Начало / Профил на купувача

Профил на купувача

Периодични доставки на превързочен консуматив по 5 (пет) обособени позиции за нуждите на ВМА и подчинените й структури

Приложения:

Документация
Решение за откриване
Обявление
ЕЕДОП
Декл. Обр. 2 и 2а
Декл. Обр.3.1 и 3.2
Декл. Обр. 5
Опис обр. 6
Техническо предложение
Ценово предложение
Техническа спецификация Прил. 1.1 - 1.5
Договор - Проект
Разяснения към фирмите - Публикувано на 11.07.2016г.
Протокол №1
Протокол №2
Уведомително писмо до участниците
Протокол №3
Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3
Доклад за работата на комисията - Публикувано на 25.08.2016г.
Решение за изпълнител
Решение за прекратяване на обособени позиции
Писмо до фирмите - Публикувано на 15.09.2016г.
Договор Агарта-ЦМ- Публикувано на 13.10.2016г.
Договор Булмар МЛ- Публикувано на 13.10.2016г.
Писмо ценово - Публикувано на 15.08.2016г.
ИНФОРМАЦИЯ за изпълнен договор