Начало / Профил на купувача

Профил на купувача

Обществена поръчка Пълна абонаментна техническа поддръжка на телефонна централа тип AASTRA Matra – М 6501L

Приложения:

Техническо предложение
Техническо задание
Заявление образец
Ценово предложение
Декларация по чл.47 ал.1 и ал.5
Декларация по чл.47 ал.2
Декларация по чл.55 и чл.56 ал.1 т.8
Декларация по чл.55 ал.5
Декларация по чл.56 ал.1 т.12
Декларация по чл.51 ал.1 т.1
Административни сведения
Титулна страница
Съдържание
Покана за договаряне
Придружително писмо до АОП
Проект на договор
Протокол 1
Протокол 2
Протокол 3
Протокол 4
Писмо до АОП - 1
Писмо за удължаване срока на оферта
Писмо до АОП - 2
Доклад на комисия – публикувано на 02.12.2015г.
Уведомително писмо – публикувано на 02.12.2015г.
Информация за освобождаване на гаранция за участие ( публикувана на 17.12.2015г.)
Информация за възстановени разходи за документация - публикувана на 14.01.2016 г.