения в страната и работещите с ИЙЛ в други сфери, КИК към ВМА организира и провежда курсове по изнесено специализирано обучение за големи контингенти от специалисти в съответните заведения с използване на тяхната материална и учебна база.

  КИК към ВМА ежемесечно провежда курсове на обучение за всички квалификационни нива – първоначално – стационарно и изнесено обучение и поддържащо обучение.

  Първоначалното специализирано обучение е с продължителност пет дни.
  Всеки специалист, преминал специализирано обучение и притежаващ валидно Удостоверение за правоспособност, следва да преминава периодично двудневни курсове на поддържащо обучение, в съответствие с изискванията, регламентирани от АЯР. Всеки специалист, преминал курс на поддържащо обучение получава Удостоверение за поддържащо обучение. То гарантира валидността на основното Удостоверение за правоспособност за периода, за който е издадено.

  За информация и записване:
  тел. 02/ 922 51 61; 922 50 44
  E-mail: kikvma@abv.bg
  адрес: гр. София 1606
  ул. “Георги Софийски” №3
  ВМА, централна сграда, етаж минус 1
  Квалификационна изпитна комисия
   

 • Специфични услуги, които предлага:

  Във ВМА-София в Научно изследователската лаборатория по радиационна защита е акредитиран Орган за радиационен контрол вид - С по стандарт БДС ЕN ISO IEC 17020:2005. Органът за радиационен контрол вид - С предлага услугата индивидуален дозиметричен контрол (ежемесечен, тримесечен и авариен), съобразно най-новите европейските стандарти на лица работещи с йонизиращи лъчения във всички сектори при сключен договор.

  Адрес за информация:
  София 1606,
  ул. Г. Софийски № 3,
  Военномедицинска Академия,
  Научноизследователска лаборатория по радиационна защита
  Тел. 922 51 61, 922 50 44,
  е-mail: nil_rz@abv.bg

  • Гама спектрометрично изследване на целотелесна радиоактивност на човешкото тяло.
  • Гама спектрометрично изследване на радиоактивност в проби от хранителни продукти, промишлени суровини, строителни материали и др., както и в проби от околната среда (почви, води, въздух, растителност и др.).
  • Определяне на локалните дълбочинни дози в зоните на някои органи и тъкани и на ефективните дози за пациенти и персонал при някои рискови процедури с източници на рентгеново лъчение.
  • Радиационно разузнаване на обширни терени чрез сканиране по гама и бета в движение от превозно средство по собствена методика.
  • Извършване на специализирано обучение за работа с източници на йонизиращи лъчения и издаване на удостоверения.

 • Основни проблеми, които решава:

  Радиационна защита и контрол посредством посочените основни дейности и специфични услуги.

 • Апаратура, с която разполага:

  • Гама спектрометрична система (МСА “СANBERRA” 10 PLUS, HPGe детектор 32 %, подвижна автолаборатория) за изследване на целотелесна радиоактивност.
  • Гама спектрометрична система (МСА “LIVIUS”, HPGe детектор 46 %) за изследване на радиоактивност в обемни проби от храни, от промишлени суровини, от строителни материали и др.
  • Термолуминисцентна дозиметрична система (Отчитащо устройство, електронен блок, ТЛ дозиметри на фирмата “Лаборатории Протекта”).
  • Детектори с висока чувствителност по гама и бета, монтирани на автомобил с висока проходимост УАЗ-469 за сканиране на терени.
  • Полеви дозиметрични прибори (СРП 68-01, ДП 5Б, 27040 - ROBOTRON), радиометри, аспиратори и др.

 • Контакти с други лечебни заведения (извън ВМА):

  Медицинска академия, МВР болница и сродни звена в чужбина

 • Медицински специалисти, които работят в звеното:

  Лекари, биолози, медицински физици и лаборанти