Начало / Профил на купувача / Процедури по ЗОП

Процедури по ЗОПАбонаметна поддръжка и доставка на резервни части за медицинска апаратура, производство на General Electric
Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (756384)
Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

04-11-2016

Преписка:

00085-2016-0028

Съдържание:

No

ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 756383 Решение за откриване на процедура (ЗОП) 04.11.2016 09.11.2016
2 756384 Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 04.11.2016 09.11.2016
3 758632 Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП) 18.11.2016 21.11.2016
Процедура: Открита процедура
Име:

Абонаметна поддръжка и доставка на резервни части за медицинска апаратура, производство на General Electric

Описание:

1.Доставка, демонтаж и монтаж на резервни части за медицинска апаратура, производство на General Electric, подробно описани в Техническата спецификация - Приложение №1. 1.1.Доставките се извършват, при необходимост, след предварителна писмена заявка от Възложителя в зависимост от неговите потребности. 2.Услуги по абонаментна поддръжка на медицинска апаратура, производство на General Electric, които включват: - извършване на задължителна профилактика два пъти в годината; - неограничен брой посещения, при повикване и заявка от Възложителя, за диагностициране на повреда и ремонт; - настройки, калибровки, тестове и софтуерен ъпдейт за осигуряване на функционалността на апаратите; - ежемесечна проверка работоспособността на всеки един апарат. Медицинската апаратура е подробно описана в Техническа спецификация Приложение № 1а.
Приложения: Документация
Краен срок: 21/11/2016 16:00
 
„Периодична доставка на химикали, реактиви и други лабораторни медицински изделия за нуждите на ВМА и подчинените й структури”
Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (756026)
Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

02-11-2016

Преписка:

00085-2016-0026

Съдържание:

No

ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 756025 Решение за откриване на процедура (ЗОП) 02.11.2016 07.11.2016
2 756026 Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 02.11.2016 07.11.2016
Процедура: Открита процедура
Име:

„Периодична доставка на химикали, реактиви и други лабораторни медицински изделия за нуждите на ВМА и подчинените й структури”

Описание:

„Периодична доставка на химикали, реактиви и други лабораторни медицински изделия за нуждите на ВМА и подчинените й структури”
Приложения: Документация
Краен срок: 08/12/2016 16:00
„Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на медицинско оборудване за медицинска полева палатка”
Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (756373)
Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

04-11-2016

Преписка:

00085-2016-0027

Съдържание:

No

ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 756373 Решение за откриване на процедура (ЗОП) 04.11.2016 04.11.2016
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Име:

„Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на медицинско оборудване за медицинска полева палатка”

Описание:

За медицинска апаратура предмет на доставката е представена подробна характеристика и изисквания в Раздел IV: Техническа спецификация - Приложение № 1 от документацията за участие. Участникът следва да представи подробни каталози /без посочени цени/ с технически характеристики, съдържащи информация за всички параметри и функции, поставени като минимални изисквания в техническата спецификация на производителя за предлаганoното медицинско оборудване за медицинска полева палатка и други официални документи, от които да са видни основните технически характеристики и параметри. Документите следва да са със задължителен превод на български език. Участникът следва да представи сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството (ISO 9001:2008, БДС ЕN ISO 9001:2008, ISO 13485:2012, БДС ЕN ISO 13485:2012 или еквивалентно) на производителя на медицинското оборудване за медицинска полева палатка за въведена Система за управление на качеството – копие, придружено с превод на български език, ако е на чужд език. Участникът следва да представи сертификати и декларации за съответствие на предлаганото медицинско оборудване за медицинска полева палатка. ЕС сертификат или еквивалент на името на производителя в обхвата на предмета на поръчката; Декларация за съответствие с Директива 93/42/ЕИО за нанесена СЕ маркировка върху изделието.
Приложения: Документация
Краен срок:
 
Абонаментна сервизна поддръжка на климатична и вентилационна техника по Обособена позиция I БДПЛР – гр. Банкя и Обособена позиция II БДПЛР – гр. Хисаря
Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (755633)
Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

31-10-2016

Преписка:

00085-2016-0025

Съдържание:

No

ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 755633 Решение за откриване на процедура (ЗОП) 31.10.2016 31.10.2016
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Име:

Абонаментна сервизна поддръжка на климатична и вентилационна техника, включваща труд, профилактика, настройки, ремонти, подмяна на основни консумативи и филтри, a при необходимост и извършване на ремонти по подмяна с нови резервни части за нуждите на подчинените на ВМА структури по две обособени позиции: Обособена позиция I БДПЛР – гр. Банкя и Обособена позиция II БДПЛР – гр. Хисаря

Описание:

Абонаментна сервизна поддръжка на климатична и вентилационна техника, включваща труд, профилактика, настройки, ремонти, подмяна на основни консумативи и филтри, a при необходимост и извършване на ремонти по подмяна с нови резервни части за нуждите на подчинени на ВМА структури по две обособени позиции: Обособена позиция I БДПЛР – гр. Банкя и Обособена позиция II БДПЛР – гр. Хисаря. Услугите по извършване на абонаментна сервизна поддръжка и профилактични технически прегледи ще се предоставят, както следва: 1. За обособена позиция: І БДПЛР - гр. Банкя се изисква извършването пълна абонаментна сервизна поддръжка и профилактика на всички системи и съоръжения, съгласно техническата спецификация, 3 пъти годишно /по график, съгласуван с Изпълнителя и утвърден от Възложителя/ и при необходимост извършване на ремонтни дейности, вкл. доставка и подмяна на резервни части по заявка на Възложителя. 2. За обособена позиция: II БДПЛР - гр. Хисаря се изисква извършването пълна абонаментна сервизна поддръжка и профилактика на всички системи и съоръжения, съгласно техническата спецификация, 4 пъти годишно /по график, съгласуван с Изпълнителя и утвърден от Възложителя/ и при необходимост извършване на ремонтни дейности, вкл. доставка и подмяна на резервни части по заявка на Възложителя. 3. Описание на дейностите, включени в абонаментна сервизна поддръжка и профилактичните прегледи на климатична и вентилационна техника за Обособени позиции І и II: Профилактичните прегледи са цялостна проверка на изправността на техниката и включват: 3.1. Основно почистване и измиване на външните тела на стайните климатизатори и водохлаждащите агрегати. 3.2. Почистване и дезинфекция на филтрите, топлообменните повърхности и корпусите на вътрешните тела на стайните климатизатори и всички видове вентилатори. 3.3. Почистване и дезинфекция на рекуперативните, отоплителните и охладителните топлообменици в климатичните и вентилационни камери. 3.4. Смяна на батериите на всички дистанционни управления, при необходимост и/или заявка. 3.5. Проверка на стойностите на входното напрежение и консумирания ток на електрозахранващи табла, на електродвигатели, на контролни, изпълнителни и сигнализиращи компоненти, елементи, компресори и вентилатори на всички климатични и вентилационни системи, водоохлаждащи агрегати /чилъри/, абонатни станции и помпи на територията на съответната база /включително всички съоръжения разположени в дворна, стенна и покривна част на територията на съответната база. 3.6. Гресиране, смяна на ремъци и други консумативи при необходимост. 3.7. Извършване на проверки за херметичност на системите, съгласно чл.3 на регламент (ЕО) №842/2006г. 3.8. Проверка на температурата на входящ и изходящ въздух от системите, а при необходимост и проверка на температурата в съответното помещение. 3.9. Проверка изправността на тръбните разводки и арматура на отоплителните и охлаждащи контури. 3.10. Подмяна на консумативи по подадена заявка и/или съгласно техническата спецификация, и/или при необходимост за осигуряване на безопасна и безаварийна непрекъсната работа на климатичната и вентилационна техника 3.11. Други превантивни дейности пряко свързани с осигуряване на безопасна и безаварийна работа на климатичната и вентилационна техника, абонатни станции, водоохлаждащи станции /агрегати/ и захранващи табла, контролно измервателни прибори и автоматика.
Приложения: Документация
Краен срок:
10.11.2016 г.  16:00 ч. 
„Периодични доставки на горива за отопление за нуждите на подчинени структури на Военномедицинска академия”
Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (755013)
Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

26-10-2016

Преписка:

00085-2016-0024

Съдържание:

No

ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 755012 Решение за откриване на процедура (ЗОП) 26.10.2016 26.10.2016
2 755013 Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 26.10.2016 26.10.2016
Процедура: Публично състезание
Име:

„Периодични доставки на горива за отопление за нуждите на подчинени структури на Военномедицинска академия”

Описание:

Периодични доставки на горива за отопление за нуждите на подчинени структрури на ВМА. Срок за изпълнение на всяка писмена заявка е до 3/три/ работни дни от получаване на заявката. Количеството не може да бъде по-малко от 5000 л. Количеството и качеството на горивото се удостоверяват при всяка конкретна доставка чрез подписване на приемо- предавателен протокол от координатора/ите по договора от страна на Възложителя и на Изпълнителя. Към протокола се прилагат всички необходими документи съгласно техническата спецификация.
Приложения: Документация
Краен срок:
21/11/2016 16:00
 
Доставка на лекарства
Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (750104)
Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

21-09-2016

Преписка:

00085-2016-0023

Съдържание:

No

ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 750100 Решение за откриване на процедура (ЗОП) 21.09.2016 г. 26.09.2016 г.
2 750104 Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 21.09.2016 г. 26.09.2016 г.
Процедура: Открита процедура
Име:

Доставка на лекарства

Описание:

Доставка на лекарства
Приложения: Документация
Краен срок:
26/10/2016 16:00
 
Периодични доставки на медицински изделия за неврохирургия и травматология по обособени позиции за нуждите на ВМА и подчинените й структури.
Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (750111)
Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

21-09-2016

Преписка:

00085-2016-0022

Съдържание:

No

ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 750109 Решение за откриване на процедура (ЗОП) 21.09.2016 г. 26.09.2016 г.
2 750111 Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 21.09.2016 г. 26.09.2016 г.
Процедура: Открита процедура
Име:

Периодични доставки на медицински изделия за неврохирургия и травматология по обособени позиции за нуждите на ВМА и подчинените й структури.

Описание:

Периодични доставки на медицински изделия за неврохирургия и травматология по обособени позиции за нуждите на ВМА и подчинените й структури.
Приложения: Документация
Краен срок:
27/10/2016 16:00
 
„Периодична доставка на хигиенни и почистващи материали и уреди за нуждите на ВМА и подчинените й структури в страната”
Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (746508)
Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

26-08-2016

Преписка:

00085-2016-0021

Съдържание:

No

ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 746508 Решение за откриване на процедура (ЗОП) 26.08.2016 г. 26.08.2016 г.
2 758645 Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 18.11.2016 21.11.2016
Процедура: Договаряне
Име:

„Периодична доставка на хигиенни и почистващи материали и уреди за нуждите на ВМА и подчинените й структури в страната”

Описание:

Предметът на поръчката обхваща извършване на периодични доставки на хигиенни консумативи и пособия за почистване по видове и количества, за които е представена подробна характеристика и изисквания в Раздел II „Техническа спецификация” и Приложения № 1 и 2, които са неразделна част от документацията. Документацията на поръчката е публикувана в Профила на купувача и може безпрепятствено да се ползва от всяко заинтересовано лице. Предметът на обществената поръчка е разделен на две обособени позиции, както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 : Доставка на почистващи и перилни препарати и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 : Доставка на уреди и пособия за почистване. Прогнозното количество на отделните видове почистващи и перилни препарати, както и на пособията за почистване са посочени в техническата спецификация, част от документацията на поръчката, публикувана в профила на купувача на възложителя.
Приложения: Документация
Краен срок:
 
 
Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на медицинска апаратура по 6 обособени позиции
Документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (743457)

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

04-08-2016

Преписка:

00085-2016-0020

Съдържание:

No

ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 743456 Решение за откриване на процедура (ЗОП) 04.08.2016 г. 08.08.2016 г.
2 743457 Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 04.08.2016 г. 08.08.2016 г.
Процедура: Открита процедура
Име:
Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на медицинска апаратура по 6 обособени позиции; Обособена позиция 1 – Анестезиологичен апарат; Обособена позиция 2 – Пациентен монитор; Обособена позиция 3 –

Описание:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на медицинска апаратура по 6 обособени позиции; Обособена позиция 1 – Анестезиологичен апарат; Обособена позиция 2 – Пациентен монитор; Обособена позиция 3 –
Приложения: Документация
Краен срок:
08/09/2016 16:00
 
Извършване на услуги по събиране, транспортиране и обезвреждане чрез изгаряне или физико-химично третиране на разделно събрани опасни и опасни болнични отпадъци на Военномедицинска академия в МБАЛ Сливен
Документ:
Решение за откриване на процедура (ЗОП) (740652)
Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

15-07-2016

Преписка:

00085-2016-0019

Съдържание:

No

ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 740652 Решение за откриване на процедура (ЗОП) 15.07.2016 г. 15.07.2016 г.
2 747662 Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 01.09.2016 г. 07.09.2016 г.
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Име:

,,Събиране, транспортиране и обезвреждане чрез изгаряне или физико-химично третиране на разделно събрани опасни и опасни болнични отпадъци на Военномедицинска академия в МБАЛ Сливен”

Описание:

Предметът на настоящата поръчка включва извършване на услуги по събиране, транспортиране и обезвреждане чрез изгаряне или физико-химично третиране на разделно събрани опасни и опасни болнични отпадъци на Военномедицинска академия МБАЛ Сливен, съгласно приложената техническа спецификация, с цел избор на изпълнител и сключване на договор при условията и реда на Закона за обществените поръчки. Дейностите по предмета на поръчката се извършват в съответствие със специалните изисквания на Закона за управление на отпадъците, Закона за опазване на околната среда и всички други норми, регулиращи транспорта и обезвреждането на опасни болнични отпадъци включително Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификацията на отпадъците, Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари, Наредба № 1 от 09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения
Приложения: Документация
Краен срок:
 
 
Извършване на услуги по събиране, транспортиране и обезвреждане чрез изгаряне или физико-химично третиране на разделно събрани опасни и опасни болнични отпадъци на Военномедицинска академия в МБАЛ Плевен
Документ:

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (740647)

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

15-07-2016

Преписка:

00085-2016-0018

Съдържание:

No

ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 740647 Решение за откриване на процедура (ЗОП)
15.07.2016 г.
15.07.2016 г.
2 752022 Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 06.10.2016 10.10.2016
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Име: ,,Събиране, транспортиране и обезвреждане чрез изгаряне или физико-химично третиране на разделно събрани опасни и опасни болнични отпадъци на Военномедицинска академия в МБАЛ Плевен”

Описание:

Предметът на настоящата поръчка включва извършване на услуги по събиране, транспортиране и обезвреждане чрез изгаряне или физико-химично третиране на разделно събрани опасни и опасни болнични отпадъци на Военномедицинска академия в МБАЛ Плевен, съгласно приложената техническа спецификация, с цел избор на изпълнител и сключване на договор при условията и реда на Закона за обществените поръчки. Дейностите по предмета на поръчката се извършват в съответствие със специалните изисквания на Закона за управление на отпадъците, Закона за опазване на околната среда и всички други норми, регулиращи транспорта и обезвреждането на опасни болнични отпадъци включително Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификацията на отпадъците, Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари, Наредба № 1 от 09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения.
Приложения: Документация
Краен срок:
 
 
Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на медицинска апаратура за ендоскопска диагностика по 3 обособени позиции; Обособена позиция 1 – Медицинска апаратура за гастроентерология; Обособена позиция
Документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (738284)

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

29-06-2016

Преписка:

00085-2016-0017

Съдържание:

No

ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 738280 Решение за откриване на процедура (ЗОП) 29.06.2016 г. 04.07.2016 г. 
2 738284 Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 29.06.2016 г. 04.07.2016 г. 
Процедура: Открита процедура
Име:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на медицинска апаратура за ендоскопска диагностика по 3 обособени позиции; Обособена позиция 1 – Медицинска апаратура за гастроентерология; Обособена позиция

Описание:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на медицинска апаратура за ендоскопска диагностика по 3 обособени позиции; Обособена позиция 1 – Медицинска апаратура за гастроентерология; Обособена позиция
Приложения: Документация
Краен срок:
04/08/2016 16:00
 
Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на лапароскопска техника за нуждите на ВМА, МБАЛ-София, МБАЛ-Варна
Документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (737962)

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

27-06-2016

Преписка:

00085-2016-0016

Съдържание:

No

ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 737960 Решение за откриване на процедура (ЗОП) 27.06.2016 г. 30.06.2016 г.
2 737962 Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 27.06.2016 г. 30.06.2016 г.
Процедура: Открита процедура
Име:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на лапароскопска техника за нуждите на ВМА, МБАЛ-София, МБАЛ-Варна

Описание:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на лапароскопска техника за нуждите на ВМА, МБАЛ-София, МБАЛ-Варна подробно описани по вид и количество в техническа спецификация в Раздел IV на документацията за участие - Приложение № 1.
Приложения: Документация
Краен срок:
03/08/2016 16:00
 
Доставка, монтаж и пускане в действие на 2 броя 16 срезови компютърни томографа за нуждите на ВМА, МБАЛ-Пловдив и МБАЛ-Сливен
Документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (737832)

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

24-06-2016

Преписка:

00085-2016-0015

Съдържание:

No

ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 737830 Решение за откриване на процедура (ЗОП) 24.06.2016 г. 27.06.2016 г.
2 737832 Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 24.06.2016 г. 27.06.2016 г.
  3 741173 Информация при производство по обжалване (ЗОП) 20.07.2016 г. 20.07.2016 г.
  4 754529 Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)    Изпратено за публикуване в ОВ на ЕС на 24/10/2016 24.10.2016 26.10.2016
Процедура: Открита процедура
Име:

Доставка, монтаж и пускане в действие на 2 броя 16 срезови компютърни томографа за нуждите на ВМА, МБАЛ-Пловдив и МБАЛ-Сливен

Описание:

Доставка, монтаж и пускане в действие на 2 броя 16 срезови компютърни томографа за нуждите на ВМА, МБАЛ-Пловдив и МБАЛ-Сливен
Приложения: Документация
Краен срок:
02/08/2016 16:00
 
Периодични доставки на превързочен консуматив по 5 (пет) обособени позиции за нуждите на ВМА и подчинените й структури
Документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (736400)

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

13-06-2016

Преписка:

00085-2016-0014

Съдържание:

No

ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 736399 Решение за откриване на процедура (ЗОП) 13.06.2016 г. 15.06.2016 г.
2 736400 Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 13.06.2016 г. 15.06.2016 г.
3 747905 Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)  07.09.2016 г. 08.09.2016 г.
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име:

Периодични доставки на превързочен консуматив по 5 (пет) обособени позиции за нуждите на ВМА и подчинените й структури

Описание:

В срока на договора се извършват периодични доставки по писмени заявки на Възложителя на превързочни консумативи, за които е представена подробна характеристика и изисквания в Раздел IV. Техническа спецификация - Приложение № 1.1.
Приложения: Документация
Краен срок:
19/07/2016 16:00
 Периодична доставка на лекарствени продукти по 2 (две) обособени позиции за нуждите на ВМА
Документ:

Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) (729913)

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

14-04-2016

Преписка:

00085-2016-0013

Съдържание:

No

ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 729913 Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 14.04.2016 г. 14.04.2016 г.
2 729924 Решение 14.04.2016 г. 14.04.2016 г.
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име:

„Периодична доставка на лекарствени продукти по 2 (две) обособени позиции за нуждите на ВМА“.

Описание:

„Периодична доставка на лекарствени продукти по 2 (две) обособени позиции за нуждите на ВМА“.
Приложения: Документация
Краен срок:
30/05/2016 15:00
 
Периодична доставка на хигиенни и почистващи материали и уреди за нуждите на ВМА и подчинените й структури в страната по три обособени позиции
Документ:

Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) (729448)

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

14-04-2016

Преписка:

00085-2016-0012 (---)

Съдържание:

No

ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 729440 Решение 14.04.2016 г. 14.04.2016 г.
2 729448 Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 14.04.2016 г. 14.04.2016 г.
  3 737915 Решение 27.06.2016 г. 27.06.2016 г.
  4 742946 Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 02.08.2016 г. 02.08.2016 г.
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име:

„Периодична доставка на хигиенни и почистващи материали и уреди за нуждите на ВМА и подчинените й структури в страната по три обособени позиции” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 : Доставка на хигиенни изделия от хартия ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 : Доставка на почистващи и перилни прапарати ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 : Доставка на уреди и пособия за почистване

Описание:

Доставките на стоките се извършват периодично, след получаване на предварителни писмени заявки от Възложителя. Посочените количества в Техническата спецификация за всяка обособена позиция са прогнозни и доставките зависят от текущите потребности на ВМА. Възложителят няма задължение да поръчва цялото количество и/или всички номенклатури от съответната обособена позиция
Приложения: Документация
Краен срок:
25/05/2016 15:00
 
Пълно абонаментно извънгаранционно сервизно обслужване с включени труд и резервни части на медицински апарати за образна диагностика подробно описани по вид и количество в Техническата спецификация
Документ:

Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) (725953)

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

06-04-2016

Преписка:

00085-2016-0010 (---)

Съдържание:

No

ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 725952 Решение 06.04.2016 г. 06.04.2016 г.
2 725953 Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 06.04.2016 г. 06.04.2016 г.
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име:

„Пълно абонаментно извънгаранционно сервизно обслужване с включени труд и резервни части на медицински апарати за образна диагностика подробно описани по вид и количество в Техническата спецификация”

Описание:

„Пълно абонаментно извънгаранционно сервизно обслужване с включени труд и резервни части на медицински апарати за образна диагностика подробно описани по вид и количество в Техническата спецификация”
Приложения: Документация
Краен срок:
16/05/2016 15:00
 
Абонаментно извънгаранционно сервизно обслужване с включени труд и резервни части на рентгенови апарати за нуждите на ВМА, МБАЛ-София, МБАЛ-Сливен, МБАЛ-Пловдив, МБАЛ-Варна
Документ:

Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) (725935)

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

06-04-2016

Преписка:

00085-2016-0011 (---)

Съдържание:

No

ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 725934 Решение 06.04.2016 г. 06.04.2016 г.
2 725935 Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 06.04.2016 г. 06.04.2016 г.
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име:

Абонаментно извънгаранционно сервизно обслужване с включени труд и резервни части на рентгенови апарати за нуждите на ВМА, МБАЛ-София, МБАЛ-Сливен, МБАЛ-Пловдив, МБАЛ-Варна

Описание:

Абонаментно извънгаранционно сервизно обслужване с включени труд и резервни части на рентгенови апарати за нуждите на ВМА, МБАЛ-София, МБАЛ-Сливен, МБАЛ-Пловдив, МБАЛ-Варна
Приложения: Документация
Краен срок:
17/05/2016 15:00
 
ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА 64- СРЕЗОВ КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ
Документ:

Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) (721108)

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

22-03-2016

Преписка:

00085-2016-0009 (Отворена)

Съдържание:

No

ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 721107 Решение 22.03.2016 г. 22.03.2016 г.
2 721108 Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 22.03.2016 г. 22.03.2016 г.
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име:

ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА 64- СРЕЗОВ КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ ЗА НУЖДИТЕ НА ВМА: МБАЛ – СОФИЯ

Описание:

ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА 64- СРЕЗОВ КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ ЗА НУЖДИТЕ НА ВМА: МБАЛ – СОФИЯ. Участникът следва да представи оферта за 64 - срезов компютърен томограф, който е фабрично нов, неупотребяван, не е бил демонстраци
Приложения: Документация
Краен срок:
03/05/2016 15:00
 
Сключване на рамково споразумение за периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати за нуждите на ВМА и подчинените й структури в страната по 10 обособени позиции
Документ:

Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) (538739)

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

25-04-2013

Преписка:

00085-2013-0008 (Частично възложена и частично прекратена)

Съдържание:

No

ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 538737 Решение 25.04.2013 г. 25.04.2013 г.
2 538739 Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО)   25.04.2013 г. 25.04.2013 г.
3 547455 Решение 26.06.2013 г. 26.06.2013 г.
4 554802 Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)  09.08.2013 г. 09.08.2013 г.
5 557266 Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)  27.08.2013 г. 27.08.2013 г.
6 581247 Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)  21.01.2014 г. 21.01.2014 г.
7 629347 Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка 20.10.2014 г. 20.10.2014 г.
8 633374 Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка 14.11.2014 г. 14.11.2014 г.
9 648223 Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка 13.02.2015 г. 13.02.2015 г.
10 662207 Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)  21.04.2015 г. 21.04.2015 г.
11 719139 Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)  14.03.2016 г. 14.03.2016 г.
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име:

Сключване на рамково споразумение за периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати за нуждите на ВМА и подчинените й структури в страната по 10 обособени позиции

Описание:

Сключване на рамково споразумение по следните обособени позиции: 1 - Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на ABX и DIATRON; 2 - Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на BD (BECTON, DICKINSON) САЩ, PROMEGA, AGILENT и HETTICH, Германия; 3 - Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на АBBOTT; 4 - Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на DIAGON, INSTRUMENTATION LABORATORY, ERBA LaCHEMA, RESPONSE BioMEDICAL; 5 - Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на ROCHE DIAGNOSTICS, SYSMEX, CHRONO-LOG Corp. USA; 6 - Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на SIEMENS DIAGNOSTICS и METROLAB; 7 - Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на BECKMAN COULTER и DIA SYS; 8 - Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на "LMB" Ltd. И "DIAGNOSTIC GRIFOLS"; 9 - Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на SIGMA, TECHNE, TELSTAR, HEIDOLPH, ARCTICO, MEMMERT, BIOER, BIOHIT, HERMLE LABORTECHNIK GmBh, PRESVAC INDUSTRIA ARGENTI, CREATECH, SANYO - ЯПОНИЯ, DIAGNOSTICA STAGO; 10 - Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на BIO MERIEUX, Франция; 11 - Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на FRESENIUS, EPPENDORF AG Hamburg, EUROCLONE SpA, ECPS, LAB-LINE (USA) - за нуждите на ВМА и подчинените й структури в страната, съгласно техническа спецификация – Приложение № 1 /неразделна част от документацията/
Приложения: Документация
Краен срок:

30/05/2013 15:00

 
Абонаментно техническо обслужване с включени труд и резервни части на медицински апарати и системи Siemens за нуждите на ВМА - МБАЛ-София
Документ:

Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) (714078)

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

17-02-2016

Преписка:

00085-2016-0008 (Отворена)

Съдържание:

No

ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 714077 Решение 17.02.2016 г. 17.02.2016 г.
2 714078 Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 17.02.2016 г. 17.02.2016 г.
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име:

Абонаментно техническо обслужване с включени труд и резервни части на медицински апарати и системи Siemens за нуждите на ВМА - МБАЛ-София

Описание:

Абонаментно техническо обслужване с включени труд и резервни части на медицински апарати и системи Siemens за нуждите на ВМА - МБАЛ-София
Приложения: Документация
Краен срок:

30/03/2016 15:00

 
Събиране, транспортиране и обезвреждане чрез изгаряне или физико-химично третиране на разделно събрани опасни и опасни болнични отпадъци на Военномедицинска академия – София и подчинените и структури в страната по пет обособени позиции
Документ:

Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) (712623)

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

10-02-2016

Преписка:

00085-2016-0007 (Отворена)

Съдържание:

No

ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 712620 Решение 10.02.2016 г. 10.02.2016 г.
2 712623 Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 10.02.2016 г. 10.02.2016 г.
3 731805 Решение 27.04.2016 г. 27.04.2016 г.
4 731807 Решение 27.04.2016 г. 27.04.2016 г.
5 736519 Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 14.06.2016 г. 14.06.2016 г.
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име:

,,Събиране, транспортиране и обезвреждане чрез изгаряне или физико-химично третиране на разделно събрани опасни и опасни болнични отпадъци на Военномедицинска академия – София и подчинените и структури в страната по пет обособени позиции ”

Описание:

Предметът на настоящата поръчка включва ивършване на услуги по събиране, транспортиране и обезвреждане чрез изгаряне или физико-химично третиране на разделно събрани опасни и опасни болнични отпадъци на Военномедицинска академия – София и подчинените и структури в страната, съгласно приложената техническа спецификация, с цел избор на изпълнител и сключване на договор при условията и реда на Закона за обществените поръчки.Дейностите по предмета на поръчката се извършват в съответствие със специалните изисквания на Закона за управление на отпадъците, Закона за опазване на околната среда и всички други норми, регулиращи транспорта и обезвреждането на опасни болнични отпадъци включително Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификацията на отпадъците, Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари, Наредба № 1 от 09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения.
Приложения: Документация
Краен срок:

23/03/2016 15:00

 
Абонаментно техническо обслужване на медицинска лабораторна апаратура по 13 обособени позиции
Документ:

Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) (712268)

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

09-02-2016

Преписка:

00085-2016-0006 (Отворена)

Съдържание:

No

ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 712267 Решение 09.02.2016 г. 09.02.2016 г.
2 712268 Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 09.02.2016 г. 09.02.2016 г.
3 714879 Решение 19.02.2016 г. 19.02.2016 г.
  4 734112 Решение 20.05.2016 г. 20.05.2016 г.
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име:

Абонаментно техническо обслужване на медицинска лабораторна апаратура по 13 обособени позиции: Обособена позиция 1-Лабораторни апарати BECKMAN COULTER и DIA SYS; Обособена позиция 2-Лабораторни апарати AGILENT; Обособена позиция 3-Лабораторни апарати LMB Ltd. и DIAGNOSTIC GRIFOLS; Обособена позиция 4-Лабораторни апарати ABX и DIATRON; Обособена позиция 5-Лабораторни апарати АBBOTT; Обособена позиция 6-Лабораторни апарати LEICA и KABE; Обособена позиция 7-Лабораторни апарати SIEMENS DIAGNOSTICS и ROCHE DIAGNOSTICS,CHRONO-LOG Corp. USA; Обособена позиция 8-Лабораторни апарати FRESENIUS, EPPENDORF AG Hamburg, EUROCLONE SpA, ECPS, LAB-LINE (USA); Обособена позиция 9-Лабораторни апарати SIGMA, TECHNE, TELSTAR, HEIDOLPH, ARCTICO, MEMMERT, BIOER, BIOHIT, HERMLE LABORTECHNIK GmBh, PRESVAC INDUSTRIA ARGENTI, CREATECH, SANYO - ЯПОНИЯ, DIAGNOSTICA STAGO, SYSMEX; Обособена позиция 10-Лабораторни апарати BD (BECTON, DICKINSON) САЩ, PROMEGA, AGILENT и HETTICH, Германия; Обособена позиция 11-Лабораторни апарати BIO MERIEUX, Франция; Oбособена позиция 12-Лабораторни апарати DIRUI IDUSTRIAL, RADIOMETER MEDICAL, EKF DIAGNOSTIC, TOSOH BIOSCIENCE, BEHNK ELEKTRONIK; Обособена позиция 13-Лабораторни апарати ЛАЙТЦ ГЕРМАНИЯ, ROBOKAT-ГЕРМАНИЯ, РАЙХЕН ЮНГ ГЕРМАНИЯ, БИО ОПТИКА МИЛАНО

Описание:

Абонаментно техническо обслужване на медицинска лабораторна апаратура по 13 обособени позиции: Обособена позиция 1-Лабораторни апарати BECKMAN COULTER и DIA SYS; Обособена позиция 2-Лабораторни апарати AGILENT; Обособена позиция 3-Лабораторни апарати LMB Ltd. и DIAGNOSTIC GRIFOLS; Обособена позиция 4-Лабораторни апарати ABX и DIATRON; Обособена позиция 5-Лабораторни апарати АBBOTT; Обособена позиция 6-Лабораторни апарати LEICA и KABE; Обособена позиция 7-Лабораторни апарати SIEMENS DIAGNOSTICS и ROCHE DIAGNOSTICS,CHRONO-LOG Corp. USA; Обособена позиция 8-Лабораторни апарати FRESENIUS, EPPENDORF AG Hamburg, EUROCLONE SpA, ECPS, LAB-LINE (USA); Обособена позиция 9-Лабораторни апарати SIGMA, TECHNE, TELSTAR, HEIDOLPH, ARCTICO, MEMMERT, BIOER, BIOHIT, HERMLE LABORTECHNIK GmBh, PRESVAC INDUSTRIA ARGENTI, CREATECH, SANYO - ЯПОНИЯ, DIAGNOSTICA STAGO, SYSMEX; Обособена позиция 10-Лабораторни апарати BD (BECTON, DICKINSON) САЩ, PROMEGA, AGILENT и HETTICH, Германия; Обособена позиция 11-Лабораторни апарати BIO MERIEUX, Франция; Oбособена позиция 12-Лабораторни апарати DIRUI IDUSTRIAL, RADIOMETER MEDICAL, EKF DIAGNOSTIC, TOSOH BIOSCIENCE, BEHNK ELEKTRONIK; Обособена позиция 13-Лабораторни апарати ЛАЙТЦ ГЕРМАНИЯ, ROBOKAT-ГЕРМАНИЯ, РАЙХЕН ЮНГ ГЕРМАНИЯ, БИО ОПТИКА МИЛАНО
Приложения: Документация
Краен срок:

21/03/2016 15:00

 
Сключване на рамково споразумение за пълно абонаментно техническо обслужване с включени труд и резервни части на медицински апарати и системи производство на Siemens
Документ:

Обявление за поръчка (ЕС) (507542)

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

06-11-2012

Преписка:

00085-2012-0027 (Възложена)

Съдържание:

No

ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 507534 Решение 06.11.2012 г. 06.11.2012 г.
2 507542 Обявление за поръчка (ЕС) 06.11.2012 г. 06.11.2012 г.
3 524474 Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 19.02.2013 г. 19.02.2013 г.
4 527142 Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 01.03.2013 г. 01.03.2013 г.
5 579643 Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 14.01.2014 г.  14.01.2014 г. 
6 652334 Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 05.03.2015 г. 05.03.2015 г.
7 709705 Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 25.01.2016 г. 25.01.2016 г.
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име:

Сключване на рамково споразумение за пълно абонаментно техническо обслужване с включени труд и резервни части на медицински апарати и системи производство на Siemens, подробно описани по вид и количество в Техническата спецификация-Приложение № 1

Описание:

Сключване на рамково споразумение за пълно абонаментно техническо обслужване с включени труд и резервни части на медицински апарати и системи производство на Siemens, подробно описани по вид и количество в Техническата спецификация-Приложение № 1 Абонаментното обслужване на медицинските апарати включва ежемесечна профилактика, настройки, калибровки, тестове, ъпгрейд, ремонт и подмяна при необходимост на резервни части с нови неупотребявани, оригинални за осигуряване на пълна функционалност на апаратите. За изброените дейности се издава ежемесечно протокол подписан от Изпълнителя и от материално-отговорното лице за апарата в съответната клиника.
Приложения: Документация
Краен срок:

10/12/2012 15:00

 
Сключване на рамково споразумение за пълно абонаментно извънгаранционно сервизно обслужване с включени резервни части и труд на рентгенови апарати подробно описани по вид и количество в Техническата спецификация
Документ:

Обявление за поръчка (ЕС) (509093)

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

15-11-2012

Преписка:

00085-2012-0028 (Възложена)

Съдържание:

No

ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 509092 Решение 15.11.2012 г. 15.11.2012 г.
2 509093 Обявление за поръчка (ЕС) 15.11.2012 г. 15.11.2012 г.
3 524968 Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 22.02.2013 г. 22.02.2013 г.
4 527160 Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 01.03.2013 г. 01.03.2013 г.
5 577595 Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 02.01.2014 г.  02.01.2014 г. 
6 645940 Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 30.01.2015 г.  30.01.2015 г. 
7 709708 Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 25.01.2016 г. 25.01.2016 г.
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име:

Сключване на рамково споразумение за пълно абонаментно извънгаранционно сервизно обслужване с включени резервни части и труд на рентгенови апарати подробно описани по вид и количество в Техническата спецификация". Абонаментното извънгаранционно сервизно обслужване на рентгенови апарати включва ежемесечна профилактика, настройки, калибровки, тестове, ъпгрейд, ремонт и подмяна при необходимост на резервни части с нови неупотребявани, оригинални за осигуряване на пълна функционалност на апаратите. За изброените дейности се издава ежемесечно протокол подписан от Изпълнителя и от материално-отговорното лице за апарата в съответната клиника

Описание:

Сключване на рамково споразумение за пълно абонаментно извънгаранционно сервизно обслужване с включени резервни части и труд на рентгенови апарати подробно описани по вид и количество в Техническата спецификация". Абонаментното извънгаранционно сервизно обслужване на рентгенови апарати включва ежемесечна профилактика, настройки, калибровки, тестове, ъпгрейд, ремонт и подмяна при необходимост на резервни части с нови неупотребявани, оригинални за осигуряване на пълна функционалност на апаратите. За изброените дейности се издава ежемесечно протокол подписан от Изпълнителя и от материално-отговорното лице за апарата в съответната клиника
Приложения: Документация
Краен срок:

17/12/2012 15:00

 
Сключване на рамково споразумение за периодична доставка на консумативи за монитори и анестезиологизни апарати
Документ:

Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) (513739)

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

14-12-2012

Преписка:

00085-2012-0031 (Възложена)

Съдържание:

No

ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 513739 Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 14.12.2012 г. 14.12.2012 г.
2 513740 Решение 14.12.2012 г. 14.12.2012 г.
3 525348 Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 25.02.2013 г. 25.02.2013 г.
4 527153 Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 01.03.2013 г. 01.03.2013 г.
5 578314 Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 07.01.2014 г. 07.01.2014 г.
6 649114 Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 18.02.2015 г. 18.02.2015 г.
7 656856 Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 25.03.2015 г. 25.03.2015 г.
8 659585 Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка       03.04.2015 г. 03.04.2015 г.
9 708325 Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 18.01.2016 г. 18.01.2016 г.
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име:

Сключване на рамково споразумение за периодична доставка на консумативи за монитори и анестезиологизни апарати за нуждите на ВМА по 2 обособени позиции: обособена позиция 1: за Респиратори Hamilton Medical; Анестезиологични системи STEPHAN; Монитори SpaceLabs; Монитори RGB; Транспортни Респиратори SIEM” и обособена позиция 2: за Монитори Datex; Анестезиологични апарати AVANCE; Монитори Datex, MRI

Описание:

Сключване на рамково споразумение за периодична доставка на консумативи за монитори и анестезиологизни апарати за нуждите на ВМА по 2 обособени позиции: обособена позиция 1: за Респиратори Hamilton Medical; Анестезиологични системи STEPHAN; Монитори SpaceLabs; Монитори RGB; Транспортни Респиратори SIEM” и обособена позиция 2: за Монитори Datex; Анестезиологични апарати AVANCE; Монитори Datex, MRI
Приложения: Документация
Краен срок:

21/01/2013 15:00

 
Сключване на рамково споразумение за периодична доставка на резервни части за медицинска апаратура и оборудване за реанимация и операционен блок
Документ:

Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) (560412)

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

18-09-2013

Преписка:

00085-2013-0021 (Възложена)

Съдържание:

No

ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 560410 Решение 18.09.2013 г. 18.09.2013 г.
2 560412 Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 18.09.2013 г. 18.09.2013 г.
3 570553 Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 19.11.2013 г. 19.11.2013 г.
4 572397 Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 29.11.2013 г. 29.11.2013 г.
5 645733 Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 29.01.2015 г. 29.01.2015 г.
6 708327 Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 18.01.2016 г. 18.01.2016 г.
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име:

Сключване на рамково споразумение за периодична доставка на резервни части за медицинска апаратура и оборудване за реанимация и операционен блок

Описание:

Сключване на рамково споразумение за периодична доставка на резервни части за медицинска апаратура и оборудване за реанимация и операционен блок
Приложения: Документация
Краен срок:

22/10/2013 15:00

 
Периодични доставка на превързочен консуматив по 2 /две/ обособени позиции, за нуждите на ВМА и структурите на ВМА
Документ:

Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) (708818)

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

20-01-2016

Преписка:

00085-2016-0005 (Отворена)

Съдържание:

No

ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 708818 Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 20.01.2016 г. 20.01.2016 г.
2 708820 Решение 20.01.2016 г. 20.01.2016 г.
3 716461 Решение 26.02.2016 г. 26.02.2016 г.
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име:

Периодични доставка на превързочен консуматив по 2 /две/ обособени позиции, за нуждите на ВМА и структурите на ВМА

Описание:

Периодични доставка на превързочен консуматив по 2 /две/ обособени позиции, за нуждите на ВМА и структурите на ВМА
Приложения: Документация
Краен срок:

08/03/2016 15:00

 
Сключване на рамково споразумение за периодична доставка на резервни части за периферия на изградена и действаща газова система AIR LIQUIDE
Документ:

Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) (535828)

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

09-04-2013

Преписка:

00085-2013-0004 (Възложена)

Съдържание:

No

ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 535826 Решение 09.04.2013 г. 09.04.2013 г.
2 535828 Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 09.04.2013 г. 09.04.2013 г.
3 545451 Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 12.06.2013 г. 12.06.2013 г.
4 546283 Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 18.06.2013 г. 18.06.2013 г.
5 577598 Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 02.01.2014 г. 02.01.2014 г.
6 645478 Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 28.01.2015 г. 28.01.2015 г.
7 648319 Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка 13.02.2015 г. 13.02.2015 г. 
8 648324 Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка       13.02.2015 г. 13.02.2015 г.
9 708329 Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 18.01.2016 г.  18.01.2016 г. 
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име:

Сключване на рамково споразумение за периодична доставка на резервни части за периферия на изградена и действаща газова система AIR LIQUIDE

Описание:

Сключване на рамково споразумение за периодична доставка на резервни части за периферия на изградена и действаща газова система AIR LIQUIDE
Приложения: Документация
Краен срок:

13/05/2013 15:00

 
Периодични доставки на консумативи за кръводаряване и имунохематологична диагностика - Сетове за тромбоцитофереза, за нуждите на ВМА съгласно техническа спецификация - Приложение № 1
Документ:

Решение (708742)

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

20-01-2016

Преписка:

00085-2016-0004 (Неизвестен)

Съдържание:

No

ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 708742 Решение 20.01.2016 г. 20.01.2016 г.
         
Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП
Име:

Периодични доставки на консумативи за кръводаряване и имунохематологична диагностика

Описание:

Периодични доставки на консумативи за кръводаряване и имунохематологична диагностика - Сетове за тромбоцитофереза, за нуждите на ВМА съгласно техническа спецификация - Приложение № 1
Приложения: Документация
Краен срок:  
Пълна абонаментна извънгаранционна техническа поддръжка и сервизно обслужване с включени резервни части и труд на телефонни централи и системи
Документ:

Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) (543647)

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

31-05-2013

Преписка:

00085-2013-0010 (Възложена)

Съдържание:

No

ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 543646 Решение 31.05.2013 г. 31.05.2013 г.
2 543647 Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 31.05.2013 г. 31.05.2013 г.
3 566077 Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 23.10.2013 г. 23.10.2013 г.
4 567879 Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 04.11.2013 г. 04.11.2013 г.
5 576510 Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 20.12.2013 г. 20.12.2013 г.
6 636811 Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         08.12.2014 г.  08.12.2014 г. 
7 646131 Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 02.02.2015 г.  02.02.2015 г. 
8 698760 Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         23.11.2015 г. 26.11.2015 г.
9 710841 Обявление за възложена поръчка  29.01.2016 г.  29.01.2016 г. 
10 731938 Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка 28.04.2016 г.  03.05.2016 г.
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име:

"Пълна абонаментна извънгаранционна техническа поддръжка и сервизно обслужване с включени резервни части и труд на телефонни централи и системи за нуждите на Военномедицинска академия и подчинените й структури в страната, на следното оборудване: Телефонни централи тип “Siemens HiPath 4000”, “Siemens HiPath 3350“, диспечерска система „Avaya IP Office 500“, система за запис на глас „ASC Marathon EvoLite” във Военномедицинска академия – град София, телефонна централа „Siemens HiCom 300“ в Болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация град Хисар, телефонни централи тип AASTRA Matra – М 6501L в Многопрофилна болница за активно лечение – градовете Варна, Пловдив, Плевен и в Болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – градовете Хисар, Поморие и Банкя"

Описание:

„Пълна абонаментна извънгаранционна техническа поддръжка и сервизно обслужване с включени резервни части и труд на телефонни централи и системи за нуждите на Военномедицинска академия и подчинените й структури в страната, на следното оборудване: Телефонни централи тип “Siemens HiPath 4000”, “Siemens HiPath 3350“, диспечерска система „Avaya IP Office 500“, система за запис на глас „ASC Marathon EvoLite” във Военномедицинска академия – град София; телефонна централа „Siemens HiCom 300“ в Болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация град Хисар; телефонни централи тип AASTRA Matra – М 6501L в Многопрофилна болница за активно лечение – градовете Варна, Пловдив, Плевен и в Болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – градовете Хисар, Поморие и Банкя“, съгласно Техническото задание – Приложение №1 (неразделна част от конкурсната документация).
Приложения: Документация
Краен срок:

17/07/2013 15:00

 
Предоставяне на електронни съобщителни фиксирани услуги за нуждите на Военномедицинска академия и подчинените й структури в страната
Документ:

Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) (550696)

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

16-07-2013

Преписка:

00085-2013-0016 (Възложена)

Съдържание:

No

ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 550696 Обявление за поръчка 16.07.2013 г. 16.07.2013 г.
2 550698 Решение  16.07.2013 г. 16.07.2013 г.
3 572964 Информация за сключен договор 03.12.2013 г. 03.12.2013 г.
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име:

„Предоставяне на електронни съобщителни фиксирани услуги за нуждите на Военномедицинска академия и подчинените й структури в страната “ 

Описание:

Предоставяне на електронни съобщителни фиксирани услуги за нуждите на Военномедицинска академия и подчинените й структури в страната, съгласно Техническата спецификация Приложение № 1, към конкурсната документация.
Приложения: Документация
Краен срок:

30/08/2013 15:00  

 
Периодична доставка на специфичен консуматив за електокардиостимулация и инвазивна кардиология по 14 /четиринадесет/ обособени позиции, за нуждите на ВМА, съгласно спецификация – Приложение № от 1.1 до 1.14 (неразделна част от документацията
Документ:

Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) (707384)

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

13-01-2016

Преписка:

00085-2016-0003 (Отворена)

Съдържание:

No

ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 707383 Решение 13.01.2016 г. 13.01.2016 г.
2 707384 Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 13.01.2016 г. 13.01.2016 г.
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име:

„ Периодична доставка на специфичен консуматив за електокардиостимулация и инвазивна кардиология по 14 /четиринадесет/ обособени позиции, за нуждите на ВМА, съгласно спецификация – Приложение № от 1.1 до 1.14 (неразделна част от документацията)”.

Описание:

Предметът на поръчката обхваща извършване на периодични доставки по писмени заявки на Възложителя на медицинските изделия, за които е представена подробна характеристика и изисквания в Раздел IV. Техническа спецификация - Приложение № от 1. Количествата, посочени в техническата спецификация са ориентировъчни за период от 1 година и зависят от текущите потребности на Възложителя в срока на договорa.
Приложения: Документация
Краен срок:

25/02/2016 15:00

 
Сключване на рамково споразумение за абонамент на медицинска апаратура и оборудване за реанимация и операционен блок подробно описани по вид и количество в Техническата спецификация
Документ:

Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) (544122)

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

04-06-2013

Преписка:

00085-2013-0011 (Възложена)

Съдържание:

No

ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 544121 Решение 04.06.2013 г. 04.06.2013 г.
2 544122 Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 04.06.2013 г. 04.06.2013 г.
3 554657 Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 09.08.2013 г. 09.08.2013 г.
4 556887 Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 23.08.2013 г. 23.08.2013 г.
5 578308 Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 07.01.2014 г. 07.01.2014 г.
6 645736 Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 29.01.2015 г. 29.01.2015 г.
7 707602 Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 14.01.2016 г. 14.01.2016 г.
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име:

„Сключване на рамково споразумение за абонамент на медицинска апаратура и оборудване за реанимация и операционен блок подробно описани по вид и количество в Техническата спецификация"

Описание:

„Сключване на рамково споразумение за абонамент на медицинска апаратура и оборудване за реанимация и операционен блок подробно описани по вид и количество в Техническата спецификация"
Приложения: Документация
Краен срок:

08/07/2013 15:00

 
Предоставяне на електронни съобщителни услуги по стандартите GSM и UMTS
Документ:

Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) (516184)

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

03-01-2013

Преписка:

00085-2013-0001 (Възложена)

Съдържание:

No

ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 516178 Решение 03.01.2013 г. 04.01.2013 г.
2 516184 Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 03.01.2013 г. 04.01.2013 г.
3 536706 Информация за сключен договор 12.04.2013 г. 12.04.2013 г.
4 708346 Информация за изпълнението на договор 18.01.2016 г. 18.01.2016 г.
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име:

Предоставяне на електронни съобщителни услуги по стандартите GSM и UMTS 

Описание:

Предоставяне на електронни съобщителни услуги по стандартите GSM и UMTS - съгласно Техническа спецификация - Приложение №1 /неразделна част от Документацията/
Приложения: Документация
Краен срок:

31/01/2013 15:00

 
Периодична доставка на полиетиленови чували и консумативи за калолечение за нуждите на ВМА и подчинените й структури в страната
Документ:

Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) (706932)

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

12-01-2016

Преписка:

00085-2016-0002 (Отворена)

Съдържание:

No

ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 706930 Решение 12.01.2016 г. 12.01.2016 г.
2 706932 Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 12.01.2016 г. 12.01.2016 г.
3 733977     Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 19.05.2016 г. 19.05.2016 г.
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име:

Периодична доставка на полиетиленови чували и консумативи за калолечение за нуждите на ВМА и подчинените й структури в страната.

Описание:

„Периодична доставка на полиетиленови чували и консумативи за калолечение за нуждите на ВМА и подчинените й структури в страната”, съгласно техническа спецификация - Приложение №1. Поръчката е изготвена в съответствие с изискванията на чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП, чл.29 от Закона за управление на отпадъците и чл.5 от Наредба №1 от 09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения. Обект на поръчката – доставка по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 от ЗОП
Приложения: Документация
Краен срок:

10/02/2016 15:00

 
Абонаментна сервизна поддръжка на асансьори за нуждите на ВМА и подчинените и структури по осем обособени позиции
Документ:

Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) (706331)

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

08-01-2016

Преписка:

00085-2016-0001 (Отворена)

Съдържание:

No

ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 706329 Решение 08.01.2016 г. 08.01.2016 г.
2 706331 Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 08.01.2016 г. 08.01.2016 г.
3 732680  Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 10.05.2016 г. 10.05.2016 г.
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име:

Абонаментна сервизна поддръжка на асансьори за нуждите на ВМА и подчинените и структури по осем обособени позиции: МБАЛ – гр. София; МБАЛ – гр. Пловдив; МБАЛ – гр. Варна; МБАЛ – гр.Сливен, МБАЛ – гр.Плевен, БДПЛР- гр.Хисар, БДПЛР- гр.Поморие, и БДПЛР- гр. Банкя

Описание:

Предметът на поръчката обхваща: - По всички обособени позиции: Обособена позиция І: МБАЛ – София; Обособена позиция II: МБАЛ – Пловдив , Обособена позиция III: МБАЛ – Варна, Обособена позиция IV: МБАЛ – Сливен, Обособена позиция V МБАЛ – Плевен, Обособена позиция VI БДПЛР – Хисар, Обособена позиция VII БДПЛР- Поморие и Обособена позиция VIII БДПЛР – гр.Банкя - Извършване на дейности по абонаментна поддръжка на асансьори, труд, профилактика, смазване, почистване, дейности по настройване и регулиране, извършването на всички функционални проверки (един път в месеца) и технически обслужвания на асансьорите (шест пъти годишно), определени в действащите нормативни документи, както и 24-часово непрекъснато аварийно обслужване, дейности по ремонт или замяна на съставни части с оригинални, ремонт на електрическата схема за управление на асансьора или замяна на елементи от нея с оригинални.
Приложения: Документация
Краен срок:

17/02/2016 15:00

 
Периодична доставка на резервни части за ендоскопска, ултразвукова апаратура и системa за обработка, съхранение и пренос на аудио-визуална информация от медицински изследвания за нуждите на ВМА - МБАЛ-София и МБАЛ-Варна; МБАЛ-Пловдив
Документ:

Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) (704224)

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

23-12-2015

Преписка:

00085-2015-0034 (Отворена)

Съдържание:

No

ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 704222 Решение 23.12.2015 г. 23.12.2015 г.
2 704224 Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 23.12.2015 г. 23.12.2015 г.
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име:

Периодична доставка на резервни части за ендоскопска, ултразвукова апаратура и системa за обработка, съхранение и пренос на аудио-визуална информация от медицински изследвания за нуждите на ВМА - МБАЛ-София и МБАЛ-Варна; МБАЛ-Пловдив

Описание:

Периодична доставка на резервни части за ендоскопска, ултразвукова апаратура и системa за обработка, съхранение и пренос на аудио-визуална информация от медицински изследвания за нуждите на ВМА - МБАЛ-София и МБАЛ-Варна; МБАЛ-Пловдив
Приложения: Документация
Краен срок:

18/01/2016 15:00