Начало / Военна медицина и мисии / Научно-изследователски блок / НИЛ по медицина на бедствените ситуации

НИЛ по медицина на бедствените ситуации

Началник на НИЛ по медицина на бедствените ситуации

Подп.доц. д-р Димо Илиев Димов, д.м.

Началник НИЛ по “Медицина на бедствените ситуации”


Повече за Подп.доц. д-р Димо Илиев Димов, д.м.

За НИЛ по медицина на бедствените ситуации

 • НИЛ по медицина на бедствените ситуации:

  През 1992г. е създадена катедра по „Медицина на катастрофите”, която е приемник на катедрата по „Медицинска защита”. Тя е една от основните звена във ВМА, която разработва проблемите, касаещи организацията на медицинското осигуряване на населението и войските при възникване на крупни аварии в химическата промишленост, атомни електроцентрали и природни бедствия. Нейната дейност е тясно свързана с изготвянето на концепцията за действие на Военномедицински отряд за бързо реагиране  при екстремни ситуации.

 • Основни задачи:

  НИЛ по “Медицина на бедствените ситуации” изпълнява следните задачи:

  • -Разработва теоретичните основи на организацията на медицинската защита във военно време и на медицината на бедствените ситуации в мирно време.
  • -Разработва учебни материали (учебници, лекции, учебни пособия и др.) за осъществяване на подготовката на военни и цивилни лекари по медицинската защита във военно време и мирновременната лекарска специалност “медицина на бедствените ситуации”.
  • -Обучава студенти по магистърска програма „Медицина” и студенти по бакалавърска програма „Ерготерапия и рехабилитация” и „Здравни грижи”.
  • -Провежда курсове с различна продължителност с български и чуждестранни военни и цивилни лекари. Провежда изпит за зачисляване и държавен изпит за придобиване на специалност “медицина на бедствените ситуации”.
  • -Обучава медицински офицери и лекари от гражданското здравеопазване за придобиване на основна или втора специалност “Медицина на бедствените ситуации”.
  • -Обучава цивилни и военни лекари по проблемите на катастрофите специализиращи други специалности.
  • -Разработва теоретичните основи и практиката по медицинското осигуряване за нуждите на БА и структурите на МЗ.
  • -Оказва учебно – методична и консултативна помощ на медицинските служби на видовете въоръжени сили и структурите на МЗ.
  НИЛ по “Медицина на бедствените ситуации” участва активно във всички форуми (симпозиуми, конференции и конгреси) по въпросите за медицинското осигуряване при бедствия, аварии и катастрофи.

 • Основни проблеми, които решава:

  НИЛ по “Медицина на бедствените ситуации” разработва теоретичните основи и практиката на медицината при бедствия, аварии и катастрофи, като подпомага ръководството на ВМА при решаване на въпросите за медицинското осигуряване при екстремните ситуации.

 • Апаратура:

  НИЛ по “Медицина на бедствените ситуации” разполага с необходимите средства (апаратура) за провеждане на учебния процес на съвременно ниво.

 • Научно-изследователска дейност:

  Преподавателският състав в НИЛ по “Медицина на бедствените ситуации” следи световните постижения  в предметната област и ги внедрява в теорията и практиката. Участва редовно в наши и чужди научни прояви, в научни разработки и публикации.

  Преподавателски състав:
  Началник НИЛ по “Медицина на бедствените ситуации” - подп. доц. Димо Димов, дм.

  Преподаватели:
  гл.асистент , инж.химик Агнес Гълъбова, дм
  асистент, д-р Веска Ламбова – специалист по “Токсикология”
  подп. д-р Валентин Конов – специалист по “Вътрешни болести”, “Медицина на бедствените ситуации”, “ Клинична Токсикология”.
  д-р Шасине Вели –  специализира “Клинична Токсикология”

 • Контакти с други лечебни звена:

  НИЛ по “Медицина на бедствените ситуации” поддържа активни връзки със сродни звена:

  • Министерство на здравеопазването – отдел “Организационно – мобилизационен”
  • Началникът на НИЛ по “Медицина на бедствените ситуации” участва в Областната комисия за борба с природни бедствия и крупни промишлени аварии
  • Столична община – Дирекция здравеопазване – отдел “Организационно – мобилизационен”
  • Национален център по спешна медицина “Пирогов” – отдел “Организационно – мобилизационен”
  • Сътрудничество с аварийния център на АЯР
  • Медицински университет гр.София – отдел “Организационно – мобилизационен”
  • Секторите по медицина на бедствените ситуации към медицинските факултети в гр. Плевен, гр. София и гр. Ст. Загора
  • Сътрудничество с катедра Военна медицина и ВМОБР.