Начало / Ръководство

Ръководство

Началник на клиника “Психиатрия”

Полк. доц. Тони Славчев Дончев, дм


Кратка биография

Роден на 26.06.1968г. в  гр. Свищов. Завършва медицина в София (1994г.). Придобива специалност по психиатрия (1999г.). Работи като интерн в клиника по психиатрия на ВМА-София (1994г.). Асистент (1995-2005г.); Старши асистент (2005-2009г.); главен асистент (2009-2011г.), а от 2012г. е началник на психиатрична клиника на ВМА. Придобива образователна и научна степен “доктор” през 2005 г. и е избран за доцент през 2012 г.
 
Участие в изсле­дователски проекти:
 
Научен консултант на проект на МОН « ТЕМПС-А – клиничен инструмент за оценка на темперамент – Мемфис, Пиза, Париж и Сан Диего – стандартизация и апробация за България» - текущ.
 
Ръководител на научен проект на МОН МУ – „Стандартизация на IPDE – международно утвърдена методика за клиничната оценка на личностови разстройства – за България” –приключил.
 
IPPHEC-Improve the Preparedness to give Psychological Help in Events of Crisis. Bulgaria Ministry of Health. 2009.
 
Награди:
 
ВТОРА НАГРАДА В КОНКУРС „МЛАДИ УЧЕНИ” 2002 г. на научния колектив с ръководител д-р Тони Славчев Дончев „Стандартизация на IPDE – международно утвърдена методика за клиничната оценка на личностови разстройства – за България”
 
Награда /грамота/ за постер на млад учен до 35г. – Международна научна конференция – Анкара 1998г.
 
Преподавателска дейност:
 
Практически упражнения по клинична психиатрия със студенти от магистърска програма по клинична психология
 
Хоноруван преподавател в НБУ – магистърска програма: клинична психология – психоаналитична перспектива
 
Лекции по психиатрия с магистри по психоаналитична психотерапия, West Deutche Academie, Mulheim, APICS – Lugano.
 
Лекции по психиатрия със студенти в магистърска програма по клинична психология
 
Лекции по военна психиатрия с лекари, започващи работа в системата на МО.
 
Лекции по военна психиатрия с медицински състав, подготвян за участия в мисии.
 
Лекции по въпроси от организационната психология и професионално изпепеляване с лекари от Катедрата по здравен мениджмънт.
 
Лекции по психиатрия на студенти по медицина и по медицинска рехабилитация и ерготерапия.
 
Тематични курсове (СДО).
 
Има над 40 научни публикации, една самостоятелна монография, участие в учебници и учебни помагала.