Начало / Ръководство

Ръководство

Ръководител Катедра „Спешна медицина и коремна хирургия", началник Клиника „Коремна хирургия"

Полк. проф. Евгени Илиев Белоконски, дмн


Кратка биография

Полк. проф. Евгени Илиев Белоконски е роден на 11.05.1955г. в гр. София. Завършил е медицина през 1981г. в Медицинска академия - София. Има специалност по хирургия, спешна медицина и военномедицинско планиране.. Завършил е курсове и специализации в Куба, Франция, САЩ, Словения, Холандия.

Професионалните и научни интереси на проф. Евгени Белоконски са основно в областта на хирургията на корема, лапароскопската хирургия и онкологията – стомах, хранопровод, дебело черво, черен дроб, жлъчни пътища и панкреас. В последните години особено място в професионалната му дейност заема трансплантологията, като участва в екипа на МБАЛ – София на ВМА, който има водещо място в трансплантацията на черен дроб у нас.

От 1981г., когато започва като интерн, до днес работи във Военномедицинска академия гр. София, с изключение на две години, през които работи  като завеждащ кабинет „Хирургия" на Военна болница гр. Пловдив. От 2004г. е Ръководител на катедра „Спешна медицина и коремна хирургия"; от 2006г. - началник на клиника „Коремна хирургия" и главен хирург на БА, а от 2007г до 2014г. е заместник - началник на ВМА по диагностично - лечебната дейност. През 2003 г. е избран за доцент по специалност „ Обща хирургия”, а десет години по-късно и за професор по същата специалност.
Полк. проф. Белоконски е член на комисиите за провеждане на държавен изпит за специалностите „Хирургия" и „Спешна медицина" и председател на комисията за провеждане на държавен изпит за специалност „Военна хирургия". Главен редактор е на списание “Ендоурология и минимално инвазивна хирургия” ( раздел хирургия)  и член на Редакционните колегии на списанията „Хирургия” и „Военна медицина".

Член е на Българското научно дружество по хирургия към Съюза на медицинските дружества в България,  на Български гастрохирургичен клуб, на Кубинската асоциация на гастроентеролозите, на Асоциация на военните хирурзи на САЩ, председател на Управителния съвет на Съсловна организация на хирурзите в България. Член е на Пленума на Българско хирургическо дружество. Касиер е на Секцията по миниинвазивна хирургия към Българско научно дружество по хирургия.
Проф. Евгени Белоконски е научен ръководител на 2 свободни докторанта и е научен ръководител на 3 специализанти по обща хирургия към катедра „Спешна медицина и коремна хирургия” на ВМА. Той е  участвал в хабилитирането на преподаватели като председател на научното жури за присъждане на академичната длъжност „професор” – 2 пъти, за присъждане на академичната длъжност „доцент” – 3 пъти и за придобиване на образователната и научна степен „доктор” – 3 пъти.

Изхождайки от заеманата длъжност, значимо място в научните разработки на проф. Белоконски имат проблемите на спешната медицина, медицинското осигуряване при кризи, терористични актове и бедствени ситуации, както и това на български военни контингенти участващи в мисии зад граница.

Има над 223 научни публикации, отпечатани в периодичния научен печат, сборници и списания, участва в 8 монографии, 2 учебника по спешна медицина и учебник по Лапароскопска хирургия.

Удостоен е с Плакет и Почетна грамота за дългогодишна активна дейност в Българското Хирургическо Дружество  и за заслуги към хирургията в България.

Удостоен е с награден знак „ За отлична служба” „ 1-ва степен” от Министерството  на отбраната и грамота за проявен висок професионализъм при оказване на медицинска помощ на пострадалите от терористичния акт в Бургас от Министерството  на здравеопазването.
Награден с Почетен знак на Бьлгарския лекарски сьюз – сребърен.