Начало / Ръководство

Ръководство

Началник на Клиника „Нервни болести” при Катедра по „Нервни болести и Неврохирургия”

Полк. Проф. Д-р Красимир Розенов Генов, дм, дмн


Кратка биография

Проф. Д-р Красимир Генов, дм, дмн., завършва ВМИ-гр. Варна.

От 1988 до 1989 г.- интернатура ВМА;
1991-1993 г. – клинична ординатура, ВМА;
1993 г. – специалност по неврология;
2003 г. – магистър по здравен мениджмънт;
2004 г. – защитена дисертация на тема ”Промени в когнитивните функции при болни с множествена склероза (клинико-психологично проучване”;
2005 г. – образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност 03.01.19. Неврология;
2008 г. – научно звание „Доцент” по научна специалност 03.01.19. Неврология;
2008 г. – награден знак „За принос към Министерството на Отбраната” – За постигнати високи успехи във военното здравеопазване и във връзка с навършване на 50 год.;
2010 г. – публикуван в „Светила в Българската медицина” – Висша книжовна школа „Сириус 4”, В. Търново, ISBN:978-954-8582-33-9; 2012 г. – публикуван в „Бележити българи на съвременна България” – Висша книжовна школа „Сириус 4”, В. Търново, ISBN: 978-954-8582-35-3; “Who’s Who in Medicine and Healthcare” – 6 Edition, 2006-2007; “Medical Science Award of Excellence – 2011” – Multiple Sclerosis Research.

Има над 180 научни публикации в наши и чужди списания; 4 монографии; Участие в учебни помагала и учебници.

Проф. д-р Красимир Генов е главен невролог на Българската армия; Главен изследовател на международни проучвания за съвременно лечение на болни с множествена склероза.

Председател е на комисия за скъпоструващо лечение при болни с множествена склероза, болест на Алцхаймер и невропатна болка, както и национален консултант по неврология към Министерство на здравеопазването.

Членува в:
 - Академичния съвет на ВМА;
 - Етичната комисия при ВМА;
 - Изпитна комисия на държавен изпит по специалност неврология.

Награди и грамоти:
2014 г. – награден знак „ Отлична служба към Министерството на Отбраната” – първа степен, Грамота „Лекарите на които вярваме” за 2012 г. и 2014 г.;

През 2015 г. защитава дисертация на тема „Фактори, влияещи на когнитивното влошаване при болни с множествена склероза (клинико-психологично проучване)” и получава научна степен „Доктор на медицинските науки”, по научна специалност 03.01.19. Неврология, а от 2016 г. – академична длъжност „Професор” по научна специалност 03.01.19 – „Неврология”. 

От 2005 г. Проф. Д-р Красимир Розенов Генов, д.м., д.м.н. е началник на клиника „Нервни болести” към катедра „Нервни болести и Неврохирургия”, ВМА, София.