Начало / Ръководство

Ръководство

Полковник доцент д-р Ивайло Въжаров, д.м

Началник на МБАЛ, Варна


Кратка биография

Роден на 05.06.1963 г. в гр. Варна.

През 1982 г. завършва І-ва езикова гимназия гр. Варна (английски език). Медицинското си образование завършва в МУ – Варна през 1990 г.

Има специалности по вътрешни болести(1996г.), гастроентерология и диететика(2000г.), здравен мениджмънт(2003 г.). и професионални квалификации по Абдоминална ехография – ІІІ ниво(2007г.) и Гастроинтестинална ендоскопия – ІІ ниво(2008г.).

Работи като: интернист във ВМБ - Варна (1990-1991г.), началник на медицинска служба в под.26800 гр. Варна (1991г.-1993г.), клиничен ординатор по вътрешни болести във ВМА - гр.София (1993г- 1996г.).
От 1996 г. е на работа в МБАЛ - Варна като старши ординатор в Гастроентерологично отделение, като от 2001 г. е началник на същото отделение.

Заместник-началник на МБАЛ-Варна по диагностично - лечебната дейност (2003-2008).

Назначен е за началник на МБАЛ-Варна от 30 април 2008 г.

От 2014 г. Ръководител Катедра „Вътрешни болести”.

Защитава  степен „магистър” по здравен мениджмънт в МУ „Проф. Параскев Стоянов” – Варна (2009 г.).

Придобива образователна и научна степен „доктор” по специалността гастроентерология (2011 г.) със защитен дисертационен труд „Възможности на интраоперативната ехография при малигнени чернодробни лезии”.

От март 2014 г е доцент.

Има издадени три монографии и публикации във водещи специализирани медицински списания и доклади на конгреси и конференции