Начало / Ръководство

Ръководство

Началник клиника “Ендоскопска хирургия” от 2013 г.

Полк. проф. Венцислав Методиев Мутафчийски, д.м.н.

Емайл:ventzimm@gmail.com
Телефон:02 9225738


Кратка биография

Полк. проф. Венцислав Методиев Мутафчийски,  д.м.н.,  FACS, е роден на 20 август 1964 г.  

Завършва медицина в МУ - София (1990 г.). Професионалната му кариера започва като началник на медицинска служба в поделение „ІV-ти километър” – ГЩ на БА (1991-1993 г.), клиничен ординатор КОХ – ВМА – София (1993-1996 г.), лекар-ординатор във Военна болница  - Бургас (1996-1997 г.), асистент в КСХ-ВМА – София (1998-2000 г.), ИД началник Диагностично-оперативен сектор към Катедра по спешна медицина (1998-2000 г.), старши асистент в КОХ – ВМА - София  (2000-2003 г.), главен асистент в Клиника по жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия – ВМА – София (2003-2008 г.).

Придобива специалности по „Обща хирургия”  (1990 г.) и „Военна хирургия” (2005 г.). Придобива образователната и научна степен „Доктор” с дисертация на тема „Взривна травма” (2012г.), след което придобива академичната длъжност  „Доцент” към клиника по „Чернодробно – панкреатична хирургия и трансплантология”.

През 2013 г. завършва стратегически курс във Военната Академия „Г. С. Раковски“. През 2014 г. защитава дисертация на тема „Съвременна концепция за отворения корем“ и придобива научната степен „Доктор на науките“. От 2013 г. е началник на Клиника по „Ендоскопска, ендокринна  хирургия и колопроктология”, и началник на Катедра “Хирургия” от 2014 г. 

Специализации в чужбина: Ландщул, Reginal Medical Center  – Критични състояния при военна травма (2008 г.); Мадрид – „ Болница 12 Октомври”  - „Новости в коремната хирургия и трансплантация на черен дроб“ (2008 г.); Париж, Master Class - „Лапароскопска чернодробна  хирургия” (2009 г.); Милано – SILS (2011 г.);  Ландщул, RMC – „Авиомедицинска евакуация“ (2012 г.); Страсбург – „Лапароскопски курс по чернодробна хирургия и хирургия на жлъчните пътища“  (2013 г.).

Специализиран в областта на коремната хирургия, чернодробно – панкреатична хирургия, лапароскопска хирургия, спешна хирургия, чернодробна трансплантация  и интраоперативна ехография.

Участвал в мисии: Македония – Бежански лагер Радуша (2000 г.), Медицински евакуации на пострадали при терористичния акт в гр. Кербала – Ирак (2003 г.), на военнослужещи от Американската военна болница «Ландщул» Германия до ВМА – София (2006–2007 г.). Хирург в Испанската военно-полева болница, База „Арена”, Херат – Афганистан (2006–2007 г.).

Членство в съсловни организации:  Българско хирургично дружество, Българска асоциация на гастроентеролози, хирурзи и онколози, ESTES (European Society of Trauma and Emergency Surgery), AMSUS  (Association of Military Surgeons of United States), IASGO (International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists), EDS (European Digestive Surgery), WSACS (World Society of Abdominal Compartment Syndrome), FACS – Дипломиран член на Американското дружество на хирурзите.

Членства в редакционни колегии на списания:  „Balkan Military Medical Review”, “Military Medical Research” (Китай), „Военна медицина“ (Беларус)„Миниинвазивна хирургия и ендоурология”,  „Физикална медицина, рехабилитация, здраве”, „Спешна медицина” и „Военна медицина”. Автор и съавтор в 28 монографии и глави от учебници, над 230 научни публикации в наши и чужди списания и участия в конгреси с общ импакт фактор 32. Средна годишна учебно-научна заетост от 790 часа.

Членства в ръководни органи на съсловни организации: президент на Българския борд на Балканския военномедицински комитет;  президент на Балканския военномедицински комитет;  президент на Българско научно дружество по военна медицина;  Член на управителния съвет на Научното дружество по спешна медицина; Дипломиран член на Американското дружество на хирурзите FACS.

Награди:  Награден знак „За отлична служба”, 1-ва степен – министър на отбраната (2011 г.),  Грамота за проявен висок професионализъм при оказване на медицинска помощ на пострадалите от терористичен акт в Бургас – министър на здравеопазването (2012 г.), Почетен знак на Българския лекарски съюз – сребърен, за проява на висок морал  и професионализъм в особено тежка ситуация с национално значение (2012 г.), Благодарствена грамота от посланика на Израел за оказаната помощ и съдействие на израелските граждани, пострадали при атентата в Бургас (2013 г.).

От 19.05.2014 г.  със Заповед на министъра на отбраната  №КВ-203/19.05.2014 г. полк. проф. Венцислав Мутафчийски е назначен за зам.-началник на ВМА по диагностично-лечебната дейност