Начало / Ръководство

Ръководство

Началник на Клиниката по гастроентерология

Полк. проф. Крум Кацаров, д.м.


Кратка биография

Полковник проф. Крум Кацаров е роден на 19.11.1957 г. в Благоевград
 
Завършва медицина през 1983 г. във МА – София. Има специалности по вътрешни болести, военнополева терапия и гастроентерология. Работи като: интерн във ВВМИ – София (1983-1984 г.), началник на медицинска служба в Петрич (1984-1986 г.), клиничен ординатор във ВВМИ (1986-1989 г.). Заема длъжностите: асистент, старши и главен асистент; началник отделение в Клиниката по гастроентерология. От 2005 г. Началник на Клиниката по гастроентеропогия, от средата на 2005 г. е заместник-началник по лечебната част на МББАЛ – София към ВМА. Заместник-началник по учебно-научната дейност на ВМА от 2007 г. Придобива образователна и научна степен “доктор” през 2003 г. и е избран за доцент - 2005 г.
 
Списък на научните публикации на проф. Kрум Кацаров
 
·         СЪАВТОРСТВО В МОНОГРАФИИ И УЧЕБНИЦИ
 
1.        Таков Д, Владов Н, Младенов Н, Кацаров К, Иванов А, Ханджиев С, Рамшева З (редактори) Остър панкреатит – диагностика и лечение. София, изд. Марведа, 2004, 122 страници.
 
2.        Владов Н., Кацаров К., Белоконски Е. (редактори) Чернодробна трансплантация – практически атлас за по-добро спазване на правилата. Казънлък, изд. „Ирита”, 2007, 40 страници.
 
3.        Салтиров И, Владов Н. Показания за спешна диализа. В Ст. Тонев (редактор) Медицинско осигуряване при мисии, кризи и терористични актове. София, изд. МО-ВМА, 2007, стр. 294 – 296.
 
 
·         ПУБЛИКАЦИИ В БЪЛГАРСКИ ПЕРИОДИЧНИ СПИСАНИЯ И НАУЧНИ СБОРНИЦИ
 
4.        Симонова М, Таков Д, Кацаров К, Владов Н, Кандиларов Н. Синдром на Zollinger – Ellison (гастрином)  Клинично представяне, диагностика и терапевтично поведение. сп. Мединфо 2004, бр. 3, стр. 20-21.
 
5.        Таков Д, Симонова М, Кацаров К, Ханджиев С, Владов Н. Хроничен хепатит С - епидемиология, диагностика, лечение, проследяване. сп. Мединфо 2004, бр. 3, стр. 30-32.
 
6.        Владов Н, Кацаров К, Таков Д, Такоров И. Лечение на холедохолитиазата след неуспешна ендоскопска екстракция. сп. Спешна медицина 2004, бр. 2, стр. 5-9
 
7.        Владов Н, К.  Кацаров, В. Мутафчийски, В. Михайлов, И. Такоров, П. Димов Чернодробни метастази от колоректален карцином – подходи за увеличаване на резектабилността. сп. Съвременна медицина 2004, бр. 3, стр. 15-20.
 
8.        Владов Н, Такоров И, Кацаров К, Симонова М. Гастроинтестинална ендометриоза. сп. Мединфо 2004, бр. 4, стр. 8-10.
 
9.        Симонова М, Таков Д, Кацаров К, Ханджиев С, Владов Н, Такоров И. Кожни промени при пациенти с хроничен вирусен хепатит С. сп. Мединфо 2004, бр. 5, стр. 14-16
 
10.     Владов Н, Такоров И, Мутафчийски В, Кацаров К. Карцином на жлъчните пътища – хирургична тактика. сп. Хирургични заболявания 2004, бр. 3, стр. 03 – 09.
 
11.     Владов Н., В. Мутафчийски, И. Такоров, С. Сергеев, К. Кацаров Ехинококов холангит - морфологични промени на жлъчните пътища, диагноза и хирургична тактика. Сборник научни трудове “Инфекции на жлъчната система и тяхното лечение.” - Търговище 2004.
 
12.     Владов Н., К. Кацаров , И. Такоров , Д. Таков Литиазичен холангит – хирургично лечение. Сборник научни трудове “Инфекции на жлъчната система и тяхното лечение.” - Търговище 2004.
 
13.     Владов Н, Димов П, Такоров И, Кацаров К. Диагностика и поведение при механичен иктер. сп. Мединфо 2004, бр.7, стр. 10 – 15.
 
14.     Стоянова Д, Таков Д, Кацаров К, Владов Н. Генетични маркери при колоректалните новообразувания.; сп. Българска хепатогастроентерология 2004, бр. 2, стр. 21-25.
 
15.     Н. Владов, И. Такоров, К. Кацаров, В. Мутафчийски Ранни усложнения на радикалната хирургия при карцином на панкреаса. В Заболявания на панкреаса – хирургично лечение, под редакцията на проф. Д. Дамянов, изд. МЕДАРТ-СУБ, София 2004, стр. 334-338.
 
16.     Кацаров К, Младенов Н, Симеонова-Дойчинова М, Петров Н, Симонова М, Одисеева Е, Владов Н, Мутафчийски В, Василев В, Ковачев Г. Мултидисциплинарен подход при лечение на болестта на Крон – гастроентерология, интензивна терапия, абдоминална и пластична хирургия. Военна медицина 2006, бр. 1, стр. 48 – 53.
 
17.     Владов Н, Такоров И, Димов П, Одисеева Е, Мутафчийски В, Сергеев С, Кацаров К, Петров Н, Симонова М. Резекции на вена порте при карцином на главата на панкреаса, подходи и хирургична техника. Висцерална хирургия 2006, бр. 2, стр. 20 – 25.
 
18.     Владов Н, Такоров И, Кацаров К, Мутафчийски В, Михайлов В, Милчев А. Хирургично лечение на хроничния панкреатит. Медицински преглед – хирургични заболявания 2006, бр. 4, стр. 3 – 10.
 
19.     Владов Н, Белев Н, Такоров И, Кацаров К. Хирургично лечение на чернодробните метастази. В Д. Дамянов (редактор): Сборник доклади от ХII Национален конгрес по хирургия. Изд. Съюз на учените в България 2006, стр. 29 – 35.
 
20.     Сергеев С, Такоров И, Кацаров К, Владов Н. Ендоскопски билиарен дренаж при карцином на главата на панкреаса. В Д. Дамянов (редактор): Сборник доклади от ХII Национален конгрес по хирургия. Изд. Съюз на учените в България 2006, стр. 381 – 384.
 
21.     Mladenov N, Doitchinova-Simeonova M, Katzarov K, Petrov N, Jelev H, Vladov N, Voinov L. An interdisciplinary approach to the treatment of Crohn’s disease – gastroenterology, intensive care, abdominal and plastic surgery – case report. Biotechnology and Biotechnological Equipment 2007, vol. 21 (2), p. 190 – 193.
 
22.     Владов Н, Такоров И, Белев Н, Кацаров К. Хирургично лечение на чернодробните метастази. Мединфо 2007, бр. 7, стр. 29-32.
 
23.     Владов Н, Михайлов В, Кацаров К. Панкреатодуоденална резекция при туморна инвазия на портомезентериалната вена. Българска хепатогастроентерология 2008, бр. 2,  стр. 42‐46.
 
24.     Михайлова Ж, Владов Н, Кацаров К, Николов И, Белев Н, Димов П, Такоров И, Мутафчийски В, Дунков З, Стоянова Д, Карагьозов П, Михова А, Райнов Ю. Мултимодален подход за лечение при IV стадий на метастатичен колоректален карцином. Съвременна медицина 2009, бр. 1-2 (60), стр. 78-88.
 
25.     Кацаров К, Владов Н, Таков Д, Сираков И. Чернодробната трансплантация – единствената възможност за лечение на пациенти с напреднала чернодробна недостатъчност. GP news 2009, бр. 10 (114), стр. 14 – 15.
 
26.     Владов Н, Такоров И, Мутафчийски В, Сергеев С, Василевски И, Михайлов В, Одисеева Е, Кацаров К. Чернодробна трансплантация – метод за лечение на чернодробни заболявания в напреднал стадий. Мединфо 2009, бр 11, стр. 26 – 28.
 
27.     Владов Н, Димов П, Мутафчийски В, Сергеев С, Такоров И, Кацаров К. Хирургично лечение на туморите на Klatskin. Висцерална хирургия 2009, бр. 3, стр. 106 – 111.
 
28.     Владов Н, Такоров И, Кацаров К, Мутафчийски В, Сергеев С – Съвременни аспекти при извършването на панкреатичните анастомози след дуоденопанкреатични резекции. Хирургия 2009, бр. 4-5, стр. 27 – 31.
 
29.     Владов Н, Такоров И, Кацаров К, Мутафчийски В, Сергеев С, Василевски И, Михайлов В. Рак на панкреаса – мултидисциплинарен подход и възможности за хирургично лечение. Хирургия 2009, бр. 6, стр. 8 – 15.
 
30.     Владов Н, Сергеев С, Мутафчийски В, Белоконски Е, Кацаров К, Такоров И, Василевски И, Луканова Ц, Величкова Р, Пенов В, Одисеева Е. Усложнения след хирургично лечение на остър панкреатит. В Д. Дамянов (редактор) „Остър панкреатит”. Изд. МЕДАРТ - 2010, стр. 97-101.
 
31.     Владов Н, Такоров И, Мутафчийски В, Белоконски Е, Кацаров К, Одесеева Е, Сергеев С, Василевски И, Михайлов В, Луканова Ц. Лечение на острия некротичен панкреатит – опитът на ВМА. В Д. Дамянов (редактор) „Остър панкреатит”. Изд. МЕДАРТ - 2010, стр. 146-151.
 
 
·         ПУБЛИКАЦИИ В ЧУЖДИ ПЕРИОДИЧНИ НАУЧНИ СПИСАНИЯ – ПЪЛЕН ТЕКСТ
 
32.     Vladov N, Takorov I, Mutafchiiski V, Kjosev K, Katzarov K, Mladenov N, Petrov N. Successful emergency Pancreatoduodenectomy in a non‐trauma patient. Hepato-Gastroenterology 2007, 54 (78), p. 1844‐1846.
 
33.     Vladov N, Takorov I, Katzarov K, Mutafchiiski V, Vasilevski I, Sergeev S, Odiseeva E. Surgical potentialities for the treatment of pancreatic cancer. Hepato-Gastroenterology 2010 – под печат.
 
34.     Vladov N, Vasilevski I, Takorov I, Mutafchiiski V, Sergeev S, Odiseeva E, Katzarov K. Rational surgical aggression in multimodal treatment of liver colorectal metastases. Hepato-Gastroenterology 2010 – под печат.
 
 
·         ПУБЛИКАЦИИ НА РЕЗЮМЕТА ОТ СВЕТОВНИ КОНГРЕСИ В СПИСАНИЯ С IMPACT ФАКТОР
 
35.     Vladov N, Takorov I, Mutafchiiski V, Sergeev S, Katzarov K., Odisseva E. Portal Vein Resection with Insertion of Vascular Graft, Hepatogastroenterology 2005, vol. 52 (suppl. I), p. 155.
 
36.     Vladov N, Sergeev S, Katzarov K, Takorov I, Odisseva E – Preoperative endoscopic stenting for distal malignant biliary obstruction. Hepatogastroenterology 2005, vol. 52 (suppl. I), p. 169.
 
37.     Vladov N, Takorov I, Katzarov K, Odiseeva E. Pancreatic fistula post surgical interventions of pancreas – diagnosis and treatment. Hepatogastroenterology 2005, vol. 52 (suppl. I), p. 168.
 
38.     Vladov N, Takorov I, Mutafchiiski V, Sergeev S, Katzarov K., Odisseva E. Insertion of Artificial Portal Graft as a Bridging Procedure after Extended Pancreaticoduodenectomies. HPB 2006, vol. 8 (suppl. II), p. 59.
 
39.     Vladov N, Sergeev S, Takorov I, Katzarov K., Dimov P, Belev N, Odisseva E. Preoperative Endoscopic Stenting for Distal Malignant Biliary Obstruction. HPB 2006, vol. 8 (suppl. II), p. 217.
 
40.     Katzarov K, Takov D, Nakov E, Tomov N, Alexieva D, Vasivev G, Belokonski E, Vladov N. 5-year follow-up of clinical and histological changes in patients with HCV infection and initially mild liver disease. Hepatology 2006, vol. 44 (4, suppl. 1), p.265-266.
 
41.     Simonova M, Katzarov K, Takov D, Tomov N, Aleksieva D, Vasilev G, Belokonski E, Vladov N. Therapeutic efficacy of 24 weeks’ antiviral treatment in addicted patients on methadone maintenance therapy who have chronic hepatitis C, genotype 1, with low baseline viremia. Hepatology 2006, vol. 44 (4, suppl. 1), p.326.
 
42.     Mihaylova Z, Raynov J, Belev N, Dimov P, Mihaylov V, Vladov N, Dunkov Z, Kazarov K. Bacterial peritonitis without gastro-intestinal perforation in young man with metastatic colorectal cancer treated with FOLFIRI and Bevacizumab. Annals of Oncology 2006, 17 (suppl. 9), p. 132.
 
43.     Vladov N, Mihaylov V, Takorov I, Mutafchiiski V, Belev N, Dimov P, Odisseeva E, Katzarov K. Duodenum preserving pancreatic head resection. Hepato‐Gastroenterology 2006, vol. 53 (suppl. I), p. 56.
 
44.     Vladov N, Belev N, Takorov I, Mutafchiiski V, Dimov P, Sereev S, Katzarov K, Mihailova J. Multimodal treatment of liver metastases from colorectal cancer. Hepato-Gastroenterology 2007, vol. 54 (suppl. I), p. 174.
 
45.     Vladov N, Takorov I, Vasilevski I, Belokonski E, Belev N, Sergeev S, Milchev A, Penov V, Katzarov K, Odisseeva E. Laparoscopic treatment of infected pancreatic necrosis. Hepato-Gastroenterology 2007, vol. 54 (suppl. I), p. 219.
 
46.     Vladov N, Takorov I, Michaylov V, Katzarov K, Belokonski E, Odisseeva E. Laparoscopic distal pancreatectomy for solitary tumors. Hepato-Gastroenterology 2007, vol. 54 (suppl. I), p. 219.
 
47.     Vasilevski I, Vladov N, Simonova M, Katzarov K, Nikolov I, Ivanov A. The role of intraoperative ultrasound of the liver tumors in operative decision making. Gut 2008, 57 (suppl. II), p. A166.
 
48.     Mihaylova Z, Raynov J, Vladov N, Mihaylov V, Katzarov K, Dunkov Z. Fixed dose-rate Gemcitabine with Cisplatin in patients with pancreatic adenocarcinoma – single institution experience. Annals of Oncology 2008, 19 (suppl. 6), p. 63.
 
49.     Vladov N, Mihaylov V, Katzarov K. Pancreatic cancer – approaches for surgical treatment. Hepato-Gastroenterology 2008, vol. 55 (suppl I), p. 84.
 
50.     Vladov N, Mutafchiiski V, Sergeev S, Mihaylov V., Katzarov K. Pancreatic Cancer – Multidisciplinary Approach for Diagnosis and Aggressive Surgical Treatment. Hepato‐Gastroenterology 2008, vol. 55 (suppl. II), p. 47.
 
51.     Mihaylova Z, Vladov N, Katzarov K, Fakirova A, Petrova M, Mutafchiiski V, Sergeev S, Dimov P, Belev N, Takorov I, Nikolov I, Dunkov Z, Stojanova D, Karagjozov P, Mihova A. Neoadjuvant chemo- and targeted therapy in colorectal patients with primary unresectable liver metastases – first experience of multidisciplinary liver metastases group at Military Medical Academy, Sofia, Bulgaria. Annals of Oncology 2010 , vol. 21 (suppl. 1), p. i67.
 
 
 
·         УЧАСТИЯ В НАУЧНИ КОНГРЕСИ И КОНФЕРЕНЦИ В ЧУЖБИНА
 
52.     Vladov N, Takorov I, Mutafchiiski V, Kjossev K, Kazarov K, Mladenov N, Abracheva M Successful emergency pancreatoduodenectomy in nontrauma patient. 14th World Congres of the International Association of Surgeons, Gastoroenterologists (and Oncologists), December 9-12 2004, Zurich, Switzerland – poster presentation.
 
53.     Vladov N, Takorov I, Kjossev K, Kazarov K Successful resection for metachronous primary renal cell carcinoma and pancreatic ductal adenocarcinoma. 14th World Congres of the International Association of Surgeons, Gastoroenterologists (and Oncologists), December 9-12 2004, Zurich, Switzerland – poster presentation.
 
54.     Vladov N, Takorov I, Mutafchiiski V, Sergeev S, Katzarov K., Odisseva E. Portal Vein Resection with Insertion of Vascular Graft. 15-th World Congress of the International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists, September 2005, Prague, Czech Republic – video presentation.
 
55.     Vladov N, Sergeev S, Katzarov K., Takorov I., Odisseva E – Preoperative endoscopic stenting for distal malignant biliary obstruction. 15-th World Congress of the International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists, September 2005, Prague, Czech Republic – poster presentation.
 
56.     Vladov N, Takorov I, Katzarov K, Odiseeva E. Pancreatic fistula post surgical interventions of pancreas – diagnosis and treatment. 15-th World Congress of the International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists, September 2005, Prague, Czech Republic – poster presentation.
 
57.     Vladov N, Takorov I, Mutafchiiski V, Sergeev S, Katzarov K., Odisseva E. Insertion of Artificial Portal Graft as a Bridging Procedure after Extended Pancreaticoduodenectomies. 7th World Congress of IHPBA, September 3-7 2006, Edinburgh, Scotland – oral presentation.
 
58.     Katzarov K, Takov D, Nakov E, Tomov N, Alexieva D, Vasivev G, Belokonski E, Vladov N. 5-year follow-up of clinical and histological changes in patients with HCV infection and initially mild liver disease. The 57th Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases, October 27-31, 2006 Boston, USA – oral presentation.
 
59.     Simonova M, Katzarov K, Takov D, Tomov N, Aleksieva D, Vasilev G, Belokonski E, Vladov N. Therapeutic efficacy of 24 weeks’ antiviral treatment in addicted patients on methadone maintenance therapy who have chronic hepatitis C, genotype 1, with low baseline viremia. The 57th Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases, October 27-31, 2006 Boston, USA – poster.
 
60.     Vladov N, Belev N, Takorov I, Mutafchiiski V, Dimov P, Sereev S, Katzarov K, Mihailova J. Multimodal treatment of liver metastases from colorectal cancer. 17th World Congress of of the International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists, September 2007, Bucharest, Romania – oral presentation.